12. část

6. Ego a Vyšší Já

 Udělejme si nyní malou odbočku od historické linky a podívejme se podrobněji na jeden z důsledků, který lidstvu finální zánik Atlantidy přinesl. Tématem této naší odbočky je mentální vědomí lidské bytosti a budeme se mu věnovat v návaznosti na neblahé události, které potkaly lidskou rasu během jejího pobytu na Zemi v posledním období finálního zániku Atlantidy, jak jsme si o něm povídali v předchozí části. Tedy v období 9 558 př. n. l.

 

6.1.Identifikace problematiky

  

Úvodem je potřeba si říci, že mentální vědomí lidské bytosti bylo navrženo tak, aby pracovalo v celém frekvenčním/dimenzionálním pásmu D3 a sloužilo tak ke komplexní  praktické orientaci inkarnáta/člověka v jeho situaci v pozemském D3 prostředí. V tomto smyslu je energo-informační činnost lidské mysli řízena stavem 3. světelného vlákna DNA a tento stav tak určuje i operační či smyslové možnosti lidské mysli. V přirozeném, neblokovaném stavu by měl být inkarnát schopen využívat svoji mysl zejména jako převodníku mezi všeobecnými idejemi - bytujícími ve vyšších dimenzionálních pásmech v podobě archetypálních možností/objektů/idejí a praktickou implementací těchto archetypálních konceptů či idejí do konkrétních věcí/uspořádání využitelných v okolním, reálném D3 světě. Lidská mysl je tedy část vědomí sebe sama, pragmaticky orientovaná na frekvenční sub-pásma/kanály dimenzionálního pásma D3. Tomu, jak je každé dimenzionální frekvenční pásmo rozděleno do 12-ti sub-pásem, odpovídá i rozdělení lidské mysli, přičemž je to tak, že spodních šest  sub-pásem D3 (1-6) korespondují s každodenním vědomím člověka - jedná se o tzv. osobnostní EGO, které tak představuje první samostatně fungující část lidské mysli orientovanou na součinnost s pěti fyzickými smysly. Horní sub-pásma (7-12) pak korespondují s tzv. Vyšším či Moudřejším JÁ, které tak představuje druhou, samostatně fungující část lidské mysli, orientovanou na přemýšlení a meditace. Samozřejmě, že s tímto členěním koresponduje i čakrový systém lidské bytosti, kdy běžné a všeobecně známé sebevědomé/pragmatické - Ego a 3. čakra pracují na "společné frekvenci/sub-pásmu D3/3". Pokud se pak týká emocionálního vědomí člověka - tedy prožívání emocí, jsou tyto efekty či energie realizovány prostřednictví sub-pásem dimenzionálního pásma D2 a ještě další komunikace pak probíhá s naším "tělesným" podvědomím a to na sub-pásmech dimenzionálního pásma D1. S těmito všemi komunikačními "partnery" trvale udržuje naše D3 mysl komunikační linky v provozu. A na druhou stranu frekvenčního spektra jsme rovněž propojeni na vyšší dimenzionální pásma D4/D5/D6/D7 ..., kde bytují vyšší části naší Duchovní rodiny a naše identity. Většina z dnešních lidí však v současnosti není schopna ani akceptovat realitu tohoto textu a jsou daleko materialističtěji a egoističtěji/individualističtěji orientovaní, z čehož je zřejmé, že nemají ve funkčním stavu komunikační linky Ega ani vůči svému Vyššímu Já, natož pak na dimenzionálně/frekvenčně/časoprostorově posunuté další příslušníky své Duchovní rodiny či identity. V těchto lidech pak převládá izolované "sebevědomí" sebe sama coby v podstatě osamocené jednotky, bez širšího povědomí a reálných komunikačních kontaktů s ostatními, vyššími realitami či složkami našeho vědomí a tím i sounáležitosti k širšímu lidskému a duchovnímu společenství. Komunikace Ega s materialistickým D3 okolím se tak maximalizuje a to na úkor přirozené, prospěšné a harmonizující komunikace Ega s Vyšším Já a případně i s ostatními složkami inkarnáta - jako např. i s vlastními tělesnými buňkami. Skutečný problém této situace pak spočívá v tom, že takovýchto lidí s poškozenou či nesprávnou vnitřní komunikací je většina. Pokud by totiž na materialistický egoismus "ujížděli" jen jednotlivci či malé skupinky, nic hrozného by se nedělo - "infekci nevelkého rozsahu" by bylo možno poměrně snadno zvládnout. Jenže ujíždí většina a infekce se tak, zdá se, nezvratitelně šíří. Onemocní celé lidstvo ? Kde je chyba či příčiny této situace, kde hledat lék, jakou zvolit terapii ? Mohou si za to lidé svoji ignorancí sami nebo je ve hře ještě něco jiného? Ta část odpovědi, která říká, že ve hře je skutečně ještě něco jiného než pouhá lidská ignorance, leží ukryta v nešťastných Atlantských událostech, k nimž došlo v průběhu pohnuté pozemské (stále nám dodnes utajované) historie. V průběhu těchto nešťastných událostí se totiž podařilo lidským evolučním Soupeřům dosáhnout takových válečných vítězství, kdy lidským ochráncům a Strážcům nezbylo než zprovoznit cosi, co můžeme nazvat jako tzv. Frekvenční zádrž, ohrada či plot. Konkrétně šlo o dříve zmíněnou implementaci Frekvenční ohrady do naší pozemské reality v roce 9 540 př. n. l., a s ní korespondující genetické mutace lidských ras, tedy v době poslední fáze zničení Atlantidy. Bohužel dodnes funkčním velmi negativním důsledkem těchto nezbytných, ochranných opatření bylo to, že lidstvo ztratilo možnost provozovat svoji přirozenou komunikaci mezi svým každodenním Ego-istickým sebevědomím a oním tzv. Vyšším Já, včetně znefunkčnění provozu na všech dalších frekvenčních pásmech/portech pracujících na ještě vyšších dimenzionálních frekvencích a sub-pásmech. V důsledku toho došlo k znemožnění práce s moudřejšími složkami své vlastní osobnosti/identity, ve kterých máme mj. uloženy i své dlouhodobější zkušenosti, vědomosti a poznatky včetně inkarnační paměti, což velmi omezilo rozsah a kapacitu lidského sebeuvědomění/mozku a paměti na "aktuální D3 starosti". A při všech těchto devastujících účincích to samozřejmě navíc i odvedlo pozornost lidí od nich samotných, od hledání jejich skutečných vědomostí, možností a schopností, čímž z nich postupně vznikly krátkodobě, nesystémově, individualisticky a ad-hoc impulsivně a omezeně uvažující a jednající "přitroublé" bytosti. A tak, v důsledku těchto neblahých Atlantských událostí došlo k vyřazení z provozu skutečných lidských komunikačních a tvůrčích možností, což degradovalo lidstvo na úroveň pouze "slepě a účelově" fungujících a snadno manipulovatelných bytostí ze strany Soupeřů. Po technické stránce si lze tuto mutaci představit tak, že tato nežádoucí, ale nezbytná ochranná Frekvenční ohrada zapříčinila jakoby vypnutí komunikačních portů, frekvenčně ležících uprostřed 3. vlákna DNA a tím došlo k tomuto rozpolcení plnohodnotného mentálního vědomí pozemského inkarnáta. Přesněji řečeno, došlo k "vypnutí" energo-informační komunikace na portech 7. až 9. tého pásma 3. vlákna DNA. Rovněž si ještě poznamenejme, že toto poškození a znefunkčnění 3. vlákna DNA je zodpovědné i za zkreslení, která následně na to vznikla a v oblasti přenosu informací z astrální D4 dimenze do D3 dimenze, tedy např. i za přenos koherentních informací ze snových stavů do běžného denního vědomí inkarnátů. Touto mutací tak lidstvo přišlo i o schopnosti, prožitky a přenos zkušeností z takových jevů jako jsou lucidní a paralelní snění, astrální mobilita či mentální bilokace. Pokud si uvědomíme, že tato zkreslení šla ruku v ruce s ohromnou sociální devastací společenského života a celosvětové civilizační úrovně post-kataklyzmatického období, kdy do popředí se dostaly pragmatické otázky holého přežití, není divu, že se tak rychle rozvinulo egoistické a individualistické vidění světa a vlastní situace člověka v něm. Atlantská spiritualita (po odstranění energetické krystalové technologie) byla rychle nahrazena fyzickým právem silnějšího.

nahoru

6.2 Co s tím dělat ?

 

 Tak už z kontextu je jasné, že prvním krokem je, tuto nezáviděníhodnou situaci si vůbec uvědomit, připustit ji jako pracovní hypotézu a za sebe si ověřit její reálnost. Tímto se tak teprve dostaneme na startovní pozici, kde můžeme řešit co s tím dál. Kdo si tuto etapu neprojde, tedy dokud se každý za sebe nedostane do stavu, kdy tuto situaci nevnímá jako svoji každodenní realitu (se kterou by bylo záhodno něco udělat), nemůže s tím nic dělat a tak nezbývá ostatním, než těmto lidem (často i rodinným příslušníkům), v rámci svých vlastní vědomostí, možností a schopností, nějak pomáhat v tom, aby si realitu kolem sebe předefinovali a to pokud možno tím správným směrem. Jaký druhý krok k nápravě je tedy na místě udělat? Budiž hned řečeno že beznadějné to zatím samozřejmě stále není. Lidské Vyšší Já (které z principu není žádný přitroublý pitomec) si totiž samo našlo individuální, "náhradní" komunikační prostředek a to v podobě jakéhosi přemostění či bypasu této objektivně existující, globální frekvenční ohrady v podobě komunikace na jiných frekvencích, tedy na takových, které projdou zmíněnou ohradou a přitom to nejsou frekvence, na kterých operuje Ego, které kdyby ji zachytilo, tak by ji opět zkreslilo, ne-li rovnou vytěsnilo. O jaké frekvence jde a jak tato náhradní komunikace probíhá? Pozorný čtenář (jehož Ego již umí komunikovat ve vyšších frekvenčních sub-pásmech D3 a již bylo schopno v časovém předstihu další věty dodat nápad - odpověď) si již asi odpověděl sám. Ano, k této náhradní komunikaci s našimi vyššími vědomími, kterou běžně známe pod pojmem intuice nebo předtucha dochází prostřednictvím  neblokovaných linek (frekvenční ohradu a DNA mutace obcházejících), na frekvencích dimenzionálních pásem D1 a D2, tedy skrze naše tělesné a emocionální pocity. Mentální či myšlenková intuice či předtucha tak je sekundární, z D1 či D2 do D3 provedený překlad těchto primárních/původních/originálních informací vysílaných ze strany našeho Vyššího Já směrem k Egu. A poznamenejme si, že se většinou jedná o hodně naléhavé a důležité informace, u kterých naše vyšší Já stojí o to, aby "prosákly" do naší každodenní, ego-istické pozornosti a tím se pokusilo nějak nás v každodenní realitě nasměrovat či přesměrovat. V těchto pocitově-intuitivních případech se tak skutečně jedná o jakési náhradní, umělou Frekvenční ohradu a zablokované 3. vlákno DNA přemosťující, komunikační spojení mezi našim Vyšším Já a našim Ego-istickým, každodenním vědomím.
K této náhradní komunikaci tedy dochází mezi našim Vyšším Já a mezi našim fyzickým a emocionálním tělem (sebevnímáním), která umí autonomně transformovat/překládat tuto komunikaci do frekvenčních sub-pásem, kde operuje/přijímá/je naladěno naše D3 Ego - tedy do zdánlivě bezdůvodných (to si aspoň nezkušené myslí Ego) bolestí, nemocí, pocitů a předtuch, odkud si je, tyto informace/vzkazy, může naše Ego/osobnost/sebevědomí převzít, vyhodnotit a případně na základě nich modifikovat svoji každodenní pragmatickou strategii. Avšak operuje-li toto naše Ego na hodně nízkých (materialistických) sub-pásmech dimenzionálního pásma D3, pak jednotlivec není schopen ani této náhradní komunikace a většinou pak i popírá její reálnost, a jeho intuice je tak prakticky zcela mimo provoz, pocity jsou pro něj babskou slabostí a od nemocí tu podle něho jsou výhradně atestovaní doktoři jednající výhradně lege artis.

 Terapie se tedy zdá být jasná. Maximalizací věnování pozornosti těmto iracionálním, nestandardním a mnohdy (zvlášť v počátcích) nejednoznačným podnětům, můžeme začít získávat natolik užitečné informace (od našeho Vyššího Já), že se doposud většinou v racionálně-pragmatickém režimu fungujícímu Egu vyplatí, prakticky s těmito informacemi pracovat, dát na ně, postupně se naučí je využívat, až je posléze začne ke svým každodenním přemýšlením a rozhodováním potřebovat a vyžadovat.  To je osobnostní skok a změna, viďte - jen si to uvědomme: racionální Ego nyní vyžaduje k jistotě a klidu svého úsudku a rozhodovacích procesů - iracionální premisy! Tuto terapii si tak můžeme nazvat jako "Channeling s Vnitřním Já". Co to, není to logicky nepřijatelné? No zajisté nikoliv, protože v této úvaze ještě pracujeme se zastaralou a nesprávnou představou toho, co to je iracionální. Iracionální pro neprobuzenou mysl je všechno to - nematerialistické, které tak chápe jako pomýlené. Kdežto pro probuzenou mysl je iracionální všechno to - transcendentální, které chápe jako to pravé ořechové a tedy samozřejmě že tím je i navázání komunikace s vlastními vyššími složkami vědomí, která se projeví onou zdánlivě nelogickou progresivní proměnou osobnosti člověka, kterou lze monitorováním vnějšího chování takového člověka snadno identifikovat. A proto, s touto vlastní osobnostní proměnou počítejme (ať nás to nezaskočí), ale nijak si ji neklaďme jako cíl, ona je spíše symptomem toho, že se nám daří komunikovat s naším Vyšším Já než indicií ztráty racionální soudnosti. A rovněž si buďme vědomi toho (zatím alespoň v podobě pracovní hypotézy), že pokud budeme v této praxi pokračovat, můžeme očekávat další změny, nejen onu výše zmíněnou změnu ve své psychologii. Můžeme očekávat zlepšení zdravotního stavu (již nebude nutné, aby naše Vyšší Já tak dramatickými formami jako např. zdravotními potížemi usilovalo o naši ego-istickou pozornost), můžeme očekávat nárůst empatie a vciťování se do druhých a vyciťování "atmosfér" různých dějů či energií v našem okolí jakožto i různou "kvalitu" tohoto okolí - viz. známý fenomén tzv. genius loci apod.. To bude doprovázeno s těmito situacemi korelujícími a objasňujícími nápady/myšlenkami/synchronicitami/dejavu typu "o co zde vlastně ve skutečnosti jde".
A pokud budeme (což bychom teda vážně měli) pokračovat ve studiu a tréninku těchto komunikací s naším Vyšším Já směrem od statického uklidnění, zastavení a vyprázdění mysli k obsahově dynamickým vizualizacím a meditacím bio-regeneračních technik, můžeme postupně dosáhnout na "smysluplné" rozhovory, komunikaci a obrazové vize mezi naším každodenním ego-istickým sebevědomím (které si již ale dávno neprosazuje egoistické životní strategie) a naším Vyšším Já (účinkujícím v horních sub-pásmech dimenzionálního pásma D3) či dokonce i ještě vyššími složkami své Duchovní identity/rodiny (bytujícími od D4/astrálu výš), ke kteréžto komunikaci je naše Vyšší Já tím ideálním prostředníkem. Probudili by jsme se tak do zcela nového interpretačního rámce naší D3 reality a vstoupili či spíše
navrátili se na původní, staro-novou dráhu své skutečné cesty životem/evolucí/matrixem, vybaveni zcela novými schopnosti a možnostmi, ale i výzvami a úkoly. Vlastním úsilím (a to se počítá:) by jsme tak obešli umělou Frekvenční ohradu a limity vlastního, aktuálního stavu DNA, vzpomněli by jsme si kdo skutečně jsme a vydali by jsme se tak konečně a vědomě po správné cestě k Seberealizaci a následně i dimenzionálnímu vzestupu a reintegraci se svojí Duchovní rodinou. Rovněž tak se nám postupně mohou vrátit výše zmíněné spirituální schopnosti, jako jsou lucidní sny, astrální mobilita a mentální bilokace, jakož i další multidimenzionální efekty, ale zejména spontánní návrat individuální i rasové inkarnační paměti a vnitřní komunikace s ostatními příslušníky své Duchovní rodiny. A právě o tomto probuzení se ze zlého snu to dnes je, ale to již víme.

 Na závěr tohoto odbočení bych rád zmínil ještě jednu myšlenku, kterou je fakt, že zmiňovaná Frekvenční ohrada se v právě v naší době stává minulostí, čímž získáváme podstatně jednodušší možnost navázat výše zmíněné spirituální komunikace, avšak pozor, bude platit i druhá strana mince. Kdo nebude připraven, bude či může být nemile překvapen a zaskočen s nepředvídatelnými následky. Zkusme si za domácí úkol popřemýšlet nad situací, jak bychom asi sami reagovali, kdybysme z ničeho nic, prakticky přes noc začali mít v hlavě data/zkušenosti/hlasy/vize/vzpomínky z vícero svých (nejen příjemných) inkarnací a přitom třeba koncept reinkarnace neakceptovali? Jakpak by se k nám asi zachovala "lege artis" medicína - bylo by v psychiatrických ústavech dost místa?

 A nyní se již opět můžeme vrátit k událostní dějové lince našeho příběhu a stručně se podívat, co dalšího se dělo při tak ztížených a komplikovaných podmínkách, které na Zemi po finálním potopení Atlantidy a uvedením planety do Kosmické karantény nastaly.

 

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist