13. část

7. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona

7.1 Rekapitulace Atlantské konspirace

 • 50000 př. n. l. - Zánik celého kontinentu Lemurie, z nějž zbyly jen Havajské ostrovy.
 • 28000 př. n. l. - Zánik Atlantidy - z velkého kontinentu se stávají pouze tři ostrovy.
 • 25500 př. n. l. - Odstartovaly Luciferské rebélie, v rámci nichž Nibiruánští Anunnaki dostali pod svoji kontrolu Sluneční hvězdnou bránu a uvedli do provozu svoji celopla-netární energetickou síť  známou jako tzv. Nibiruánská diodová krystalová síť (NDCG) s hlavním centrem ve Stonehenge.
 • 22500 př. n. l. - Startuje rodokmen Eieyani Grail linie - humanoidní indigo linie Grálu, hlavního pozemského pomocníka lidstvu v našem evolučním cyklu.
 • 22326 př. n. l. - SAC, Země vstoupila do nového, 26556 let trvajícího, EUIAGO cyklu, zrada Thovta a Masakr Eieyanů.
 • 21900 př. n. l. - Zamrznutí atlantského ostrova Lohas, domova Keltů a Druidů, jejich migrace na Kavkaz do Ruska, později se vrátili na zbytky ostrova Lohas.
 • 21900 př. n. l. - 14000 př. n. l. probíhá Velká doba ledová.
 • 20113 př. n. l. - SAC - nevyužitelný v důsledku panující doby ledové.
 • 20000 př. n. l. - Invaze Soupeřů - Vicherus-Sacheonů (Vikingů a Saxů) na Kavkaz do Ruska, proti Keltům a Druidům.
 • 17900 př. n. l. - SAC - nevyužitelný v důsledku panující doby ledové.
 • 15687 př. n. l. - SAC - nevyužitelný v důsledku panující  doby ledové.
 • 13474 př. n. l. - SAC - Soupeřům se podařilo zrealizovat vlastní destruktivní opatření v podobě Metatronické inverze pozemského Merkaba pole a Monády (reverzní kódování) a jejich převedení pod Nibiruánské řízení.
 • 11261 př. n. l. - SAC - nevyužitelný v důsledku zavedení reverzního kódování pozemského Merkaba pole a Monády. 
 • 10500 př. n. l. - Luciferiánské vítězství, atlantské ostrovy Nohasa a Bruah padly do rukou rebelujících Anunnaků. Atlantská konspirace poté pokročila na vyšší úroveň organizace.
 • 9560 př. n. l. - Luciferiánská úmluva - sjednána na atlantském ostrově Bruah, do společné, antikristovské koalice vstoupilo celkem sedm kolektivů Soupeřů a Annu-Melchizedekové, pozemská hybridní rasa iluminátských loutek Soupeřů.
 • 9558 př. n. l. - Závěrečný pád Atlantidy - potopa tří Atlantských ostrovů.
 • 9540 př. n. l. - Strážci instalují ochrannou Frekvenční ohradu a Země vstupuje do interdimenzionální, kosmické karantény/izolace.
 • 9048 př. n. l. - SAC - evidentně v důsledku kosmické karantény Země zcela nevyužitelná příležitost.

Pozn. Pro lepší srozumitelnost jsou kurzivou v tomto textu označeny aktivity Strážců.

 Po finálním pádu Atlantidy přeživší obyvatelstvo migrovalo do celého světa, kde postupně začalo budovat nové civilizace. Bohužel i Soupeři v rámci Luciferiánské úmluvy, po-kračovali v pronásledování těchto po celém světě se nově tvořících kristovských civilizací a samozřejmě že velkou pozornost věnovali Egyptu, kde zůstala pod přísným utajením ukryta všechna tajemství Sfingy, Velké pyramidy, Schránky úmluvy, Mostu (Archy) úmluvy, Agarty a Učení o vzestupu atd., a které Soupeři, od tehdejšího spojení Luciferiánskou smlouvou, v rámci Atlantské konspirace, hodlali dobýt a dostat pod svoji celosvětovou kontrolu.
V této době dle klasické historie údajně probíhala na planetě doba kamenná a lidé se teprve učili používat pazourky - k smíchu nebo pláči? Pojďme se tedy podívat, co se v tomto období skutečně dělo - a že toho zajímavého bylo skutečně hodně. V každém případě mějme na paměti správné chápání představy o době kamenné v tom smyslu, že po pádu Atlantidy a od-vezení krystalové technologie ze Země se lidské civilizace skutečně kulturně i technologicky posunuly zpět natolik, jako kdyby se naší dnešní civilizaci sebrala elektřina a ta by tak metaforicky řečeno - klesla na úroveň doby kamenné.

 

7.2 Templářská pečeť a evoluční objížďka přes Alkyon

 

 Po genetických mutacích realizovaných v důsledku implementace ochranné Frekvenční ohrady, byl život na planetě opět velmi zakrnělý a těžký. Bez krystalové technologie a antigravitačních přístrojů muselo být vše uděláno ručně. Většina těchto rekonstrukčních prací byla dělána pod vedením Serres-Egypťanů, Annu-Melchizedeků a Hebrejců, tedy těch, kteří byli pověřeni (po omezení interdimenzionální komunikace v období pozemské karantény) ochranou výše uvedených tajemství (Melchizedekové/Muvariánci nebyli v této době již ve větším počtu na Zemi, ale stáhli se do Agarthy). Postupně se ale ukázalo, že genetické zkreslení genomu ras Annu-Melchizedeků a Hebrejců bylo příliš závažného rozsahu a proto bylo Palaidoriánci rozhodnuto o nápravě těchto zkreslení prostřednictvím vynucené evoluce těchto ras prostřednictvím inkarnací v Hvězdném systému Alkyonu. Za tím účelem bylo morfogenetické pole těchto ras vyňato ze Sféry Amenti a bylo přemístěno do morfogenetického pole Alkyonu. Toto bylo realizováno úpravami v kvantových vláknech DNA a to tak, že bylo vyňato 6. frekvenční pásmo 2.vlákna, 6. pásmo 4. vlákna a 12. pásmo 5. vlákna. Toto vyčlenění ras Annu-Melchizedeka a Hebrejců ze Sféry Amenti a s tím korespon-dující genetická mutace je známa jako tzv. Templářská pečeť a byla realizována v období 8000 př. n. l.. Představitelé vedoucí společenské vrstvy těchto kultur byli Palaidoriánci z Agarty instruováni o tom, aby se, z důvodů nešíření této limitující genetické mutace do ostatních T-2 ras, jejich příslušníci nekřížili s ostatními T-2 rasami. Bohužel v následujících generacích si zejména Hebrejci začali tuto instrukci vykládat zcela obráceně, když ji považovali za důkaz své rasové nadřazenosti. Co všechno to dodnes způsobilo, asi nemusím explicitně rozvádět. Roli Strážců Mostu úmluvy pak postupně převzali Serres-Egypťané a originální Melchizedekové.

 Po implementaci Templářské pečetě a odchodu Hebrejců a Annu-Melchizedeků ze Země se Egyptská civilizace více diverzifikovala a postupně expandovala do dalších regionů, jak podél Nilu směrem k Thébám a do Nubie, tak i mimo Egypt, zejména do Mezopotámie, Sumeru a Israele/Palestiny, kde postupně splynuli a promíchali se s dalšími lidskými kmeny a rasami. Serres-Egypťané a originální Melchizedekové zůstali v oblasti Gizy, kde pokračovali v opravách a další výstavbě své kultury a i ochraně Mostu úmluvy. Pod vedením Palaidoriánců z Agarty se rovněž věnovali opravě Atlantskou katastrofou poničené Velké pyramidě a Sfinze, kteréžto práce musely být prováděny zdlouhavě a ručně. Oprava Velké pyramidy byla dokončena v roce 5566 př. n. l. a stala se opět centrem náboženského života, i když jako teleportační stanice, v důsledku ochranné Frekvenční ohrady a z ní plynoucí pozemské karantény již nemohla sloužit. Oprava Sfingy byla dokončena o 100 let později v roce 5466 př. n. l., ale nesla v obličeji již víc podobností s pozemskými Serres-Egypťany, než se svými původními staviteli - Síriánskými Anunnaki. Přesto zůstalo zachováno původní lví tělo, jako památka na starobylou předlohu - Síriánskou Lví rasu.

 V období kolem 3500 př. n. l. se situace opět začíná komplikovat a vzniká zde nejstarší Egyptská faraonská kultura kontrolovaná Soupeři, jako důsledek působení dalších lidských kultur a postupných infiltračních vlivů Soupeřů. Vědomosti o Mostu úmluvy, Sféře Amenti a Schránce úmluvy s UHF energetickými nástroji žezlem a berlí (používanými v křížové konfiguraci) se z bezpečnostních důvodů staly utajovanými skutečnostmi v uzavřeném okruhu Serres-Egyptských knězů a originálních Melchizedeků, pracujících pod vedením Palaidoriánců z Vnitřní země - Agarty.

 Mimo toto úsilí lidských kristovských kultur o zakládání svých nových civilizací, probíhala paralelní činnost Soupeřů směřující k ovládnutí celosvětově se nově tvořících civilizačních center. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tuto činnost, která byla pro formování naší dnešní reality určující a rovněž tak určovala hlavní událostní linku a možnosti jak pokračovat a případně i úspěšně dokončit Záchrannou misi Amenti.

 nahoru

7.3 Atlantská konspirace od pádu Atlantidy po misi faraona Achnatona

 

 • 9048 př.n.l. - SAC - evidentně v důsledku potopy Atlantidy a pozemské interdimenzionální izolace zcela nevyužitelná příležitost.
 • 8900 př.n.l. - Invaze Soupeřů do Sumeru - jejich královská Larsa linie infiltrovala do Sumerské kultury. 
 • 8000 př.n.l. - Strážci implementují Templářskou pečeť do morfogenetiky ras Annu-Melchizedeka a Hebrejců a jejich další evoluci tak směrují na Alkyon. 
 • 8400 př.n.l. - Egyptská invaze Soupeřů navazuje na sumerskou invazi - infiltrace do Egypta byly namířeny proti Serres-Egypťanům a nakonec došlo k ovládnutí čisté kristovské královské linie Osirise a její nahrazení vlastní, hybridní vládnoucí linií Osiris-Isis-Horus, která byla postupně zcela nahrazena novou dominantní faraónskou linií Scarabů, která ale po velmi dlouhou dobu Egyptské historie bojovala s další pozemskou linií konkurující skupiny Soupeřů - Setovou královskou linií.
 • 7500 př.n.l. - Invaze Luciferiánských Templářů proti Keltům a Druidům na ostrov Lohas, kam se tito v období 13000 př.n.l. vrátili z Kavkazského exilu. Tito Templáři v této době spatřili světlo světa coby nově vytvořená hybridní super - rasa Soupeřů a to prostřednictvím genetického inženýrství několika skupin Soupeřů. Právě tito Luciferiánští Templáři jsou starověkými předky dodnes známých Svobodných zednářů. Připomeňme si, že padlí Annu-Melchizedekové (dosavadní iluminátská "vlajková loď" Soupeřů) nebyli v tomto období na Zemi k dispozici a byli na bio-regeneračním "ozdravném" procesu v hvězdném systému Alkyonu.
 • 6835 př.n.l. - SAC - Země stále nebyla dostatečně energeticky připravena přijmout Sféru Amenti, Frekvenční ohrada a karanténa planety musela pokračovat.
 • 5900 př.n.l. - Kentaurské války popisované v hinduistickém eposu Mahabharata. Luciferiánům se v této době podařilo ukrást Schránku úmluvy a s jejím využitím se pokusili dosáhnout svých cílů, kdy se pokusili o odstartování pozemského kataklyzma prostřednictvím posunu elektromagnetických planetárních pólů ze své základny v Stonehenge. Rovněž zahájili prakticky celosvětový útok proti lidským kristovským kulturám. Lidstvu proti expandujícím Drakoniáncům a Luciferiánským Anunnakům fyzicky přispěchali na pomoc Strážci - konkrétně Modří ze Síria a dosáhli konečného vítězství a i zpětné získání Schránky úmluvy s energetickými nástroji. Posunu pólů se rovněž podařilo zabránit.
 • 4622 př.n.l. - SAC - Země po Kentaurských válkách stále nebyla připravena přijmout Sféru Amenti.
 • 3650 př.n.l. - Mayská invaze ze strany Nibiruánských Luciferiánů proti kristovské lidské civilizaci (andělskému kmeni) na Yucatánu v Americe. Současně došlo k zahájení infiltrace Luciferiánů do prostředí Severní a Střední Ameriky.
 • 3470 př.n.l. - Babylónský masakr (biblické zničení Babylónské věže), Galaktická federace a Plejádští a Nibiruánští Luciferiáni tehdy na určitou dobu opět získali pod svoji kontrolu Schránku úmluvy s energetickými nástroji - žezlem a berlí. Následně použili tyto nástroje v Babylonu (opět v součinnosti se svým energetickým centrem celoplanetární sítě NDCG ve Stonehengi), což tentokrát již přineslo ohromné, neblahé důsledky v podobě dočasného zhroucení elektromagnetického pole planety Země s devastujícím průběhem. Mj. přitom došlo k další mutaci lidské genetiky, která přinesla další zkrácení délky lidského života, potlačení a zkreslení spirituálních schopností a prohloubení rasové a inkarnační amnézie. A oním biblickým zmatením lidského jazyka pak byla později manipulativně interpretována skutečnost tohoto faktického zpřeházení lidské genetické abecedy. Po této události zesílili Luciferiáni svoji celosvětovou infiltraci do lidských kristovských kultur (celkem 12-ti andělských kmenů), zejména prostřednictvím své nové rasy Templářů. Využívali přitom svého channelingového propojení s touto rasou, kdy postupně takto do lidských kultur celosvětově implementovali pojetí jediného Boha (čímž samozřejmě mysleli sami sebe) coby externího, trestajícího a dobyvačného, autoritářského panovníka, kterého je třeba uctívat, poslouchat a bát se. A samozřejmě, že vládnoucí představitele a elitu své rasy Templářů ale i jednotlivých padlých Annu-Melchizedeků (svých elitních loutek) prezentovali coby boží zástupce na Zemi. Tato jejich strategie je v provozu do dnešních dnů, kdy takto skrytě ovládají např. skupiny lidí kolem tzv. hnutí New Age či hnutí UFO. Později se však přece jen podařilo lidským kristovským kulturám získat ukradenou Schránku úmluvy opět pod svoji kontrolu a tak zabránit ustanovení celosvětové dominance Soupeřů.
 • 2668 př.n.l. - Djoserova invaze Templářů pod vedením faraona Djosera a pod správou Galaktické federace (další účelové koalice Soupeřů) do Egyptské Sakkary, Israele a Sumeru s cílem opětovně se zmocnit Schránky úmluvy a UHF energetických nástrojů - žezla a berle, které obsahuje. Vládnoucí faraon Imhotep se Djoserovi dobrovolně vzdal, když toto řešení vyhodnotil jako menší zlo než podrobit se Drakoniáncům, kteří si mezitím podmanili Babylónii.
 • 2409 př.n.l. - první SAC od zavedení Frekvenční ohrady, kdy bylo možno sloučit Sféru Amenti se Zemí. Jak vidíme, přišel tento SAC do velmi pohnutého období dobývání Egypta, Sumeru i Israele. Pojďme si nyní říci něco víc, co se dělo v tomto období, tedy po více než sedmi tisíci letech trvání pozemské karantény a Frekvenční ohrady, kdy se opět a to prvně naskytla další příležitost k sloučení Sféry Amenti se Zemí a pokračování tak ve vzestupu skrze Záchrannou misi Amenti. Především je potřeba si říci, že biblické příběhy této doby - Noeho, Abrahama, Mojžíše, Achnatona, Šalamouna i Kristovská mise jsou dílčí kousky jedné a téže kapitoly lidských dějin - Atlantské konspirace a v rámci ní se dění soustředilo na získání zlaté Schránky úmluvy a v ní uschovaných UHF energetických nástrojů žezla a berle, ovládajících teleportační hvězdné brány Mostu úmluvy. V tomto kontextu je namístě rozumět "modernímu" pojmu Dobytí svatého Grálu, coby snaze o získání těchto nástrojů a jejich využití při získání nadvlády nad systémem pozemských portálů či hvězdných bran a tím i získání možnosti zablokovat vliv z nejvyšších evolučních pater HU-5 na dění v našem HU-1 patře vesmíru. Kromě těchto hvězdných nástrojů potřebují Soupeři k dosažení tohoto svého cíle i kritické množství svých inkarnátů do hybridních ras (zejména Annu-Melchizedeka) v pozemské populaci, které jsou schopny nést jejich reverzní genetické mutace a kódy. Pokud by se jim to podařilo, mají v úmyslu v nejbližším vhodném SAC spustit finální etapu v podrobení si všech 12-ti kristovských lidských kultur. A tento nejbližší vhodný SAC je naše současné období v letech 2000-2022 ! V období 2409 př.n.l. přes neutěšenou situaci v pozemských poměrech však došlo k rozhodnutí o uvolnění Sféry Amenti z jejího zabezpečeného místa v D4 a sloučení s pozemským jádrem s cílem pozdvihnout jejím prostřednictvím spirituální úroveň lidstva a využít ji k vzestupu v do té doby na Alcyonu působící rasy Annu-Melchizedeka. Zároveň tedy bylo rozhodnuto o ukončení evoluční "objížďky" rasy Annu-Melchizedeka přes Alkyon a postupné uvolnění Templářské pečetě v jejich morfogenetice a opětovné přiřazení jejich morfogene-tického pole do Sféry Amenti a spuštění vzestupné vlny této hybridní rasy. Rovněž byl naplánován i postup na realizaci druhé inkarnační vlny "pročištěných" Annu-Melchizedeků z Alkyonu na pozdější období kolem 1500 př.n.l., přičemž organizací celého procesu vzestupu těchto duší byl pověřen faraon Achnaton. Ale o této kapitole lidských dějin si budeme povídat až za chvíli. V tomto okamžiku se ještě vrátíme k přehledu následujících hlavních událostí v jak v pokračující agendě Atlantské konspirace Soupeřů, tak Strážců.
 • 2040 př.n.l. - došlo k dalšímu pokusu Strážců o povznesení lidstva a zpřístupnění a nápravu již velmi zmanipulovaných spirituálních vědomostí a to prostřednictvím hebrejského zasvěcence jménem Enoch.  Ten své informace a znalosti zpracoval ve třech velkých svazcích o skutečné a pravdivé historii lidstva, zpracovaných na základě informací získaných z CD-T disků. V knize Book of Amenti detailně popsal původ andělského lidstva na Zemi a pozemské Síně Amenti, ve svazku The Angelic Rosters pak podrobně popsal historii Anunnaki infiltrací do lidské kultury a vznik hybridní (lidsko-anunnaki) nibiruánské Nefilim rasy v průběhu 2. osídlení a jejich snahu o ovládnutí Země, vedoucí až k ukončení tohoto lidského osídlení v Tisíciletých válkách. V knize Book of the Dragon pak popsal situaci kolem padlých Drakoniánců - Serafimů z HU4/D10 a jejich trvalou snahu o infiltrace a ovládnutí lidských kultur. Odpověď Soupeřů na sebe nenechala dlouho čekat a Enoch byl v Egyptě Necromitony uvězněn a jeho spisy zkonfiskovány a znepřístupněny. V pozdějších římských a muslimských dobách byly jeho texty účelově zfalšovány. Toto falšování jeho díla trvá až do současnosti, kdy se této úlohy ujal v rámci tzv. Společenství Thule iluminát Allister Crowley. Sám Enoch však byl později Strážci zachráněn a v bezpečí zpracoval ještě další tři své knihy - 3 books of Enoch, které byly distribuovány mezi Hebrejské rodové linie patřící pod Smaragdovou úmluvu, které se tak staly tzv. "Svatým Grálem" neboli kristovskými rodovými liniemi, ze kterých později vzniklo tzv. Essenské bratrstvo, rodová linie Jeshevua Melchizedeka (u nás známého jako Ježíš Kristus), o čemž si budeme povídat později.
 • 2024 př.n.l. - Soupeři (Galaktická federace a Jehoviánští a Luciferiánští Anunnaki) provedli útok a zničení lidských měst Sodomy a Gomory, čímž se jim v tomto roce podařilo spustit další pokus o dosažení celosvětové dominance. Tento útok spojených sil Soupeřů byl zahájen proti babylónskému a sumerskému městu Sodoma a Gomora, které byly situovány v oblasti Mrtvého moře. Na rozdíl od biblické manipulativní interpretace, nebyl to bůh, kdo zničil tyto města pro jejich prostopášnost, stejně jako to nebyl bůh, kdo zničil babylónskou věž, ale byli to rebelující Jehoviánští a Luciferiánští Anunnakové a jejich spojenci, kdo takto pokračoval ve své dlouhodobé snaze o dobytí celosvětové nadvlády a kdo zahájil další kolo v této snaze o získání celosvětové dominance nad kristovskými lidskými kulturami.
 • 1670 př.n.l. - Invaze Hyksosů do Egypta, byla vyvrcholením převzetí kontroly nad Egyptem, zahájeným invazí faraona Djosera. Rokem 1670 př.n.l se tak datuje plné převzetí kontroly nad Egyptem Hyksosskou královskou linií - Luciferiánských templářů. Jak již víme či alespoň tušíme, jednotlivé frakce Soupeřů však nebojovaly pouze proti kristovským lidským kulturám, ale i mezi sebou, což se záhy projevilo v dalších událostech. Schylovalo se k dramatům mezi jednotlivými skupinami Soupeřů, neboť všichni věděli, že se blíží období 2. vzestupné vlny z Alcyonu vrátivších se příslušníků rasy Annu-Melchizedeka a s tím související otevření Síní Amenti, což byla ideální doba k převzetí kontroly nad jejich provozem.
 • 1550 př.n.l. - Drakoniánské dobytí Egypta, v rámci kterého se čelnímu prominentovi této soupeřící agendy, faraonu Ahmoseovi, podařilo porazit Hyksosskou královskou linii Luciferiánských Anunnaků v čele s faraonem Kamosem a převzít tak kontrolu nad Egyptem. V důsledku toho byla Hyksosská královská linie Anunnaků nucena opustit Egypt a přenechat vládu nad Egyptem Drakoniánské agendě a jejich pozemským loutkám, což samozřejmě velmi zkomplikovalo nerušený průběh plánované vzestupné vlny anunnacké hybridní rasy Annu-Melchizedeka.
 • 1476 př.n.l. - Vynucený Exodus Hyksosů z Egypta - za vlády Drakoniánského faraona Tutmosise 3. Tato událost je notoricky známa v podobě biblického exodu Hebrejců z Egypta pod vedením Mojžíše, i když je v Bibli zcela pokroucen celý kontext a logika této velké události, zásadně měnící mocenské poměry v Egyptu.
 • 1459 př.n.l. - Křížová výprava Hyksosů do Israele - po vynuceném opuštění Egypta se Hyksosské královské linie Luciferiánských templářů, pod vedením Galaktické federace vydaly směrem proti hebrejské kristovské lidské kultuře žijící v Israeli. Ke svému útoku využili možností získaných z ukradené Schránky úmluvy a prohlásili tuto oblast za "zemi bohem jim zaslíbenou", coby "první vlaštovku" na této budoucí frontě války o celosvětovou dominanci.
 • 1458 př.n.l. - Hatšepsutina invaze -  Serres-Egypťané pod vedením své faraonské královny Hatšepsut, rovněž museli před expanzí Drakoniánské agendy v Egyptě ukrýt do pouště, ale zde se zkonsolidovali a opětovně se pokusili získat zpět Luciferiánskými Hyksosy ukradenou Schránku úmluvy. To se jim nakonec podařilo a tím se jim i podařilo zabránit dokončení zničení Hebrejského kristovského kmene (z Egypta Drakoniánci vypuděnými Luciferiánskými Hyksosskými templáři) a v konečném ovládnutí  tohoto důležitého území. Nicméně nevlastní bratr královny Hatšepsut, v dobytém Egyptě vládnoucí Drakoniánský faraon Tutmosis 3, posléze úspěšně zaútočil na chrám královny Hatšepsut a Schránku úmluvy jí opětovně ukradl, tentokrát pro sebe a své Drakoniánské pány.

A v tomto okamžiku našeho výkladu přichází na řadu objasnění mise faraona Achnatona, která poměrně zásadním způsobem ovlivnila další vývoj událostí. Pojďme se tedy podívat, co se vlastně tehdy, v nastávající době 2. vzestupné vlny z Alkyonu se vrátivší rasy Annu-Melchizedeka událo, když víme, že Egypt byl v této době pod kontrolou s Anunnaki soupeřících Drakoniánců.

 nahoru

7.4 Atlantské konspirace - mise faraona Achnatona

1353 př.n.l. - Mise faraona Achnatona - smyslem událostí kolem mise faraona Achnatona byl organizovaný pokus o návrat celé pozemské Hyksosské královské linie Luciferiánských Anunnaků a jejich spojenců z Galaktické federace pod mírovou Smaragdovou úmluvu Strážců a to prostřednictvím bio-regeneračního programu, kdy k nápravě Hyksosského rodokmenu byl využit genom Serres-Egypťanů. Šlo vlastně o komplexní plán na zužitkování 2. vlny návratu rasy Annu-Melchizedeka z jejich "evoluční, bio-regenerační objížďky" na Alkyonu poté, co byla z jejich morfogenetiky vyjmuta Templářská pečeť, implementovaná jim v období 8000 př.n.l., kdyby tato (nyní Zákon Jednoty opětovně respektující) hybridní rasa Anunnaků v podstatě na Zemi nahradila "již nežádoucí" rasu "signovaných" Templářů, kteří by posléze přešli do vlastního bio-regeneračního programu. Provedením tohoto úkolu byl Strážci pověřen faraon Achnaton (čistokrevný Anunnaki z Koncilu ze Síria, inkarnován v roce 1398 př.n.l. v Thébách, po otci Serres-Egypťan, po matce Annu-Melchizedek), který po pohnutém průběhu svého života  (kdy byl mimo jiné k provádění vzestupů školen v Agartě) ovšem ve finále selhal, opustil zájmy prosazované Strážci a Serres-Egypťany a misi do úspěšného konce nedotáhl. V tehdy vrcholících bojích mezi Luciferiánskými Anunnaki a Drakoniánci se odklonil od záměru Strážců a Serres-Egypťanů a přidal se na stranu Luciferiánských Anunnaki. Při organizování vzestupů,  které prováděl po dobu 5 let, začal výrazně preferovat svou mateřskou rodovou linii - Anunnacké Hyksosské příslušníky rasy Annu-Melchizedeka, což zapříčinilo velké spory jak se Serres-Egypťany, kteří měli samozřejmě zájem i o vzestup příslušníků připravených lidských kristovských ras T-2, tak i s v Egyptu vládnoucími Drakoniánci, kteří naopak usilovali o ovládnutí provozu nad Síněmi Amenti a zastavením provádění vzestupů pro kohokoliv. Tento spor skončil jeho usmrcením, organizovaným jeho strýcem Haremhabem, který byl jeho hlavním soupeřem, aniž by tak svoji misi dovedl do úspěšného konce.

 V průběhu působení faraona Achnatona došlo ke Strážci kontrolovanému sloučení Sféry Amenti se Zemí a tak mohl být opět organizován vzestup a to pro všechny lidské kristovské rasy a nejen pro z Alkyonu vrátivší se Annu-Melchizedeky a to prostřednictvím portálů Síní Amenti, které byly za tím účelem otevřeny v roce 1374 př.n.l. Nicméně Achnaton odmítl asistovat při vzestupu jiným rasám, což zapříčinilo vznik rozporů. A když posléze zjistil, že vzestup začínají organizovat i samotní Serres-Egypťané bez něho, došlo mezi nimi k potyčce, v průběhu které došlo k poškození energetických nástrojů Schránky úmluvy a rozštěpení samotné Sféry Amenti.

 V důsledku tohoto poškození Sféry Amenti došlo k nepatřičnému a nežádoucímu otevření dimenzionálních průchodů do nižších podsvětí dimenzí D1 a D2, odkud došlo ke kontaminování Sféry Amenti temnými silami a tedy i těch Duší, které takto poškozenou Sférou Amenti chaoticky prošly. Tomuto nežádoucímu provozu ve Sféře Amenti sice Strážci-Elohimové bez prodlení učinili přítrž, ale přesto bylo nutno tuto situaci napravit. Tato náprava byla realizována v podobě druhé morfogenetické pečeti, která je známá jako tzv. 2. Templářská-Axionová pečeť, kterou byla na úrovni individuálního morfogenetického pole zablokována možnost vzestupu na Taru všem Duším, které přišly do kontaktu s kontaminovanou Sférou Amenti. Toto vzestup znemožňující opatření se týkalo nejen příslušníků hybridní rasy Annu-Melchizedeka, ale i kristovských Serres-Egypťanů a postupně se bohužel, skrze další generace a křížení inkarnátů rozšířilo po celém světě, nicméně dnes výrazně převažuje u ras Annu-Melchizedeků a Hebrejců. Konkrétně tato pečeť vypadala tak, že v kvantové DNA byla zablokována - 6. pásmo 1. vlákna (D1), 6. pásmo 5. vlákna (D5) a 6. pásmo 6. vlákna (D6). Byla to tedy právě tato numerická kombinace zablokovaného šestého frekvenčního pásma tří vláken DNA (zablokovaných dimenzí), která dala vzniknout symbolismu čísla 666, které tak označilo a dodnes značí odkaz na podíl temných sil v morfo-genetice některých lidských jedinců a skupin (nepřesně označované jako signum Bestie), i když, jak víme, jeho originální původ sahá mnohem dál do hlubší minulosti, do období vzniku Anunnaki rasy Nefilimů a jejich blokačního signování po Tisíciletých válkách, o čemž jsme si  již ale vyprávěli. Administrací této 2.Templářské-Axionové pečetě byli ustanoveni Strážci - konkrétně Arkturiánci, kteří rozhodli, že takto signovaná Duše musela (s cílem očisty a průkazu, že se navrátila pod Zákon Jednoty) postupně projít skrze hvězdné systémy:

 • Plejád
 • Arkturu
 • Andromedy
 • Země a zde absolvovat standardní reinkarnační cyklus, dokud neproběhne SAC a možné cílové vzestoupení na Taru skrze portály (hvězdné brány) Síní Amenti.

Teprve průchodem těmito sférami a učením se Zákona Jediného, se mohla 2. Templářskou-Axionovou pečetí označená Duše "poléčit" a opět uvažovat o své další evoluci - vzestupu. Mnoho lidí v současnosti tak nese část nebo i celou tuto pečeť ve svém "dědictví" a je jen na nich, zda s tím chtějí něco dělat. Nemusí ale čekat, až si jejich Duše po smrti svého inkarnáta bude moci svoji situaci prohlédnout, ale mohou se ještě za svého současného života orientovat na spirituální nauky a učit se Zákonům Jednoty a tak pracovat na tom, aby se vlivu této blokační pečetě definitivně zbavili a tak připravili své tělo a kvalifikovali se k zpětnému návratu a vzestupu na Taru, křesťansky řečeno - spasili svoji Duši a vstoupili do Království nebeského a to zejména v situaci, kdy k tomu opět zrají vhodné podmínky v současném  SAC 2000-2022.
 Jak vidíme, situace se v průběhu mise faraona Achnatona velmi zkomplikovala, a proto není ani divu, že Galaktická federace v důsledku výše popsaného vývoje událostí odstoupila od Smaragdové úmluvy a i Strážci (konkrétně organizátoři Achnatonovy mise - Elohimové z HU-3) byli velmi roztrpčeni tímto vývojem událostí. Důležitými nežádoucími výsledky těchto neblahých událostí pak bylo mj. i to, že bylo ze strany Strážců přistoupeno k deaktivaci energetických nástrojů Schránky úmluvy a tím i zastavení možnosti využívat teleportační zařízení
- Most/Archu úmluvy v Egyptě k interdimenzionálnímu cestování, vzestupům a dalším aplikacím (terapeutickým,...) interdimenzionální fyziky. Na místo Strážců Mostu/Archy úmluvy nastoupili po zkompromitovaných Annu-Melchizedecích a Hebrejcích příslušníci další originální lidské kristovské rasy - Hibiruánci/Aryánci. Rozštěpená a neprovozuschopná Sféra Amenti byla přemístěna do ochranné karantény a vstupní portály do Agarty byly uzavřeny pro všechny kultury a rasy z povrchu planety. Další vývoj v této situaci musel čekat až na další období SAC 196 př.n.l., kdy pomyslný štafetový kolík spolupráce se Strážci a tedy i přípravu na úspěšný průběh tohoto budoucího období převzala skupina známá jako tzv. Bratrstvo Essenských.

 Nyní se však ještě na chvíli vraťme a dokončeme si stručně další klíčové události v průběhu Atlantské konspirace v období po odeznění neúspěšné mise faraona Achnatona.

 • 906 př.n.l. - Pád Šalamounova chrámu - Král Šalamoun, po svém otci Hyksosském králi Davidovi, ale po matce Serres-Egypťan byl pod vedením Galaktické federace veden k tomu, aby se opětovně pokusil ukrást Schránku úmluvy (z držení Drakoniánců) a navázal na záměr ohledně dobytí Hebrejského kristovského lidského kmene v Israeli, této "země zaslíbené" a pokročil tak ve snahách o dosažení celosvě-tové dominance v rámci Luciferiánské úmluvy. Když se mu pak i skutečně podařilo Schránku úmluvy ukrást a ukrýt ji ve svém chrámu, vstoupili do situace Strážci (konkrétně v tomto případě Serres-Plejáďané) s cílem nedopustit, aby bylo možno využít tyto nástroje k útoku proti "zaslíbené zemi" Israeli, obydleném Hebrejským kristovským kmenem. Zahájili proto organizaci své mise s cílem, získat Schránku úmluvy z Šalamounova chrámu zpět. Na tuto aktivitu zareagovala Galaktická federace, která chtěla Strážce předejít a prostřednictvím teleportačního paprsku se pokusili Schránku úmluvy z Šalamounova chrámu vyzvednout předtím, než by se to případně podařilo Strážcům. Tento pokus jim však nevyšel a namísto toho došlo ke kompletnímu zničení celého Šalamounova chrámu. Strážci pak měli situaci zjednodušenou a tak se jim podařilo Schránku úmluvy získat do svých rukou a zabránit tak i tomuto pokusu o progresi v Luciferiánské či Drakoniánské, světovládné agendě.
 • 26 př.n.l. - Římská invaze - Drakoniánská agenda již po staletí vládnoucí v Egyptě zareagovala na postupný civilizační pohyb a zahájila svoji expanzi proti dalšímu kristovskému centru na Apeninském poloostrově - Iónskému císařství. Nakonec se jim podařilo porazit i tuto lidskou kulturu/andělský kmen a převrátit ji ve svoji vlastní silnou základnu známou jako Římské císařství. Postupně infiltrovali celou tuto oblast, zmanipulovali zdejší spirituální učení a nakonec položili základy toho, co dodnes známe jako velmi účinný, komplexní a dogmatický nástroj nadvlády - tedy Římsko-katolickou církev a její kruté, genocidními křižáckými výpravami správně charakterizovatelné, náboženství. 1. (drakoniánská) Říše římská byla na světě.
 • 23 n.l. - Mise Essenských - Byla vyprojektována Strážci s cílem dosáhnout nápravy v klíčových záležitostech Záchranné mise Amenti, kterými byly zejména - znovu získání, znovu ukradené Schránky úmluvy a jejich energetických nástrojů - žezla a berle a dále realizací některých nápravných opatření (problémů vzniklých v době faraona Achnatona), umožňujících žádoucí průběh dalšího období možného hromadného vzestupu - SAC 2000-2022. Za tím účelem byla vyslána v rámci Essenského bratrstva na misi (inkarnaci) skupina zasvěcenců, kteří byli pověřeni realizací těchto záměrů. Tito zasvěcenci se soustředili kolem tří klíčových osob - Jana Křtitele, Ježíše a Marie, vůči kterým bylo následně organizováno ohromné pronásledování ze strany Soupeřů, zejména Galaktickou federací a Luciferiánskými a Jehoviánskými Anunnaky a jejich Hyksosských Templářských a Annu-Melchizedek pozemských iluminátských loutek. Bez dalších podrobností, které si řekneme později je potřeba vědět alespoň tolik, že tato Mise  Essenských skončila pouze částečným úspěchem. Podařilo se dosáhnout navrácení Schránky úmluvy do rukou Strážců, ale z jejich energetických nástrojů se podařilo zpět získat pouze žezlo, přičemž berli nikoliv, ta zůstala i nadále v rukou Galaktické federace a Hyksosské templářské iluminátské linie. Rovněž z dalších nápravných opatření se jim podařilo dosáhnout pouze některých a tak lze říct, že tato mise nastolila v situaci, z hlediska alternativ průběhu SAC 2000-2022, jakoby patovou či vyrovnanou situaci. Jednou z věcí, kterou se jim nepodařilo úspěšně dotáhnout do konce bylo přetrvávající nežádoucí reverzní energetické propojení pozemského tzv. Merkaba pole na planetu Nibiru a i Nibiruánská diodová krystalová síť NDCG zůstala v provozu. Na tuto jejich misi, s cílem ji dokončit, později navázala mise krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu, ale o tom všem si něco víc řekneme až později. Naopak jednou z věcí, kterou se napravit podařilo, byla oprava rozdělené Sféry Amenti a opětovné začlenění morfogenetického pole Hebrejské rasy (vrátivší se z "bio-regenerace" v Alkyonu) do ní. Touto opravou Sféry Amenti bylo dosaženo opětovné možnosti vzestupu pro všechny pozemské kristovské lidské rasy/kmeny T-2 v tehdy budoucím SAC 2000-2022, což je skutečnou podstatou Evangelia čili tzv. Dobré zprávy či Radostné zvěsti. No a samozřejmě, že s tímto SAC 2000-2022 souvisí i prorokovaný tzv. Druhý příchod Krista a jeho účinkování v dnešních dnech SAC 2000-2022.

Pojďme se nyní poněkud podrobněji podívat na období mise Essenských, která byla pro naši dnešní situaci tak klíčová. Na tomto notoricky známém příběhu si rovněž budeme moci ukázat míru manipulace a falzifikace, s jakou jsou dnešnímu lidstvu prezentovány všechny historické události, jakož i celý kontext lidské planetární situace.

  nahoru

7.5 Essenské bratrstvo a jejich dvě skupiny (1240 př.n.l. - 12 př.n.l.)

 

 • Velmi neblahým důsledkem Achnatonova velkého fiaska a selhání se stalo to, že došlo k významnějším rozporům a rozdělením mezi Strážci - konkrétně Elohimy z HU-3, koncilem ze Síria z HU-2 a Konfederací Ra, tedy mezi dosavadními klíčovými zastánci a pomocníky lidských kristovských ras. Elohimové v podstatě rezignovali na svůj zájem na zabezpečení vzestupu lidských ras T-2 a ochraně Annu-Melchizedeků a Hebrejců, kteří byli v bio-regeneračním programu, v důsledku čehož se věci postupně dostávaly do většího a většího nepořádku a chaosu. Elohimové nakonec začali preferovat pouze jediný způsob jak zabezpečit genetickou čistotu lidstva a to přísnou nadvládou mužů nad ženami a jejich možnostmi kontrolovat s kým budou mít potomky a proto požadovali zavedení diskriminace pohlaví. Tím chtěli zabezpečit genetickou kontrolu toho, kdo bude moci napříště přistoupit k vzestupu a kdo nikoliv. Přiklonili se tak k dřívějšímu, patriarchálnímu učení Kněžstva Melchizedeka z dob Atlantidy, dávno před misí faraóna Achnatona v Egyptě. Toto řešení se však nelíbilo ostatním Strážcům a tak nakonec byla v tomto kontroverzním duchu provedena výzva Konfederaci RA, aby rozhodla a o dalším postupu. Ti se přiklonili k názoru, že Elohimy navrhovaná diskriminační strategie (patriarchální židovské náboženství) by nebyla prospěšná pro další lidskou evoluci a neschválili ji a naopak stanovili, že pro další lidskou evoluci bude zapotřebí zrenovovat poškozenou Sféru Amenti tak, aby skrze ní v nejbližším dalším možném období SAC - tedy v období 2000-2022 n.l. opět mohly masově vzestoupit všechny pozemské kristovské rasy T-2 a tyto za tím účelem k tomu připravovat - tedy rozhodli o nediskriminační cestě k vzestupu a další etapě Záchranné mise Amenti.
 • A tak kolem roku 1240 př.n.l. - Azurité a Elohimové (pracující společně prostřednictvím originální rasy Melchizedeka) založili tzv. Essenské bratrstvo, vyznávající tuto nediskriminační bezpečnostní evoluční filosofii. V době svého příchodu na Zem bylo toto bratrstvo složeno z 25 rodin originální rasy Melchizedeka. Jejich úkolem bylo přinášet nezkreslené učení Zákona Jednoty ostatním pozemským rasám a skrze ně tak veškeré lidstvo připravovat na další masovou vzestupnou vlnu, o které se samozřejmě vědělo, že se odehraje v období SAC 2000-2022 n.l.. Jak již víme, příslušníci originální rasy Melchizedeka, kteří se již dříve začali křížit s příslušníky originální rasy Hibiru tak přivedli na svět křížence známé jako Hebrejci. A právě v jejich prostředí postupně vznikaly dvě širší, samostatné větve Essenských, na což zareagovali Elohimové, kteří Hebrejce podporovali, ale opětovně začali projekt tlačit vlastním diskriminačně - patriarchálním směrem. Z důvodu nesouhlasu s obnovováním původně odmítnutého patriarchálního náboženství se kolem roku 1150 př.n.l. Kněžstvo Ur rozhodlo odloučit se od tohoto většinového proudu Essenského bratrstva (narůstajícího diskriminačního, židovského patriarchátu) a věnovat se ochraně několika vybraných, geneticky čistých essenských rodin ras Melchizedeka a Hibiru, věrných schválené nediskriminační evoluční cestě a masovému vzestupu v období SAC 2000-2022 pro všechny pozemské lidské rasy. Snahou této vyčleněné skupiny bylo vyčistit znečištěné patriarchální učení a obnovit evoluční cestu pro všechny rasy v období příštího SAC 2000-2022. V roce 700 př.n.l. Konfederace RA výslovně pověřila Azurity dohledem nad tímto schváleným evolučním vývojem lidstva pro všechny rasy a opětovně je zařadila mezi Palaidoriánce, žijící v Agartě. Tito se pak přímo spojili se zástupci Kněžstva UR a jejich chráněnými pozemskými Essejskými rodinami a společně vešli ve známost jako tzv. Modrý plamen Melchizedeka.
 • Původní, patriarchálně orientované Kněžstvo Melchizedeka (podporované Elohimy) bylo v té době aktivní již od roku cca 1982 př.n.l., tj.v dobách před činností faraona Achnatona v Egyptě. Tehdy, v roce 1979 př.n.l., se jeden nesmrtelný Nefilim, siriánsko-humanoidní hybrid z dob 2. osídlení dostal na Zemi a přinesl s sebou patriarchální verzi chrámového náboženství, které obnášelo poznatky o vzestupu a tom, jak geneticky ochránit jím vybrané - vyvolené - rasy Hibiru a Aryan před tím, aby jim nebyl vzestup znemožněn. Vešel ve známost pod jménem Melchizedek, král Salemu (později se ze Salem stal JeruSalem), ale známějším se stal pod jménem Jehovah. A tak se toto chrámové učení tohoto rasově diskriminujícího Nefilim-Anunnakiho následně stalo výchozím aspektem patriarchálního Judaismu, který tak má dodnes ve svých kabalistických kořenech tuto výjimečnost a vyvolenost ras Hibiru, Aryan a Hebrejců zakotvenu. Tento patriarchálně orientovaný Nefilim Jehovah a jemu sloužící Hebrejští Essenští vešli ve známost jako tzv. Chrám Melchizedeka a byli to oni, kdo byli přímými potomky těch Hebrejských Melchizedeků, kteří v období 8000 př.n.l. obdrželi blokační Templářskou pečeť a jejichž morfogenetické pole zůstalo na Alkyonu, nebylo do Sféry Amenti integrováno a jejich vzestup tak do té doby nebylo možné uskutečnit. A byla to právě tato Hebrejská skupina Chrámu Melchizedeka, kterou tehdy již nikoliv nestranní Elohimové učili, že právě je si bůh - tedy oni vyvolili k tomu, aby drželi klíče k vzestupu a že oni jsou vyvoleným božím národem, kterážto víra a přesvědčení u nich trvá dodnes. Tato jejich linie je tedy tou osou příběhů Starého zákona a jeho elitních postav jako byli Noe, Abraham, Mojžíš, David, Šalamoun a jejich bůh Izraele - Jehova.
 • V roce 196 př.n.l. zahájili svoji práci na Zemi Azurité spolu s Koncilem ze Síria tím, že se pokusili o nápravu narůstajících rozporů uvnitř rodin Essenských a to tak, že zkombinovali obě dvě hlavní věroučné větve essenských -  židovstva (novější učení Strážci podporovaných stoupenců Modrého plamene Melchizedeka a staršího učení Nefilimem Jehovou protěžovaného Chrámu Melchizedeka - tedy vzestup pro všechny versus diskriminačně-patriarchální učení a vzestup jen pro někoho). Navzdory poměrné úspěšnosti snahy Azuritů o překonání těchto věroučných rozporů a sjedno-cení, přece jen zůstalo toto židovské náboženství rozpolceno na dvě výše uvedené a stále stejně nesmiřitelné skupiny. Patriarchálně a diskriminačně orientovaná Jehovova skupina Chrámu Melchizedeka pak později těžce destruktivně ovlivnila i celé křesťanské hnutí (vycházející z novějšího učení stoupenců Modrého plamene Melchizedeka) a další evoluční vývoj. Na rozdíl od této patriarchální židovské skupiny Chrámu Melchizedeka, druhá skupina Modrého plamene Melchizedeka neobsahovala ve své genetice blokující Templářskou pečeť a tak jejich morfogenetické pole bylo obsaženo ve Sféře Amenti a byli tudíž k vzestupu skrze ni kvalifikováni. A právě tato skupina Modrého plamene Melchizedeka byla tou, uvnitř které účinkovala tajná zasvěcenecká skupinka, která byla ze strany Azuritů zasvěcena do všech tajemství Sféry Amenti, Síní Amenti, Mostu/Archy úmluvy a nauk o účelu reinkarnace ras, vzestoupení, mimozemské realitě i skutečné historii lidstva. Byli vyučováni v původních naukách Zákona Jednoty a nepatriarchálního (ženy nediskriminujícího) všelidového, humanistického bratrského náboženství, ze kterého vyrůstalo první křesťanství. A tak sice nesmiřitelně, ale bez větších třenic vedle sebe koexistovaly dvě skupiny židovstva/essenských a to až do období 12 př.n.l., kdy Azurité spustili další etapu událostí, nezbytných k umožnění masového vzestupu v období SAC 2000-2022. Na scénu dějin přichází mise Jana Křtitele, Ježíše a Marie.

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist