14. část

8. Mise Ježíše Krista

8.1 Jan Křtitel, Ježíš, Marie a podstata jejich mise

 

 • S cílem nezbytného opravení, z dob faraona Achnatona, rozdvojené Sféry Amenti a sjednocení Essenských frakcí bylo Azurity naplánováno, že se v jejích řadách zrodí další pozemský avatar a to až z úrovně D12! V roce 12 př.n.l. se tento prorokovaný avatar, (čistá taranská T-1 duše z D12) skutečně narodil (za samozřejmě že běžných porodních okolností), ale nikoliv v chlévě, ale v soukromé rezidenci Ben-Yumena (Benjamina) ve městě Betlémě. Matka byla Jeudi a otec byl Joehius a oba dva byli významnými osobnostmi v rámci essenské skupiny Modrého plamene Melchizedeka a potomky z domu Šalamouna. Již od svého narození byl tento avatar vzat pod přímou ochranu Strážců - Kněžstva UR a svého staršího druha - Jana Křtitele. Spirituální jméno tohoto avatara v HU-4 bylo Sananda a jeho pozemské dětské jméno bylo Jesheua Melchizedek (dále jen zkráceně jako: J-12). A byl to právě tento avatar, který později nesprávně vešel ve známost jako Ježíš, syn Marie a Josefa.
 • V roce 7 př.n.l. se pak i konkurenční Annu-Elohimové (kteří ale tou dobou spolupracovali se Strážci a působili tak v rámci Smaragdové úmluvy, neboť sdíleli stejný cíl - opravu Sféry Amenti) rozhodli přijít s vlastním avatarem, tentokrát z úrovně D9. Jeho narozením sledovali jednak znovu začlenit morfogenetické pole Duší signovaných Templářskou pečetí do Sféry Amenti a druhak bylo úkolem jeho mise poopravit a zmodernizovat původní patriarchální učení kodifikované ve známém Starém zákonu tak, aby lépe reflektovalo principy Zákona Jednoty (skrze bio-regenerační vykoupení hyksosské rodové linie). Tedy v podstatě šlo o spolupráci na sjednocení rozpolceného pozemského Hebrejského náboženství. Toto dítě bylo pojmenováno jako Jeshewua (J-9) a i jeho narození samozřejmě nelze spojovat s pozdějšími, záměrně matoucími a nesprávnými pojmy jako neposkvrněné početí. Použitím těchto pojmů zde šlo Soupeřům o to, zamlžit pravý vztah k otci tohoto avatara. I tento avatar se tedy narodil za běžných pozemských okolností, přičemž jeho matkou byla Marie (z hyksosského rodokmenu), ale jeho otec nebyl její manžel Josef Arimatejský, ale již dříve zmíněný Nefilim jménem Jehovah. A právě tento mimozemský, otcovský vliv byl kryt báchorkou o neposkvrněném početí Panny Marie protože tento Nefilim - Jehovah nechtěl, aby lidé věděli o jeho "pozemsky prozaické" spoluúčasti na zrození tohoto avatara. Poznamenejme zde, že i samotná matka avatara J-9 Marie se své matce Amrii rovněž narodila s otcovským přispěním tohoto Nefilima - Jehovaha. V pozdější, Soupeři zmanipulované, bibli pak byly životy těchto dvou avatarů (kristovského a anunnackého) a ještě jedné další osoby o které si řekneme za chvíli, tedy celkem tří osob, lidem falešně odprezentovány jako příběh jedné jediné osoby - Ježíše Krista, jehož rodiče byli Marie a Josef a samozřejmě Duch svatý.
 • Nicméně skrze narození a činnost Jesheua-12 se skutečně podařilo opětovně propojit a připojit morfogenetické pole Hebrejců i všech, Templářskou pečetí signovaných Duší z Alkyonu do Sféry Amenti. Rovněž se podařilo úspěšně opravit poškozenou Sféru Amenti, což v konečném důsledku znamenalo, že mohl být znovu nastartován proces vzestupu a to pro všechny lidské rasy v období SAC 2000-2022. A tak se úspěšná mise tohoto avatara - Jesheua-12, resp. on sám skrze ní stal známým jako spasitel (zachránce) lidské rasy. Ve věku 20 let (8 n.l.) a po studiích v Persii a Indii byl Knězi Ur vzat do Gizy, kde ve Velké pyramidě, spolu s essenskými příslušníky skupiny Modrého plamene Melchizedeka tajně pomohl mnoha skupinám vzestoupit a to prostřednictvím Mostu/Archy úmluvy (skrz opravené portály v Síních Amenti to nešlo - nebylo k tomu v té době dost nezbytné energie). Tuto svoji roli "průvodce" přes Most/Archu úmluvy plnil po dobu 13 let v období 8 - 21 n.l., tj. v době, kdy mu bylo 20 až 33 let. Jeho prostřednictvím pak ti z Hebrejců, kteří následovali essenskou skupinu Modrého plamene Melchizedeka, společně s příslušníky originálních ras Melchizedeka a Hibiru dostali pověření od Azuritů a Konfederace Ra ke společnému strážení dalších vzestupů skrze Most/Archu úmluvy. Soudobí potomci těchto tehdejších skupin (utajovaný, geneticky specifický rodokmen Ježíše Krista), byli v roce 1972 n.l. vybráni k tomu, aby si prostřednictvím interakce se specializovanou rasou cestovatelů v čase jménem Zionité, plně zkompletovali (opravili) všech 12 vláken své 12-ti vláknovou DNA a tak pomohli s evolučním vzestupem současnému lidstvu v SAC 2000-2022. Tito Zionité se totiž z naší současnosti vydali do tehdejší doby (Ježíšovy), aby právě tam odtud přinesli do naší současnosti originální matrici plnohodnotné 12-vláknové lidské DNA. Tato 12-ti vláknová DNA obsahující tzv. Křemíkový gen je v současné době plošně distribuován do všech pozemských lidských ras a ti, kteří jej obdrželi jsou známí jako tzv. Nebeští lidé. Největší koncentrace těchto lidí se v současnosti nalézá u Hebrejců, Melchizedeků, Árijců, Indů a Tibeťanů. Smyslem této operace je pozvednout vibrační úroveň lidstva, které se tak může lépe připravit na hromadnou vzestupnou vlnu v období SAC 2000-2022, jakož i napomoci vytvoření podmínek k jejímu úspěšnému průběhu.
 • V průběhu let 8 - 21 n.l, kdy první kristus Jesheua-12 praktikoval v Egyptě, se rozšířila popularita druhého Anunnaki "krista" Jeshewua-9 zejména mezi příslušníky Chrámu Melchizedeka a Hebrejských Melchizedeků. Tito lidé nevěděli nic a tedy se ani nezajímali o existenci a činnost Jesheua-12. Jeshewua-9 však byl v Egyptě rovněž a byl zde zasvěcen jako kněz Chrámu Melchizedeka, přičemž část svých zasvěcení získal i od Jesheua-12. Před svým zasvěcením v Egyptě, Jeshewua-9 ještě cestoval do Nepálu, Řecka, Sýrie, Persie a Tibetu a všude tam studoval tamější nauky.
 • Učení Jesheua-12 vycházelo z překladů CDT-disků, na něž měla skupina zasvěcenců kolem Jesheua-12 a Jana Křtitele překladatelský kontrakt. Toto učení bylo více šířeno do prostředí východního světa a bylo dostupné skrze tajné školy mystérií vyučovaných v Egyptské Gíze a dalších lokalitách. Učení Jeshewua-9 se oproti tomu stalo veřejně dobře známým a tak na sebe upoutalo víc pronásledování ze strany Drakoniánci kontrolovaného Císařství římského, ale také zevnitř jeho vlastního prostředí, ortodoxních zastánců původního, patriarchálního náboženství Chrámu Melchizedeka (Starého zákona) ustanoveného Nefilimem Jehovou, dříve známým jako Král Melchizedek ze Salemu. Ve věku 32 let (v roce 25 n.l.) byl Jeshewua-9 se svojí manželkou Marií Magdalenou a jejich třemi dětmi za pomoci skupiny přátel deportován do Francie, kde utekl před narůstající politickou perzekucí ze strany Drakoniánských nepřátel. Pro krytí této deportace, byl na scénu dějin přiveden další muž jménem Arihabi (Hebrejec, Annu-Melchizedek), který byl pod vedením Annu-Elohimů přiveden skrze své vize k víře, že on je pravý Jeshewua-9 a jako takový začal i veřejně vystupovat.
 • Co se s ním dál událo a co následovalo po jeho příchodu na scénu světa již všichni známe - ukřižování tohoto muže a všechno to další kolem toho, což v podstatě korektně odpovídá této ovšem uměle zrežírované realitě. [viz. film - Poslední pokušení Krista]. Žádný z obou skutečných avatarů nebyl nikdy ukřižován a genetická linie obou dvou tak v utajení pokračovala. Zmrtvýchvstání těla Krista byla holografická projekce (podsunutá realita) provedená Annu-Elohimy. Arihabi byl oživen a ačkoliv nebyl avatarem, byl Annu-Elohimy za své služby - při odvedení pozornosti od pravého Jeshewua-9 i odměněn. Po těchto golgotských událostech pak strávil zbytek svého života - 30 let v Indii a po jeho přirozené smrti byla jeho Duše vzata na Sírius B - prostřednictvím portálu známého jako Síně Amorea či Třetí oko Horovo. Annu-Elohimové podpořili vytvoření příběhu o Ježíši Kristu tak, jak jej známe dnes proto, aby utajili identitu jejich "nekřesťanského-anunnackého" avatara Jeshewua-9 a zachránili tak své patriarchální judaistické náboženství založené na Starém zákonu před likvidací ze strany Drakoniánců. Zkreslení pravé historie bylo použito rovněž proto, aby ochránili rodokmen svého avatara Jeshewua-9 před politickou perzekucí ze strany vlivných, drakoniánských skupin Římského císařství a vytvořili tak zdání, že Kristus neměl žádné potomky a tím umožnili těmto potomkům, aby zůstali mimo veřejný zájem, který, kdyby nebyl utajen by je dozajista stál život. Aktualizované patriarchální židovské náboženství Chrámu Melchizedeka skrze učení Jeshewua-9 se tak stalo primárními základními kameny pro obě nově se tvořící - neo-židovské i křesťanské (vyučované avatarem Jesheua-12) náboženství v podobě  tzv. Nového zákona.
 • Pokud se týká avatara - prvního Krista Jesheua-12, ten podnikl z Egypta několik výprav i do Jeruzaléma proto, aby vyučoval lid originálnímu a čistému, na vzestup (v podobě Nebeského království) orientovanému náboženství Modrého plamene Melchizedeka a přivedl tak větší masu lidí k vědomostem o možnosti vzestupu v době jeho druhého příchodu. Učení Jesheua-12 nicméně bylo ze strany konkurenčního Chrámu Melchizedeka, který převzal politické otěže do svých vlastních rukou, silně cenzurováno a přežívalo v podobě tajných mysterijních nauk v Evropě, Egyptě, na Středním východě a i jistých částech Číny a Indonésie. Jeho učení bylo obsaženo i v originálních křesťanských biblických manuskriptech, ale ty byly později zkresleny podle toho, jak která aktuálně mocenská skupina považovala za potřebné. Stejný mystifikační osud potkalo později i učení Jeshewua-9 a tak byly originální a pravdivé znalosti obou dvou, Drakoniánci kontrolovaným Římským císařstvím, prakticky zcela zlikvidovány. Pokud se týká potomků Jesheua-12, potom 6 žen různé rasy bylo vybráno nést jeho sémě a udržovat tak v pozemské D3 existenci/realitě plnohodnotnou matrici 12-ti vláknové kristovské DNA. Potomci těchto dětí byli rozprostřeni mezi francouzskou aristokracii, další pak pokračovali v keltských, egyptských a afrických rodových liniích. Z šesti jeho narozených dětí mezi roky 18 - 23 n.l. jich pět přežilo a založili dlouhodobé rodokmeny s originální 12-ti vláknovou DNA. Jedna tato rodová linie v současnosti žije v USA. Založením svých specifických rodových linií, byla mise Jesheua-12 dokončena a ten v těle opustil Zemi a vzestoupil ze Země prostřednictvím Mostu/Archy úmluvy ve věku 39 let v roce 27 n.l. na Taru. Dědicové vědomostí Jesheua-12 - skupina Modrého plamene Melchizedeka se stali Strážci Tajemství Amenti a Mostu/Archy úmluvy. A tak to byl ve skutečnosti zejména Jesheua-12, který obnovil pro Hebrejský národ možnost vzestupu (znovu zařazením morfogenetického pole jejich rasy do Sféry Amenti), ale díky následnému mocenskému politikaření a manipulačním praktikám nejen ze strany Soupeřů, ale i ze strany Annu-Elohimů - stojících v pozadí mise Jeshewua-9, za tento svůj čin nebyl nikdy po zásluze oceněn. Schránka úmluvy a další originální dokumenty byly uschovány na britské ostrovy, do oblasti údolí města Pewsey.
 • Jeshewua-9 a jeho tři děti prosperovali rovněž a prostřednictvím různých národů jeho rodokmeny také přetrvaly až do současnosti. Jeshewua-9 na konci svého života odjel do Tibetu kde za pomoci Annu-Elohimů vzestoupil v roce 47 n.l. do HU-3 (prostřed-nictvím části morfogenetické mřížky planety Tara umístěné v jádře planety Venuše). Do tohoto prostředí je potřebná integrace DNA na úrovni 10-ti vláken, ale s pomocí Annu-Elohimů a jejich práce na rekonstrukci jeho DNA se tam dostalo pro něj povolení přijít.
 • A tak, úspěšným úsilím avatarů J-12 a J-9 byla opravením Sféry Amenti a sjednocením morfogenetických polí Hebrejců a Chrámu Melchizedeka ve Sféře Amenti pro všechny pozemské lidské rasy T-2 obnovena možnost průchodu celoplanetárními Síněmi Amenti a jejich Modrým plamenem a tím bylo znovu umožněno dosáhnout vzestupu (křesťanského nanebevzetí/spásy/Království nebeského) touto cestou a to pro všechny rasy na Zemi v budoucím období hromadné vzestupné vlny v období SAC 2000-2022. Tento výsledek tak stojí u kolébky následujícího, kristovsky orientované-ho, katolického náboženství  (catholic - universal - všeobecný), které ovšem bylo poměrně záhy důkladně zdiskreditováno ze strany Drakoniánských frakcí Soupeřů. Samozřejmě že se počítalo s tím, že následujících cca 2000 let bude těmito lidskými rasami využito k čištění jejich morfogenetického pole, zejména orientací na život v duchu originálního, nově vzniklého náboženství (pravidel zákona Jednoty) známého jako Křesťanství, kodifikovaného v Novém zákoně. Že toto náboženství bylo Soupeři později zfalšováno je již jiná kapitola. Dlužno podotknout, že dosavadní blokační opatření v podobě Pečetí Amenti, Palaidor, Templářské i obou Templářských-Axionových-666, ale i nežádoucí reverzní propojení pozemské Planetární mřížky na Nibiruánskou energetickou síť NDCG zůstaly i nadále aktivní a k jejich odstranění mělo sloužit právě ono cca 2000 let dlouhé období do příštího - SAC 2000-2022.
 • A tak, v důsledku činnosti výše uvedených avatarů, je první vlna hromadného vzestupu v období SAC 2000-2022 zpět na pořadu dne a může být úspěšně zrealizo-vána podle vesmírného časového plánu (samozřejmě za podmínky, že by se nevys-kytly nové, vzestup blokující okolnosti). Toto je tedy skutečná podstata Ježíšovy (obou dvou) mise a podstaty dnešního jeho (jejich) označení coby spasitele lidstva. A právě toto datum v budoucnosti - opětovně odblokovaná příležitost k hromadnému vzestupu pro všechny lidské rasy T-2 v našem současném SAC 2000-2022 (a tím vlastně i dokončení Záchranné mise Amenti), je oním tajuplným proroctvím, spojeným se slibem tzv. Druhého návratu Krista.
 • Nicméně, ještě na konci Ježíšovy doby, v roce 27 n.l. došlo k eskalaci rozporů mezi výše diskutovanými dvěma skupinami Essenských, v podobě události známé jako Essenské rozpolcení, kdy Nibiruánští Anunnaki a Galaktická federace opětovně odstoupili od Smaragdové úmluvy, nevrátili ukradený energetický nástroj ze Schránky úmluvy - Berli a pokračovali ve svém projektu, skrze NDCG síť ovlivňovat pozemské události tak, aby SAC 2000-2022 nemohl být kristovskými liniemi zužitkován k realizaci hromadné vzestupné vlny a dokončení Záchranné mise Amenti, ale opětovně sloužil pouze jejich zájmům.
 • Po tomto rozpolcení Essenských následovalo období, které by se dalo nazvat jakožto křižácké výpravy proti všemu původně kristovskému. Drakoniánští Soupeři, kteří v této době již měli pod kontrolou Císařství římské, zahájili do všech zemí, kde oba dva avataři působili válečné křižácké výpravy, které měly za úkol zlikvidovat veškeré originální stopy po jejich působení. Zabavovali písemné záznamy, pronásledovali svědky a veřejně činné osoby, hlásající učení těchto avatarů. Drakoniánci dokonce dočasně spojili své síly s od Smaragdové smlouvy opětovně odpadlými skupinami rebelujících Anunnaků a společně zahájili masovou, falsifikační a manipulační kampaň, v rámci které postupně překroutili originální nauky avatarů, přičemž se opět přiklonili k podpoře modifikovaného, ženy diskriminujícího učení Starého zákona a víře v boha Jehovu, kterého je třeba se bát a poslouchat a k němuž existuje cesta pouze skrze (jimi provozovanou) organizaci známou jako Církev římsko-katolická. Toto své společné, masové, manipulativní a první novodobé, dobyvačné úsilí završili v roce 325 n.l. na prvním církevním Koncilu v Niceae v Turecku, kde vše kodifiko-vali do podoby kanonizované Bible, která se stala nezpochybnitelným kritériem a měřítkem veškerého dalšího společenského myšlení a počínání. Dnes je již nad slunce jasnější, že jejich tehdejší pojetí katolicismu bylo zfalšováno z Kristova odkazu - vzestup pro všechny do antikristovského úsilí - všechny si podmanit.
 •  

Jak vidíme, ani tato mise nedokázala napravit všechny problémy, které stály v cestě úspěšnému a pokojnému průběhu příštího SAC 2000-2022 (naší současnosti), proto bylo potřeba v těchto aktivitách pokračovat. Další pokus, který se odehrál s cílem dokončit tuto misi tří Essenských zasvěcenců nás  posouvá do doby krále Artuše a rytířů kulatého stolu. Pojďme si tedy říci rovněž něco pravdivého k této již nedávné etapě lidských, pozemských dějin.

nahoru - top

8.2 Mise Krále Artuše a Rytířů kulatého stolu

 • V roce 559 n.l. se na britských ostrovech (tedy tam, kde byla uschována Schránka úmluvy) narodil další zasvěcenec kristovské linie Grálu - Druidů, známý jako Král Artuš (Arkturus) a s ním skupina známá jako Rytíři Kulatého stolu. Hlavními cíli jejich mise bylo jednak získat zpět, z rukou Soupeřů, chybějící energetický nástroj Schránky úmluvy - Berli a druhak dosáhnout "odpojení" planety Země z reverzního napojení na planetu Nibiru skrze energetickou síť NDCG Soupeřů, tedy v podstatě se jednalo o snahu dokončit misi Jana Křtitele a Jesheua-12. Průběh plnění první úlohy vešel později ve známost jakožto mytologický příběh kolem ústřední rekvizity - meče Excalibur, kterým byla samozřejmě myšlena ona Berle (vertikální kompozice) ze Schránky úmluvy. Podstata druhé úlohy jejich mise se váže k tajemství Kulatého stolu, jehož kruhový tvar symbolizuje energetické planetární pole a energetické Pečetní disky. Pokud se týká prvního úkolu, podařilo se Králi Artušovi, za přispění (rozpolcené, indigo typ 3 osobnosti) Merlina (který se ovšem později přidal na stranu Soupeřů), získat zpět energetický nástroj - Berli a vrátit ho do Schránky úmluvy (jakož i jeden Pečetní disk/klíč) a tuto následně přemístit na nové, vysoce utajované místo, na kterém je umístěna dodnes. Druhý úkol se však bohužel nepodařilo splnit ani Rytířům kulatého stolu a tak pozemský planetární systém zůstal i nadále připojen skrze NDCG (s centrem ve Stonehengi) k reverzně, kódující/rotující planetě Nibiru (na místo k správně kódujícímu Slunci). V každém případě tím, že se podařilo zkompletovat a ochránit Schránku úmluvy, se zabránilo Soupeřům v eskalaci zavádění jejich katolického/NWO celosvětového řádu (katolického universalismu) a dobytí nadvlády nad komplexem pozemských hvězdných bran. Snahy o dobytí Svatého Grálu to však samozřejmě neukončilo a ty tak v rámci Atlantské konspirace pokračovaly dalším významným dějstvím, kterým byly středověké křižácké výpravy, které eskalovaly zejména válkou proti kristovské kultuře Katarů - Albigenským. Než se budeme věnovat této kapitole lidských dějin, pojďme si jen ve stručnosti říci ještě minimum klíčových podrobností k příběhu Krále Artuše.
 • 608 n.l. - Schránka úmluvy byla úspěšně přemístěna a uschována na nové místo a záměry Soupeřů na její získání tak nevyšly. Aniž bychom si nyní podrobně rozepisovali celý průběh mise Krále Artuše a Rytířů Kulatého stolu, je namístě si pro orientaci ve vše obklopujících  manipulacích alespoň uvést skutečné postavení dalších dvou hlavních postav tohoto rovněž záměrně silně dezinterpretovaného příběhu. Guinevera - Arturova žena byla kristovská keltská zasvěcenkyně, nebyla ve skuteč-nosti zamilována do Lancelota a samozřejmě jako taková nebyla Artušovi nikdy nevěrná a jejich misi nikdy nezradila. Tím kdo byl do Lancelota zamilován a celou misi zkomplikoval byla její sestra Seleane. Lancelot - Arturův první rytíř - jím ale ve skutečnosti nebyl, neboť se jednalo o cílevědomě instruovaného nepřátelského agenta (Templáře Annu-Melchizedeka), vyslaného Soupeři aby Artušovu misi sabotoval. Tolik jen jako další základní kamínek k dalšímu vlastnímu přemýšlení o světě, ve kterém žijeme.

nahoru - top

8.3 Křížové výpravy proti Albigenským, invaze do Ameriky, nástup iluminátů

 • 1244 n.l. - Po, z hlediska Soupeřů, neúspěšném dobytí Schránky úmluvy, zesílili tito svůj politický a mocenský tlak na její získání a vystupňovali své útoky proti všem 12-ti kristovským andělským kulturám/kmenům. Jedním z vrcholů tohoto genocidního období byly křižácké výpravy proti Albigenským, kdy se Drakoniáncům, ovládajícím Církev římskou podařilo zničit Katarskou kristovskou kulturu v jižní Francii, která měla znalosti o NDCG energetickém ovládaní Země, na jejichž základě se pokusila o její znefunkčnění. Posledním útočištěm katarů byla (energeticky významná) tvrz Montsegur, jejíž nemilosrdné vypálení, včetně jejich živých lidských obyvatel vešlo, přes veškerou manipulační snahu, do dějin a stalo se tak trvalým mementem, ukazujícím na krutost a nelidskou bezcitnost, s jakou jsou Drakoniánci své cíle schopni prosazovat. Nicméně malé části Katarů se podařilo z tohoto ohnivého pekla uniknout, včetně záchrany originálních záznamů z mise Jana Křtitele a Jesheua-12 a tím tak zachovat dodnes příležitost k tomu, aby jednoho dne, mohlo být podáno faktografické svědectví o realitě Atlantské konspirace a pravé povaze pozemských poměrů.
 • 1500 n.l. Křižáckými výpravami proti Albigenským a následným dobytím Francie, však samozřejmě celosvětové, genocidní úsilí Soupeřů neskončilo. Soupeři velmi dobře věděli, že jedno z ústředních energetických míst na planetě, které stále neměli pod svojí kontrolou je na východním pobřeží Ameriky a tak by nás už nemuselo překvapit, že právě tímto směrem nasměrovali svůj další postup v Dobytí Svatého Grálu, celosvětové dominanci a ovládnutí pozemských hvězdných bran v rámci své širší a dlouhodobé strategie - Atlantské konspiraci. Na tomto území (Florida) žila a chránila je (místní veledůležité energetické lokality známé jako tzv. oblast Gru-al) další z kristovských Grail kultur, jmenující se Ameko, kterou dnes známe coby původní americké indiány, kteří do těchto míst migrovali po zkáze Atlantidy a proti nimž zahájily dvě, jinak si v Evropě vzájemně konkurující, skupiny Soupeřů - protestanti a katolíci svoji společnou dobyvačnou invazi. A opět myslím není potřeba připomínat jak krvavou lázeň tito Drakoniánští konkvistadoři lidem zdejších kristovských kultur (Seminol a Ameko) přinesli. Tímto dobytím Ameriky tak Soupeři získali velkou základnu k organizování svých další akcí s cílem dokončit svoji světovládu před vypuknutím SAC 2000-2022, aby tak měli pozemský průběh tohoto klíčového období zcela pod svojí kontrolou. Že se toto nově dobyté území zamlouvalo i ostatním skupinám Soupeřů asi není potřeba explicitně zmiňovat, pročež katolická doktrína v Americe nikdy nezískala monopolní postavení, i když o to i válečně usilovala.
 • 1750 n.l. V tomto období byla s Drakoniánci soupeřícími Soupeři - padlými Anunnaki zahájena další etapa v jejich NewWO/OneWO světovládných plánech. Šlo o to, že v tomto období tito Soupeři zahájili spirituální, channelingové kontakty se svými nibiruánskými "geneticky vyvolenými" pozemskými jedinci, které takto dálkově začali instruovat s tím záměrem, aby tito jedinci (kteří si mnohdy nebyli vědomi této formy zákeřného loutkového řízení) navázali na sebe non-konformní a vzdělanější jedince z lidské společnosti, kteří vykazovali vyšší odolnost vůči běžným indoktrinálním technikám a tak je dostat pod svoji kontrolu a využít je k zformování nové, jimi ovládané vládnoucí elity. Tímto způsobem, těmito telepatickými raporty a inspiracemi klíčových jedinců se jim podařilo infiltrovat se do vedoucích pozic společnosti a vyprovokovat Americkou revoluci a založit zde svoji tajnou okultní společnost iluminátů, tzv. Svobodných zednářů, navázanou na původní atlantské, Luciferiánské templáře. Tato okultní skupina tak stojí i u kořenů amerického novodobého hnutí známého jako New Age (Nový věk), které je dnes zcela pod kontrolou několika frakcí Soupeřů a patří tak jednoznačně mezi ty, o nichž bylo Jeshevuou-12 prorokováno jako o falešných prorocích na konci věků. Další působení a expanze změn společenských poměrů v režii Svobodných zednářů a ve stylu Americké revoluce do Evropy (tzv. osvícenectví) asi není potřeba podrobněji rozepisovat. Příklad dobytí katolické Francie v podobě Velké francouzské revoluce je až příliš evidentní. Pokud zde někde vznikaly zdánlivě nelogické války či konflikty, je potřeba vždy zvážit možnost, že se mohlo jednat o boj soupeřících frakcí Soupeřů (samozřejmě Drakoniánců a Anunnaků) mezi sebou (Napoleonské války), o získání co nejlepší výchozí a světovládné pozice pro období SAC 2000-2022, což se vše odehrávalo v podobě různých lokálních válek až do 20.století, kdy tyto etapy byly ukončeny rozhodující WW2 válkou. Ale o tom si povíme víc až v další kapitole. Předešleme si, že ve 20.století s blížícím se SAC, zasáhla do pozemského dění výrazně nová zájmová skupina Soupeřů, která je známá jako Zeta Rigeliánci, alias Šediváci. A o nich si pojďme říci něco víc nyní.

nahoru - top

8.4 Zeta Rigeliánci přicházejí na scénu, kontext jejich působení

 • Pojďme si nyní říci něco víc o jedné ze skupin Soupeřů, kteří mají jinou motivaci i jiné cíle než Anunnakové i Drakoniánci, ve vztahu k pozemské lidské civilizaci a planetě jako takové. Přes tuto odlišnost je jejich činnost vůči lidem takového charakteru, že z lidského hlediska je jednoznačně nepřijatelná, odsouzení a obrany hodná. Systémově však Zetas patří do Černé agendy Drakoniánců a jejich reptiloidní rasy Zephelium z hvězdného systému Rigel v souhvězdí Orionu. Zeta Rigeliánci (dále jen Zetas) jsou s pozemským dramatem dobře obeznámeni a zúčastnili se ho již v dobách Elektrických válek (před 5.5 miliony lety), ale později se stáhli a svou aktivní účast opětovně zahájili až ve 20.století, někdy v období WW1.
 • Zetas jsou rasou šediváků (jejich vládnoucí kastou je však rasa namodralé barvy), která se kdysi z vlastních důvodů násilně odpojila na úrovni svých Duší od své Duchovní matrice a jejich Duše tak ztratily kontakt se svojí Duchovní rodinou a potažmo samozřejmě i s Centrálním Zdrojem, takže se dostali na cestu involuce, na cestu, na které lze energeticky existovat pouze v podobě parazitování na strukturách/hologramech k Centrálnímu Zdroji připojených. Tuto svoji situaci tak dodnes řeší za cenu provozování i úsilí, směřujícímu proti Zákonům Jednoty. Jejich klíčovou strategií je tzv. hybridizace, kdy se domnívají, že by si mohli pomoci tím, že skrze křížence s lidmi by se jim mohlo podařit, opětovně se propojit na svoji Duchovní matricí. Toto je primární motivace jejich zasahování do lidského dění a je známa jako tzv. Stará Zeta agenda. Zetas je rasa technologicky mnohem pokročilejší než současné pozemské lidstvo, avšak na spirituální úrovni na tom nejsou o mnoho lépe, tj. mnoho jejich inkarnátů si není vědomo svého spirituálního napojení na jejich Duchovní matrice a tamního falešného a parazitického přesměrování na živoucí, kristovské struktury. Za účelem realizace této jejich hybridizační Staré agendy provozují dnes mnoho únosů lidí, které pak zneužívají ke svým genetickým experimentům a to tak, že buď ženám odebírají vajíčka nebo mužům sperma, které pak používají ke genetickému experimentování s jejich vlastním genomem. Tuto svoji činnost na Zemi zahájili někdy kolem roku 1916 n. l. a posléze se jim podařilo natolik proniknout do lidské společnosti, kdy dosadili na významná rozhodovací místa výsledky své genetické práce - tedy hybridy, kteří sice biologicky vypadají jako lidé, ale Duše těchto inkarnátů nejsou připojeny k lidské Duchovní matrici/rodině, nýbrž právě k energetické mřížce Zetas. Tímto podprahovým způsobem jsou pak tito hybridové řízeni k tomu, aby svá rozhodování prováděli ve prospěch Zetas a nikoliv lidstva. O smlouvách mezi nimi a vládnoucími skupinami lidí (často zednáři), které tak vznikly, psal a varoval i americký senátor Milton W. Cooper. Tyto smlouvy a infiltrace tak daly vzniknout tomu, co se dnes nazývá Vnitřní vláda, či skrytá vláda nad lidmi. Zetas pak výrazně ovlivnili i průběh WW2, kdy vystupovali na straně Německa, USA i Velké Británie. Po ukončení WW2 se z Německa přesunuli zejména do USA. Ale do WW2 zasáhly i jiné zájmové skupiny, takže to nebyli jen Zetas, kteří ji iniciovali a ovlivňovali. Ale o tom víc až později.
 • Jedním z dalších základních ovládacích nástrojů, které Zetas používají je tzv. podvědomé programování. Tento pojem v tomto kontextu značí aplikaci znalostí tzv. Keylontic vědy, která studuje základní principy, na kterých existuje náš vesmír a život bytostí v něm. Protože Zetas jsou dobrými znalci této problematiky, dokážou tyto vědomosti využívat a přímo ovlivňovat lidské vnímání okolní reality, což i činí a ve výsledku to znamená, že jsou schopni v našem D3 prostředí provozovat takové technologie, jako jsou tzv. Holografické energetické virtuální implantáty a Frekvenční zádrže. Těmito technologie pak jsou schopni zcela zmást událostní rovinu lidstva a takovými virtuálními kamuflážemi ho přivézt do sebeklamu a svést na zcestí.
 • Z hlediska jejich Staré agendy je důležité vědět, že v genetice některých současných lidí (ne všech) je zakotven tzv. Transmutační gen, známý také jako Křemíková matrice či Krystalový gen, který umožňuje těmto nositelům probudit v sobě plné schopnosti lidské rasy - tedy na úrovni všech 12-ti vláken humanoidní, andělské, kristovské DNA. A samozřejmě, že Zetas jde v jejich únosech zejména o tyto lidi. Samotná tato záležitost s tímto Transmutačním genem je důležitým aspektem lidského dramatu, které, jak již víme je samo o sobě velmi rozsáhlé a dlouhodobé. Souvisí se samotným vznikem lidské rasy, jejím údělem a dalšími starověkými událostmi, které souvisí i s pozdějším genetickým rozdělením původně androgynní lidské rasy Turaneusiam 1 do dualitní podoby mužů a žen (vznik Adama a Evy) a přemístěním na Zem (biblický pád člověka) v podobě 12-ti samostatných andělských kmenů - rasy Turaneusiam 2. Tato operace byla lidskými Lyřanskými tvůrci provedena zejména s cílem umožnit opravy postupně se zkreslujícího a poškozujícího lidského genomu (v rámci Záchranné mise Amenti), který by případně upadal do zvířecích úrovní vědomí. Průběh a využití tohoto bio-regenerační, opravného procesu lidské genetiky však měl jak své protagonisty, tak své nepřátele, což dalo vzniknout lidským legendám o dobrých (good) a zlých (evil) silách, kterážto slova v toku času zmutovala do podoby GOD a DEVIL, tedy bůh a ďábel. A tato situace trvá dodnes. Z našeho povídání již víme, že my jsme si tyto síly pojmenovali pojmy Strážci a Soupeři.
 • Další věcí, kterou je potřeba v souvislosti se Zetas pochopit či si připomenout je problematika tzv. Duchovních matric čili Stromu života. Jedná se o velmi důležitou problematiku. Stručně řečeno jde o to, že každý životní druh je součástí většího životního celku (Duchovní rodiny), přičemž na tento větší celek je namístě nahlížet jako na síť vzájemně energo-informačně propojených individualit, tedy jako na jakousi hierarchicky organizovanou mřížkovou či stromovou strukturu. Každá jedna takováto individuálně provedená mřížková struktura pak přináleží každému jednomu životnímu druhu. Smyslem této mřížkové struktury pak je vytvořit jakýsi sdílený, energo-informační, on-line prostředek pro evoluční pohyb jednotlivých individualit/plodů konkrétní životní formy vesmírem. Jednotlivé hierarchické úrovně této mřížkové struktury pak korespondují s dosaženou spirituální úrovní konkrétní individuality/bytosti s tím, že celá mřížková struktura je v nejvyšší úrovni napojena na svůj Zdroj energie a Vědomí (a tyto Zdroje pak společně na Centrální Zdroj jich všech). Evoluci pak lze v tomto kontextu chápat jakožto posloupné sjednocování Vědomí z jednotlivých hierarchických individuálních úrovní mezi sebou a nakonec i s tímto Centrálním zdrojem. Za tímto cílem pak jsou i jednotlivá individualizovaná a limitovaná Vědomí, inkarnovaná do různých úrovní, přirozeně na mřížku napojena, energeticky vyživována a vybavena prostředky vzájemné komunikace a součinnosti, což je známo jako - tzv. interdimenzionální on-line komunikace. Komplikace pro lidstvo nastává v okamžiku, kdy se Soupeřům podařilo "hacknout" tuto lidskou Duchovní mřížku a začít s ním manipulovat. Jednak se jim podařilo do této struktury implantovat cizorodé, přesměrovávací prvky a druhak se jim podařilo odpojovat inkarnovaná Vědomí od této mřížky a připojovat je k vlastní mřížce, pro andělské T-2 lidstvo cizorodé. Takováto cizorodá mřížka, která je pro takto přepojené Vědomí evoluci zastavující událostí znamená, že život tohoto Vědomí se vydává evolučně slepou cestou a takováto situace je lidově známá jakožto "vstup do pekla". Podstatné je, že bez pomoci zvenku si takto přepojené či zbloudilé Vědomí již samo nemá šanci pomoci a vrátit se ke své originální Duchovní matrici a zůstává zde uvězněno do té doby, dokud se někdo zvenku případně nerozhodne přijít mu na pomoc. Pokud se pak takovýto "vstup do pekla" stane bez souhlasu znásilněného Vědomí, je situace o něco lepší a je ji možno chápat jakožto situaci v očistci, kdy toto Vědomí má šanci se samo, vlastní vůlí a patřičným úsilím z této situace dostat a vrátit se na svoji přirozenou evoluční cestu opětovným připojením se ke své pravé Duchovní matrici/mřížce/rodině. A právě o nastolení této situace v SAC 2000-2022 Soupeřům jde - odpojit co největší počet lidských inkarnátů od jejich přirozené Duchovní matrice a připojit je k jejich reverzně kódované matrici, která je v tomto kontextu známá jako tzv. Fantomový matrix. Skrze napojení velkého množství lidí na tuto jejich pekelnou, fantomovou, reverzní matrici tak chtějí dosáhnout nadvlády nad svedenými inkarnáty/lidmi/bytostmi a potažmo i nad celou planetou Země a využít je k jejich vlastním, různorodým, anti-kristovským účelům jakož i energetické výživě. Tuto operaci (prostřednictvím Holografických energetických implantátů a Frekvenčního plotu) - tedy jakousi masovou transplantaci Duchovní matrice andělského, kristovského lidstva, hodlají Soupeři dokončit právě v našem současném období SAC 2000 - 2022. Pro lepší představu si je možné uvést příklad jednoho z možných scénářů, kdy Soupeři jsou technologicky schopni toho, vytvořit/vyfabulovat v pozemské realitě technologií Holografických virtuálních implantátů, zdánlivě reálnou událost mimozemského kontaktu, v rámci kterého bude lidstvo informováno o tom, že se konečně jedná o tak dlouho očekávaný 2. návrat Krista s tím, že tito mimozemští, nově příchozí otevřou lidem portál/bránu do království nebeského a vyzvou je k tomu, aby jím do tohoto království vstoupili. Kdo tak (pomýleně) učiní, automaticky vstoupí do Fantomového matrixu (pekla ve výše uvedeném slova smyslu), přičemž automaticky přijdou o své pozemské D3 tělo ti z lidí, kteří nebudou dostatečně energeticky připraveni na průchod touto branou - tedy řadové ovečky, jejichž přesměrovaná Duše však tomuto peklu již neunikne. Připravovaní a předem informovaní pozemští vládcové zůstanou a následně nastolí Jednotný světový řád pro celou zbylou populaci. Proto - patříte-li mezi ty, kteří se spoléhají na nějaké vedení/pastýře, nelze vám doporučit nic lepšího, než si dát velký pozor na to, kdo se za tohoto vašeho pastýře, kterého hodláte následovat, bude vydávat! Je dobré si uvědomit, že lidstvo je v podstatě v pozici technologicky ovládaných loutek, avšak stále platí, že je schopno se z této situace vymanit.
 • V současné době jsou mezi lidmi dvě základní genetické skupiny. Jedni si ve své genetice již nesou Krystalový gen - starověký dárek od Zionitů (skupiny Strážců, specializovaných na cestování časem), ti jsou známí jako tzv. "Hvězdná semínka (Starseeds)" a ti druzí tento gen nemají a jsou známí jako tzv. "Pozemská semínka (Earthseeds)". Tato skutečnost však neznamená nějaký rozdíl mezi individualitami z těchto skupin z hlediska nutnosti či možnosti Spirituální realizace (vzestupu), prostě ne všichni lidé byli Zionity vybráni pro jejich experiment s vložením Krystalového kódu do jejich genetiky v době příchodu Drakoniánců na Zem. Starseedové jsou povahově většinou identifikovatelní coby nonkonformní až kverulantští jedinci. Rozdíl však je v tom, že inkarnáti nesoucí v sobě Hvězdného semínko jsou proto, že jsou více vepředu na své evoluční cestě, zodpovědni za poskytnutí pomoci svým stále "spícím" lidským bratrům ze skupiny Pozemského semínka při jejich probouzení. Proti tomu je zde trvalá aktivita Soupeřů jako Zetas s tím, všemi prostředky včetně biologické kontaminace jídla a životního prostředí (chemtrails) bránit v tom, aby Earthseedové  tuto situaci vůbec identifikovali, nad celou situaci se skutečně zamysleli, odhodili bezmyšlenkovitou automatiku přijímání manipulujících, virtuálně-mediálních informací ze svého okolí a zahájili patřičné bio-regenerační nápravné kroky vedoucí na cestu úniku z připravované pasti. Ale i Starseedové mají své "starosti", neboť vzhledem k přítomnosti Krystalového genu v jejich genetice jsou v zorném poli zájmů Soupeřů a tak se nezřídka zejména tito lidé stávají obětmi únosů ze strany Zetas, kterým to (ne)lidská vládnoucí elita smluvně umožnila. Starseedové však představují pro Zetas nebezpečí i v tom, že vzhledem k tomu, že již mají v různém stupni realizováno napojení na svoji originální kristovskou Duchovní matrici, není možné je přepojit do jejich Fantomového matrixu a rovněž jsou schopni i obcházet Frekvenční zádrže a vidět skrz falešné a podvržené Holografické implantáty od ostatních (i nezfalšovaných) realitních polí. A navíc jsou pod ochranou Zionitů a dalších Strážců. Starseedové tak představují největší hrozbu pro "Starou Zeta agendu" a tak tito hledají jiné cesty jak je vyřadit ze hry. Zejména se snaží dělat cokoliv, co zabrání Starseedům v probuzení a vzpomenutí si na svoji pravou identitu, protože "spící" Starseedové nejsou hrozbou! K tomuto účelu se potom přidávají všechny myslitelné sociální nátlakové a zastrašující situace, které mají za cíl potlačit onu nekonformitu v těchto jedincích a prostřednictvím různých programů na vymývání mozků či korupce je tak co nejúčinněji paralyzovat. Podobně vystupují dnešní Zetas a Vnitřní vláda i proti ženám v obecném a širokém měřítku. Dnes už to dělají jemně a pokud možno nepozorovaně či maskovaně, avšak tato diskriminace je jednoznačně identifikovatelná. Proč to dělají? Souvisí to s filosofií jejich Staré agendy, ve které jsou ženy určeny "na chov" a muži "na práci" a v žádném případě si tedy u nich pohlaví nejsou rovna! V podstatě tím  i dnes principiálně nedělají nic jiného než dělali vždy - opět falšují originální lidské kristovské hodnoty a pravdy. Původně, při vzniku rozdělení originální androgynní andělské kristovské rasy Turaneusiam-1 do dualitní, hetero-sexuální podoby mužů a žen 12-ti kmenů Turaneusiam-2 tak bylo učiněno se záměrem orientovat lidstvo na spolutvůrčí - kooperativní - neegoistické a neindivi-dualistické myšlení a tím podporovat orientaci na nezištnost, bratrství, přátelství a spolupráci, což jsou hodnoty Zákona Jednoty, hodnoty jdoucí ve směru evoluce a tedy i Boží vůle a skrze nezastupitelné sjednocení komplementárních pohlaví tak byla symbolizována rovnost mezi pohlavími, kosmická jednota a princip bio-reintegrace inkarnáta s jeho originální Duchovní matricí (kdy se jeden bez druhého neobejde). A (nejen) Stará Zetas agenda samozřejmě na toto vše zaútočila prostřednictvím uvržení žen (fyziologicky slabšího, pasivního, přijímajícího genomu) do submisivní role a přitom využili "oblbnuté" muže (silnější, aktivní, akční genom) ke každodennímu provozování této nadřazenosti v ďábelsky samosvorném režimu. I na tomto faktu si lze krásně ilustrovat míru zkreslení původně správných učení v pozdějším katolickém a zejména islámském náboženství, ve kterých obou dvou byla a stále je role žen zcela marginalizována.
 • S tímto vším "vybavením" přišli Zetas opětovně na Zem v kritickém období 20. století - bojů mezi frakcemi Drakoniánců a Anunaků - WW1 a ke své Staré agendě přiřadili své další plány v podobě Nové agendy, o které si řekneme za chvíli (když se dva perou, třetí se obyčejně směje). Jejich chytrá a současně protilidsky orientovaná činnost byla velmi rychle natolik účinná, že během desetiletí 1930 - 1940 vstoupili do tak významných smluvních ujednání s ostatními Soupeři, usilujícími o nastolení celosvětové NWO/OWO agendy, že se dostali do vedoucí pozice mezi nimi. Tato Zetas strategie vedla i k samozřejmě utajovaným ujednáním s pozemskými iluminátskými světovými vůdci a výsledky vešly ve známost jako projekt Majestic-12, který vyústil v ustanovení utajovaného, centralizovaného a Drakoniánskou agendou řízeného, Světového vládnoucího týmu, který vešel ve známost jako tzv. Velký bratr (The Big Brother). Od této chvíle se začaly masově objevovat únosy lidí (viz. Starseedové) a tzv. manipulační fenomén Kontaktů s mimozemšťany, který brzy přerostl do tzv. Hnutí UFO. Před tímto vývojem událostí se ale odehrála ještě jedna z největších pozemských válečných katastrof - Druhá světová válka - dodnes klíčová konfrontace mezi jednotlivými frakcemi Soupeřů 20. století. Pojďme si k ní nyní něco ve velké stručnosti říct.
 •  

Nicméně v tomto okamžiku se dostáváme v našem výkladu do místa, kdy je načase, abychom si podrobněji popsali naše Soupeře. Pojďme se tedy podívat na to, jak lze tyto lidské protivníky strukturovat s tím, že v této podobě se s nimi Strážci a současné lidstvo setkávají na prahu našeho současného SAC 2000-2022.

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist