2. část

 

1.3 Andělské války (před 250 miliardami až 570 miliony let)

 Na počátku problémů se jako první "odklonila či odštěpila" od Smaragdové úmluvy část kolektivu Zlatého řádu Serafei-Serafim - a to konkrétně reptiliánská rasa Omikron z Vegy a posléze i jejich "děti" - tzv. Drakoniánci z hvězdného systému Orionu. Tito následně vešli ve známost jako tzv. Padlí Serafíni. Prakticky současně část hybridního kolektivu Smaragdového řádu a Ametystového řádu - rasa Anyu z Aveyonu požádala, aby směla Padlé Serafíny řekněme zpacifikovat. Jejich žádost však byla zamítnuta (Yanas a dalšími z HU-5) na což však tito reagovali svévolí a bez "požehnání" se do tohoto svého záměru pustili. Konečným výsledkem tohoto rozhodnutí a bitev z něj pramenících však nebylo dosažení pacifikace Padlých Serafínů ale naopak, zničení klíčové Hvězdné brány v D12 na Aramaténě. V tomto okamžiku je potřeba si uvědomit, že Hvězdná brána na Aramaténě v D12 byla centrem bojů právě proto, že hrála a hraje strategickou roli ústředního propojovacího místa pro pohyb mezi čtvrtým a pátým patrem našeho vesmíru, tedy mezi HU-4 a HU-5 a tudíž ten, kdo má pod kontrolou ze strany HU-4 tuto bránu, může tím blokovat případnou podporu ze strany HU-5. Zničení této D12 Hvězdné brány v těchto Andělských válkách se stalo známým jako tzv. "Původní - originální hřích andělských ras (dědičný hřích)". Tato kritická událost, kdy se HU-5 stal prakticky odpojen a odříznut od HU-1 až HU-4 ve svých důsledcích znamenala, že se v našem vesmíru zastavil evoluční pohyb vracejícím se směrem nahoru (nádechy) a to nejméně do té doby, než se dala Hvězdná brána D12 do pořádku. Tato oprava se však stala předmětem následného vleklého soupeření a válek, protože ten kdo měl kontrolu nad provozem či neprovozem této brány, měl kontrolu nad evolučním děním v HU-4 až HU-1 a vlivem - nevlivem z HU-5 na něj. Padlé rasy by tak ovládnutím této brány dosáhly toho, že do nižších evolučních pater HU-1 až HU-4 by nebylo možno dostat ochranný (Božský) vliv z patra nejvyššího HU-5 a tím by ovládly veškeré dění v našem vesmíru.

 V průběhu těchto válek tak postupně došlo k jakési výchozí a primární diverzifikaci bojujících stran na Zákon Jednoty ctící a Zákon Jednoty nectící skupiny z různých ras a kolektivů. K Padlým serafinům se v průběhu střetů přiřadily i rebelující skupiny z rasy Anyu ze Smaragdového řádu Breneau, kteří přijali nové jméno Annu a dali tak vzniknout Padlým andělským legiím známým jako Annu-Elohimové. A byli to právě tito Padlí Annu-Elohimové, kteří si později, pro další boje o nadvládu nad celým naším vesmírem vytvořili vlastní novou rasu - tzv. Síriánské Anunnaki - o nichž si ale budeme povídat až později.


 Na začátku válečného období, za účelem zvýšení bezpečnosti v komplikujícím se vesmíru, vytvořily výše uvedené Breneau kolektivy z HU-5 novou genetickou rasu Strážců evoluce, známou jako tzv. Azurité, kterou pověřili dohledem nad celým komplexem Hvězdným bran. Azurité byli přímo podřízeni pod kolektiv Elohei-Elohimů ze Smaragdového řádu Breneau v D12 a rovněž měli přímé napojení na kolektivy Yanas a řády Rishi-Breneau v HU-5. A byli to právě Azurité, kteří po celou dobu průběhu Andělských válek, tedy po dobu neskutečných téměř 250 miliard, dokázali ochránit Aramaténu před konečným dobytím ze strany Padlých andělských legií a právě naopak, sami opravit její poničenou Hvězdnou bránu. Tím se jim podařilo přivést do HU-4 a HU-1 přímou pomoc z HU-5, což přineslo ukončení Andělských válek a posléze i uzavření druhé verze mírové Smaragdové úmluvy a to v období před 570 miliony lety. V rámci této druhé verze Smaragdové smlouvy, mnoho padlých kolektivů obnovilo mírové soužití a spolupráci a přistoupilo na spolupracující bázi pod vedením tří primárních Rishi-Breneau kolektivů z HU-5. Těm z padlých ras, které na mírové podmínky a Zákony Jednoty opětovně přistoupily, bylo za pomoci Azuritů postupně umožněno "pracovat na své karmě" a následně se vrátit k možnosti své evoluční reintegrace. Nicméně poražené rebelující strany z Andělských válek - Annu–Elohimové -Padlé andělské legie i Drakoniánci - Padlí Serafíni sice ustoupili do pozadí, ale svých plánů na uchvácení nadvlády nad celým naším Vesmírem se nevzdali. V době po ukončení Andělských válek byla založena i velká tzv.služební organizace IAFW - Inter-dimensional Association of Free Worlds - Interdimenzionální asociace svobodných světů, která měla za úkol dohlížet nad dalším vývojem událostí a zejména kontrolovat činnost Padlých Annu–Elohimů a Drakoniánců s cílem nepřipustit vznik dalšího velkého konfliktu. Bohužel tak úplně dobře se jim to nepodařilo. Pojďme si nyní říci, co se stalo dál, když už to vypadalo, že vše se v dobré obrátilo.

1.4 Evoluční vzestup Azuritů a prvotní vznik andělských humanoidních ras - lidstva (před 568 miliony lety)

 Rozhodující událostí mírového období po ukončení Andělských válek se stalo rozhodnutí o "výměně stráží" na postu Strážců evoluce v našem Vesmíru. Azurité, kteří tuto roli úspěšně plnili po dobu cca 250 miliard let, dosáhli na svůj další evoluční stupeň a tak bylo potřeba tuto roli někomu předat. Sami Azurité se přitom pro svoji další evoluční cestu přesunuli na Sírius B.

 S tímto účelem kolektivy Rishi-Breneau za součinnosti samotných Azuritů, vytvořili novou a opět perfektní (podobně jako Azurité) biologickou genetickou linií humanoidních bytostí. Tato nově založená rasa Strážců byla vytvořena v období před 568 miliony let a to genetickou kombinací DNA matric Elohei-Elohimů, Serafei-Serafimů a malým příspěvkem od Bra-ha-Rama a předchozími Strážci - Azurity a vešla ve známost pod jménem Orafimové. Orafimové se později stali rodičovskou rasou andělských, humanoidních, androgynních 12-ti ras výchozí genetické linie současného lidstva - tzv. mistrovské rasy Turaneusiam-1 (T-1) - jsou to tedy něco jako naši pra-pra-pra-předci. Ale o tom až později. Nyní si jen vyjmenujme názvy dvanácti and lských ras, které se geneticky podílely (každá svým nejsilnějším vláknem) na tvorbě této nové 13. mistrovské andělské rasy, přičemž všichni inkarnáti ras andělského kristovského lidstva mají dodnes své napojení na jednu z těchto primárních andělských sub-ras:

 

1. Bra-ha-man
2. Dhr-ah-men
3. Atoni
4. Trin-i-ten
5. Azurtan
6. Celtos
7. Addami
8. Yutarans
9. Luri
10. Cerrasz
11. Nezack-tai
12. Melchizedakz


 Této "výměny stráží" v podobě nové rasy Strážců evoluce využili, na svoji příležitost čekající Padlí Annu-Elohimové a jako odpověď na toto vytvoření nové rasy strážců - Orafimů, rovněž vytvořili vlastní novou rasu svých potomků - Padlých andělů s vysoce geneticky pokročilou biologickou formou s domovským umístěním v HU-4/D11. Tato nová rasa Padlých andělů (pokročilé humanoidní biologické formy) byla pojmenována Anunnaki, čímž bylo vyjádřeno a je myšleno: Pomsta Annů. Jejich účelem i údělem současně bylo pokračovat v bojích a zničit novou rasu Strážců - Orafimy včetně jejich předchůdců - genetickou biologickou linii Azuritů, převzít jejich agendu správců a dozorců nad provozem Komplexu hvězdných bran a tím dosáhnout konečného cíle - nadvlády nad celým naším vesmírem pro sebe a své stvořitele/rodiče - Annu-Elohim Padlé andělské legie a zavést v něm vlastní řád, neakceptující Zákony Jednoty. Různí stoupenci této strategie později vešli ve známost jako tzv. Synové Belialu a jejich protilidské snahy a úsilí je dnes známo jako tzv. Belial agenda. V období před 568 miliony let tak začíná další kapitola střetů, která se však již víc odvíjí mezi nově vzniknuvšími a o evoluční patro níž operujícími rasami Anunnaků a Orafimů. Anunnakové rovněž přinášejí do těchto střetů novou strategii umožňující jim jejich rasová podobnost s humanoidními Orafimy, kterou byla infiltrace do vládnoucích kruhů a následnou zradu. Tato strategie přinesla své výsledky již po "pouhých" 8 milionech letech, kdy v období před 560 miliony lety se Anunnakům podařilo Orafimy porazit. Jejich roli Strážců evoluce tak převzala výše zmíněná další, evolučně pozdější kristovská humanoidní rasa Turaneusiam-1, která měla své domovské místo už v "jen" ve druhém patře HU-2 našeho vesmíru na planetě jménem Tara. Rovněž se ukázalo, že Padlí Annu-Elohimové to se svojí snahou o ovládnutí dění v celém našem vesmíru skutečně myslí vážně a proto byla v rámci velké IAFW vytvořena menší specializovaná výkonná organizace, která by byla schopná operativně zasahovat všude, kde to bylo potřeba. Tato jakoby Delta force IAWF je známá jako tzv. Aliance Strážců (Guardian Aliance - dále jen GA) a je aktivní dodnes. Jejím úkolem bylo a je to, aby se jednou provždy zamezilo podobným tragédiím kosmického rozsahu jako byly Andělské války či zničení rasy Orafimů. Avšak ani tato organizace nakonec nedokázala zabránit další prohře v bitvě, ve které byli Anunnakové opět úspěšní, tentokrát v boji proti Strážcům z planety Tara - humanoidní rase Turaneusiam-1. Rase, která byla přímým genetickým předkem současného lidstva.

 Tato další, pro lidstvo gigantická prohra se odehrála před 550 miliony lety, kdy opět, zejména prostřednictví strategie infiltrace mezi elitu a následné zrady, Anunnakové postupně znesvářili a rozvrátili mírumilovné poměry na domovské planetě Tara a přivedli ji ke gigantické katastrofě. V podstatě takovýmito podvratnými technikami postupně dosáhli rozštěpení původně jednotné civilizace T-1 (princip rozděl a panuj) do dvou znesvářených skupin Alaniánců a Lumiánců (Adam Kadmon/Abel versus Beli Kudyem/geneticky signovaný Kain), jejichž spor nakonec vyústil v celoplanetární katastrofu. A je to právě toto kataklyzma, které je primární příčinou situace, ve které se nachází dnešní lidstvo na planetě Země. Dnešní lidstvo touto katastrofou přišlo o svůj nativní domov i příslušnost k Strážcům evoluce, došlo k roztříštění jeho kolektivní morfogenetické matrice i poškození morfogenetické matrice jejich domovské planety Tara, načež bylo donuceno k nedobrovolnému přesunu do evolučně nižšího patra HU-1, na planetu Země. V biblických pramenech je tato situace známá pod pojmem Pád Adama či (zmanipulovaně) Vyhnání z Ráje. Těm individualitám, kterých se to přímo dotýkalo budeme nadále říkat Propadlé duše z Alánie, kdy Alánie je název kontinentu na planetě Tara, kde ke kataklyzmatickému výbuchu došlo a kde žila skupina Alaniánců a Lumia je název kontinentu, kde žili Lumiánci. Název E-den je pak název dalšího z kontinentů na planetě Tara. Tento involuční krok znamenal velkou komplikaci v přirozeném evolučním vývoji celého našeho vesmíru, protože došlo i k poškození Hvězdných portálů na Taře v D5. A protože tato katastrofa ovlivnila správný chod evolučních cyklů celého našeho vesmíru, stalo se řešení této situace záležitostí, do které se zapojili příslušníci prakticky ze všech vesmírných pater a dimenzí. Řešení vedoucí k nápravě této situace vešlo ve známost jako Záchranná mise Amenti a účastníci, kteří byli vázáni tzv. Smlouvou Palaidor vešli ve známost jako Palaidoriánci. A nyní si pojďme říct něco víc, ohledně této dodnes nedokončené Záchranné mise Amenti a jejího vztahu k dnešku. Ale ještě než tak učiníme, musíme si udělat alespoň minimální exkurs do toho, jak správně chápat problematiku ras a inkarnovaných Vědomí.

 

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist