5. část

3. Záchranná mise Amenti

3.1 Příprava na Záchrannou misi Amenti, vznik pozemských genetických ras a 12-ti kmenů současného lidstva,              1.osídlení planety Země

Po vymyšlení a vyprojektování Záchranné mise šlo o to, jak zabezpečit praktickou realizaci tohoto plánu, protože se vyskytlo mnoho těžkostí a problémů (o nichž si v této chvíli jen stěží můžeme udělat validní představu), jejichž řešení si vyžádalo velmi dlouhé období, které probíhalo v období před 550 až 250 miliony let, tj. prakticky po dobu 300 milionů let se pouze připravovala realizace Záchranná mise Amenti! A je to právě tato událost, která dala vzniknout bytosti, kterou dodnes na planetě Země známe jako humanoidního člověka, potažmo andělské kristovské lidstvo. Stručně si nyní vyjmenujme, co všechno klíčového museli Strážci - Palaidoriánci (organizátoři a administrátoři této mise) udělat v přípravném období, aby se vůbec mohl rozjet projekt Záchranné mise Amenti:

 1. Obnovit základní životní funkce planety Tara po proběhnuvším kataklyzmatu.
 2. Opravit poškozené morfogenetické pole planety Tara.
 3. Připravit na Zemi samotné podmínky pro přijetí a stabilní umístění Sféry Amenti (urychlení její evoluce).
 4. Vytvořit Sféru Amenti s tyto planety propojujícími časoprostorovými portály - tzv. Síněmi Amenti a nainstalovat je na planetu Země.
 5. Vypořádat se ve válečných konfliktech s prvotními odpůrci Záchranné mise Amenti - operujícími zejména na Taře samotné, ale i na Zemi.
 6. Vhodně ošetřit přerušení na Zemi probíhajícího evolučního procesu tehdejší tamější domovské civilizace.
 7. Vytvořit nová vhodná biologická těla - rasy, do kterých by se mohly Propadlé duše inkarnovat/vtělovat, což vedlo ke vzniku 5-ti geneticky odlišných, rovněž androgynních andělských kristovských ras, v Pramenech pojmenovaných jako Turaneusiam-2 (T-2) a později ještě dalších dvou ras známých jako Polariánci a Hyperboreánci, jejichž úkolem bylo zajistit opravu a správnou evoluční návaznost na vyšší evoluční patro HU-3, se kterým koresponduje planeta se jménem Gaia (evolučně vyšší verze Země a Tary). Logika těchto více genetických ras spočívala v "různosti poškození" morfogenetického pole Propadlých duší (také se jim říká Ztracené duše) a tedy i potřebě primárně si opravovat různá energo-informační vlákna spirituální/světelné/kvantové/morfogenetické DNA. Těmito prvními pěti pozemskými humanoidními rasami T-2 kolektivně pojmenovanými jako tzv. Palaidoriánci byli tzv.:
  •   Ur-Antriánci s hnědou kůží potomků, orientovaní na opravy 2.vlákna DNA
  •   Breanoua s červenou kůží potomků, orientovaní na opravy 3.vlákna DNA
  •   Hibiruánci s bílou kůží potomků, orientovaní na opravy 4.vlákna DNA
  •   Melchizedekové se žlutou kůží potomků, orientovaní na opravy 5.vlákna DNA
  •   Yunaseti s černou kůží potomků, orientovaní na opravy 6.vlákna DNA

kteří se začali inkarnovat na Zemi do 12-ti zeměpisných lokalit a tvořit tak 12 hlavních civilizací či kultur (kmenů), které korespondují se strukturou hlavních pozemských energetických míst - hvězdných portálů až dodnes. Ještě si poznamenejme, že v tradicích indiánských kmenů žijících na území Ameriky, jako byli např. Hopiové je období rozkvětu první lidské civilizace rasy T-1 na planetě Tara známo jako tzv. První svět. Pro znalce védské tradice by pak neměl být problém identifikovat si toto první období s příslušným věkem - tzv. Jugou, v tomto případě s tzv. Satja-Jugou neboli Zlatým věkem.

Jména a korespondující zeměpisné lokality těchto 12-ti prvotních lidských kmenů a jejich sídelních míst jsou tyto (poznamenejme, si že tyto názvy jsou uváděny v prvotním sémantickém jazyku lidské rasy, tzv. Anuházi jazyku a není bez významu, který kmen Vám, milí čtenáři, připadne sympatický):

Číslo kmene

Jméno lidského kmene

Sídelní lokalita na Zemi (SGx)

1. kmen

Isutu-Esheau

Severní Amerika, Arizona

2. kmen

Maahali-Bruea

Severní Amerika, Florida

3. kmen

Amekasan-Etur

Atlantida, Bermudské ostrovy

4. kmen

Nuagu Hali

Egypt, Gíza

5. kmen

Ionatu-Etillah

Peru, Machu-Picchu

6. kmen

Ramyana-Shridveta

Rusko, Kavkazské hory

7. kmen

Mahata-Agrah

Peru, jezero Titicaca

8. kmen

Chia Zhun Zan La-Yung

Čína, provincie Xian

9. kmen

Yun Zu-Xen

Tibet, severně od Lhasy

10. kmen

Ma´ah-hu-ta

Sumer, Persie, Irán, oblast Abadan

11. kmen

Zephar-Duun-Atur

Atlantida, Anglie, Údolí Pewsey

12. kmen

A-reah-Azurta

Francie, Montségur

 

3.2 Etapy Záchranné mise Amenti ukončené Elektrickými válkami

Odstartováním této první etapy Záchranné mise Amenti začíná nové civilizační období, které američtí indiáni znají jako tzv. Druhý svět (před 250 miliony až 25 miliony lety).

Toto období - tedy tzv. Druhý svět (Tréta-juga) - tak bylo prvním obdobím, v rámci kterého docházelo ke skutečným návratům/vzestoupením/reintegracím Propadlých duší z Alánie skrze inkarnaci do 12 pozemských kmenů ras T-2 a průchod časoprostorovým hvězdným komplexem ve Sféře Amenti (tzv. Síněmi Amenti - obsahovaly šest portálů do různých časů na planetě Tara) zpět na Taru (Gaiu) a tedy ke skutečné realizaci dohod sjednaných v rámci Úmluvy Palaidor. Toto prvotní osídlování planety Země je v Pramenech nazýváno První osídlení planety Země. Jednalo se o velmi dlouhé období cca 225 miliónů let, ve kterém evidentně došlo k zúročení 300 miliónů let dlouhých příprav na vlastní realizaci Záchranné mise Amenti. Vlastní vzestupný mechanismus spočíval v jediném pozemském zrození Propadlé duše, která tak v průběhu jedné dlouhé inkarnace do vhodné rasy, mohla dosáhnout na kompletní reintegraci se svojí Duchovní rodinou a uskutečnit vzestup zpět na Taru.
V průběhu tohoto dlouhého období první etapy Záchranné mise a po mnoho generací takto vzestupovalo/reintegrovalo/vrátilo se na Taru velké množství Propadlých duší a můžeme tak toto období charakterizovat jako první velkou a úspěšnou vzestupnou vlnu Propadlých taranských Duší zpět ze Země na Taru. Aniž bych zacházel do dalších podrobností, pouze pro hlubší inspiraci doplním, že na reintegraci Propadlých duší z Tary se podílelo i ostatních 12 planet naší Sluneční soustavy v evolučním patře HU-1, kdy každá planeta obdržela svoji vlastní část poničeného morfogenetického pole Tary, tedy jakousi vlastní, planetární Sféru Amenti s analogickým záměrem a reintegračními mechanismy jako na Zemi. Pozemská část kopie morfogenetického pole Tary, složená z energií dimenzí 4, 5 a 6 se barevně projevuje mihotavým modrým odstínem a proto vešla ve známost jako tzv. Modrý plamen. V daleko pozdějších egyptských mystériích byl tento Modrý plamen Amenti znám jako tzv. Slonovinové brány, které pak v biblickém podání byly zmíněny jako tzv. Perlové brány nebe.

 Nicméně, v průběhu dlouhé doby provozu tohoto vzestupného mechanismu, dlouhého životního cyklu inkarnátů, genetických míšení apod. došlo postupně k tomu, k čemu asi dojít muselo a totiž k postupnému vibračnímu/energetickému snižovaní a tedy zhušťování a diferenciaci těl/nosičů Vědomí ve vazbě na emocionální, mentální a činnostní odchylky, do kterých se Propadlé duše rodily. Na Zemi se tak postupně začali rodit lidé/inkarnáti se stále diferencovanější fyzickou strukturou mezi sebou a začalo tak docházet k diferenciaci inkarnujících se bytostí, s čímž narůstalo i jejich individualizované a soupeřící ego/sebevědomí, na úkor vědomí si své duchovní identity a spirituální jednoty. Jednodušeji řečeno, princip svobodné vůle, který v počátku neměl alternativu vůči snaze o vzestup, se postupně přesměrovával na jiné, méně úctyhodné cíle, což se v podobě zákonité karmické odezvy začalo projevovat v prodlužování doby a námahy potřebné k reintegraci fragmentovaných Vědomí taranských Duší. Na tomto, vzestup komplikujícím, procesu se ale mimo tyto vnitřní problémy podílely i další, postupně se vyskytnuvší destruktivní vnější okolnosti a události a jejich neblahé důsledky. I tak, tato dlouhá a úspěšná etapa Záchranné mise Amenti byla (na rozdíl od dvou dalších) ukončena přirozeným a Palaidoriánci organizovaně řízeným způsobem, do kterého destruktivní činnost Soupeřů ještě výrazněji nezasáhla. 

 A tak se na pozadí této úspěšné etapy provozu Záchranné mise Amenti začal připravovat nový vzestupný mechanismus, který řešil vznikající karmické komplikace v konkrétních situacích ještě nevzestoupených taranských Duší. Na scénu dějin tak přichází nová etapa Záchranné mise Amenti, která reaguje na vzniklou situaci zejména změnou vzestupného mechanismu. Tato etapa je v učeních původních indiánů známá jako tzv. Třetí svět (před 25 miliony až  5.5 miliony lety), svět kdy se na Zemi začaly rodit Propadlé duše z Alánie do nových typů humanoidních andělských ras - tentokrát v nám již mnohem bližší podobě fyzických jedinců polarizovaných do biologických forem mužů a žen. První osídlení tak pokračovalo, ale za pozměněných bio-regeneračních, potažmo vzestupných okolností.

 V období před 25 miliony let tak byla zahájena nová etapa Záchranné mise Amenti, kdy se na Zemi začaly inkarnovat ty Propadlé duše, kterým se nepodařilo vzestoupit v předchozím období. Propadlé duše se nyní nově musely na Zemi jednou inkarnovat a v posloupnosti 24 cyklů (po 2 x 12 cyklech), střídajících se prostřednictvím transmutace jednoho a téhož fyzického těla, dosáhnout na zkompletování si všech dezintegrovaných částí Vědomí a následně zrealizovat cílový vzestup domů na Taru (nebo výjimečně až na Gaiu do HU-3). Využívalo se zde té skutečnosti, že právě ve Sféře Amenti byly uloženy morfogenetické "výsledky reintegrační práce" předchozí etapy Záchranné mise Amenti - tedy dosavadního "defragmentačního/reintegračního" úsilí. Podle tohoto nového reinkarnačně/vzestupného vzorce se jelo až do období před 5.5 miliony lety, kdy toto období Prvního osídlení bylo neblaze, drasticky a násilně ukončeno a to tzv. Elektrickými válkami, trvajícími cca 900 let. Jak vidíme až doposud probíhala Záchranná mise Amenti v podstatě dle plánů a očekávání a bez větších destruktivních zásahů ze strany jejich odpůrců. Přitom je zřejmé, že tato nemohla probíhat bez pozornosti a nevole Soupeřů, tedy původců toho, že vůbec nějaká Záchranná mise musela být organizována - tedy rebelujících frakcí Anunnaků a jejich rodičů - Padlých andělských legií Annu-Elohimů.

3.3 Elektrické války - další globální katastrofa

 V období před 5.5 miliony let začalo docházet k projevování se destruktivních důsledků z nežádoucích genetických/sexuálních křížení s postupně se infiltrujícími Extra Terrestrial mimozemskými vědomími z HU-1, což způsobilo morfogenetická poškození a vibrační pokles ras T-2, s tak nežádoucími výsledky, že v podstatě došlo ke ztrátě nesmrtelné podstaty T-2 ras, doprovázené neschopností jejich transmutace/transcendence a opětovného vzestoupení na Taru. Původci těchto mutací - příslušníci civilizace Sírianských Anunnaků z HU-2 a další ET-ové (příslušníci Belial agendy) chtěli těmito nežádoucími genetickými mutacemi zastavit úspěšně probíhající pozemský vývoj - evoluci - průběh Záchranné mise Amenti protože si (coby původci kataklyzma Tary) samozřejmě nepřáli, aby se lidstvo bylo schopno vracet zpět na Taru a opětovně se ujímat své role Strážců evoluce v našem vesmíru. Dalším utajovaným důvodem byl jejich záměr, obsadit planetu Zemi sami pro sebe a lidstvo si zotročit a podrobit do role víceúčelových, výkonných a nevědomých otroků. Mimo tyto pozemské cíle však sledovali i další větší cíle a záměr opět dosáhnout nadvlády nad celým naším vesmírem/matrixem, zejména prostřednictvím kontroly komplexu pozemských hvězdných portálů. S tímto cílem rozpoutali tito Soupeři vůči Elohimům v patře HU-3, ale i dalším účastníkům Smlouvy Palaidor v jiných dimenzích a i proti lidem na Zemi skutečné válečné peklo. Tyto tzv. Elektrické války byly vedeny prostřednictvím tzv. čisté energie a boje prakticky probíhaly jak v biosféře planety Země, tak i v celé místní galaxii. V této další grandiózní interdimenzionální, galaktické válce byla nakonec zcela zničena celá tehdejší pozemská kultura (všech 12 kmenů T-2) a tím byla i násilně ukončena probíhající etapa Záchranné mise Amenti. Ti, kdo z pozemských lidí přežili a mohli, tak vzestoupili na Taru, přičemž ostatní, ti s neúplným morfogenetickým polem/odchylným genomem se již na Taru vrátit nemohli a museli čekat v tzv. mezi-zónách (což ovšem nelze trvale), mimo inkarnace na příští možné příležitosti. Elektrické války a jejich důsledky se tak staly novým a kolosálním problémem nejen pro Záchrannou misi Amenti, ale i velkou prohrou lidstva, Strážců a národů Smaragdové úmluvy. Země se tak stala téměř beznadějným případem a tak opět musela zasáhnout vysoká Breneau inteligence z nejvyššího evolučního patra HU-5.

 Breneau tak sjednali nové podmínky pro evoluci Země, v rámci kterých bylo stanoveno, že lidská evoluce bude na Zemi pokračovat, ale za opět pozměněných podmínek. Tyto pozměněné podmínky reagovaly na znečištění lidského morfogenetického kódu, ke kterému došlo zejména v důsledku ET infiltrací a nežádoucích křížení ze strany Soupeřů (připomeňme, si že až v tomto období měli Soupeři šanci využít/zneužít tvůrčích sexuálních sil a energií v důsledku rozdělení lidského genomu do formy biologických mužů a žen). Zjednodušeně řečeno se opět zkomplikovala a prodloužila doba potřebná k vyčištění morfogenetického kódu, na blíže neurčený počet reinkarnačních cyklů. To prakticky odložilo dobu možného vzestupu/návratu Vědomí skrze tyto nové rasy do budoucnosti, čímž se zamýšlelo získat čas potřebný k vyčištění lidského genomu a zbavení se nežádoucích genetických hybridů a vetřelců. V tomto smyslu byly i nově geneticky zapečetěny/zašifrovány pozemské vzestupné časoprostorové portály ve Sféře Amenti - nám již známé Síně Amenti (tak, aby nikdo kdo nebude takto správně "geneticky vybaven", nebyl schopen vzestupu a využívání těchto časoprostorových portálů. Bohužel, tento nově zavedený, rasově-reinkarnační bezpečnostní mechanismus pro lidstvo znamenal to, že v jeho důsledku přišlo o svoji nesmrtelnost, tj. o schopnost vzestoupit/reintegrovat se prostřednictvím biologické transmutace a propříště mohlo vzestupu dosáhnout pouze skrze tento nově zavedený, vibračně řízený a cyklicky se opakující - tedy re-inkarnační posloupnostní mechanismus skrze jednotlivé rasy T-2, který ovšem znamenal nutnost biologického úmrtí inkarnátů ras T-2 a opětovného narození se do rasy další. Opatření, šifra či pečeť, která takto dramaticky nahradila transmutační mechanismus mechanismem reinkarnačním, kdy blokace byly implementovány přímo do morfogenetiky lidských ras vešla ve známost jako tzv. Pečeť Amenti. Dalším destruktivním důsledkem Elektrických válek bylo to, že došlo k posunu zemských pólů a tedy i k poškození Planetární elektromagnetické mřížky, což mj. zapříčinilo rychlé ochlazení klimatu a následné zamrznutí Země a nástup první doby ledové. Toto rapidní zhoršení klimatických poměrů v důsledku poklesu zemské frekvence z důvodů odklizení Sféry Amenti dál měnilo poměry k horšímu až Zemi nakonec postihla i první celosvětová potopa (ze tří). Další problém vznikl tehdy, když se ukázalo, že po tomto posunu elektromagnetické zemské mřížky poklesly vibrace/energie Země natolik, že v ní nebylo možné dál bezpečně držet Sféru Amenti a bylo nutno ji ze Země přestěhovat do bezpečí, někam jinam. S cílem vyhnout se jejímu zničení, tedy vyňali Strážcové-Elohimové Sféru Amenti z nestabilní a nízko vibrující Země a uložili ji na bezpečné místo do vyššího patra v HU-2/D4 kde ji opatřili ochranou, komunikaci v pásmu D4 blokující Pečetí Amenti, což prakticky znamenalo, že se stala nedostupnou pro Vědomí inkarnátů budoucích ras T-2 s velmi nežádoucími důsledky v přístupu těchto inkarnátů ke své rasové paměti. A protože se nedalo očekávat, že by nežádoucí vlivy ze strany Soupeřů vůči pozemskému lidstvu nově nastupujících ras nepokračovaly, bylo nutno nějak je ochránit před těmito vlivy, což bylo provedeno genetickou implementací dalšího frekvenčního bloku do těchto budoucích nových ras - tzv. Pečetí Palaidor, která však mj. přinesla i další devastující důsledky, které se s lidstvem ras T-2 táhnou až dodnes. Šlo o to, že do morfogenetiky těchto ras byly touto pečetí zaneseny umělé bloky mezi 2. a 3. čakrou, které tam jsou až do dnešních dnů. Tyto bloky však mj. přinesly oddělení součinnosti mezi emocionálním, mentálním a astrálním vědomím inkarnátů s následnou dezintegrací celé HU-1 osobnosti ve prospěch izolujícího D3 Ega.
 A aby problémům nebylo konce, Elektrické války přinesly ještě jeden velmi neblahý globální důsledek. Šlo o to, že se (v podstatě vítězným) Soupeřům podařilo vytvořit vlastní verzi našeho vesmíru, v rámci kterého se však, zjednodušeně řečeně, evoluce neřídila Zákony Jednoty. V průběhu Elektrických válek tak tito Soupeři jakoby přetáhli (downloadovali) celé části našeho vesmíru do tohoto jejich nově vytvořeného evolučního prostředí - matrixu a podřídili si tamější běh událostí vlastním zájmům a kontrole. Tento jejich nově vytvořený matrix, který funguje na jiných frekvencích (a s jinými fázovými posuvy základních stavebních částic) a tedy i v jiných časových cyklech je navíc, obecně řečeno, reverzně polarizován oproti našemu originálnímu vesmíru, vešel ve známost jako tzv. Fantomový matrix a v průběhu dějin byl a je dodnes znám i pod takovými nábožensko-mytologickými názvy jako Peklo či Hádes. Do tohoto Fantomového matrixu se navíc Soupeřům podařilo vtáhnout i nemalou část morfogenetického pole Země (cca jednu třetinu!) a i jiných planet a tak proto, aby nedošlo k další progresi tohoto nežádoucího stahování Země do Fantomového matrixu, vytvořili Strážci-Elohimové další frekvenční blok, který oddělil oba dva sousedící matrixy/vesmíry od sebe. Tento frekvenční blok je v Pramenech nazýván jako tzv. Zeď v čase a později si povíme víc o tom, jak velké úsilí věnovali a věnují Soupeři tomu, aby v této Zdi v čase vytvořili díry/prostupy, prostřednictvím kterých by opětovně propojili události mezi těmito dvěma "světy" s cílem importovat k nám svoji technologii, ovládnout celý náš vesmír a vtáhnout jej do toho jejich Fantomového matrixu. Pro tvorbu správné představy si již nyní můžeme říct, že společenské poměry v jejich Fantomovém matrixu se řídí tím, co si v dnešní době modelujeme pod pojmem Nový jednotný světový řád.

  Ve svém výsledku tak tyto neutěšené poměry po Elektrických válkách znamenaly, že Duše inkarnující se do nových ras T-2 (v důsledku implementací Pečetí Palaidor a Amenti a Zdi v čase) v podstatě zapomněly na svoji minulost i reintegrační smysl svého pobytu na Zemi a Záchranné mise Amenti rovněž. A tak lidé rodící se v následujícím období, kteří si ve své morfogenetice nesli  Pečetě Amenti a Palaidor (byli opatřeni těmito implantáty) ztratili povědomost o své minulosti i o vzestupu coby smyslu svého života a museli začít reintegraci prostřednictvím reinkarnačních cyklů bez přímé mentální znalosti širšího kontextu celé problematiky a situace a to ještě bez možnosti dosáhnout na interdimenzionální komunikaci (alá channeling) s ostatními příslušníky/inkarnáty/Vědomími své Duchovní rodiny. A navíc snad ani pořádně nerozuměli sami sobě v důsledku dezintegrace jejich HU-1 osobnosti a zrodivšího se egoismu. V podstatě lidstvo po Elektrických válkách muselo začít od začátku a ocitlo se tak ve velmi nezáviděníhodné situaci s velkým handicapem oproti rasám svých Soupeřů.

 Od doby po Elektrických válkách tak byl z výše uvedených důvodů v podstatě zastaven pozemský lidský vývoj a běh Záchranné mise Amenti a to po dobu cca 1.5 milionu let. Život na planetě sice probíhal, ale byl silně zakrnělý, individualistický a neefektivní a to až do té doby, než se frekvence planety pomalu zvedly natolik, aby bylo možné vrátit Sféru Amenti zpět na planetu Země a kdy do pozemského dění opět konstruktivně zasáhl jeden z významných Strážců-Palaidoriánců - tzv. Koncil ze Síria B. Bez jeho zásahu by Záchranná mise Amenti prakticky skončila částečným nezdarem a mnoho Propadlých taranských Duší by prakticky ztratilo šanci se opětovně reintegrovat a vrátit se domů ke své Duchovní rodině žijící na Taře. Nově organizované úsilí o oživení pozemské situace vyústilo v novou etapu Záchranné mise Amenti, v rámci které došlo před cca 4 miliony let k Druhému osídlení planety Země, ale již morfogenetickými pečetěmi "okleštěnými" fyzickými muži a ženami 12 kultur ras T-2. Než si povíme víc o této další etapě, zrekapitulujme si hlavní důsledky, které První osídlení ukončující Elektrické války přinesly:

 • Zánik geneticky prvních lidských pozemských civilizací původních ras T-2 Prvního osídlení a přerušení Záchranné mise Amenti.
 • Nová blokační mutace morfogenetiky lidských ras T-2 pečetěmi Amenti a Palaidor a jejich mutace.
 • Nahrazení vzestupného transmutačního mechanismu novým reinkarnačním mechanismem s nutným, postupným průchodem Propadlých duší skrze více ras T-2.
 • Nový, dlouhodobý, bio-regeneračně, reinkarnační mechanismus skrze nově okleštěné rasy zbavil tyto rasy schopnosti transmutace a zavedl princip biologického rození a smrti.
 • Vynětí Sféry Amenti z prostředí planety Země, její úschova do bezpečí a zapečetění D4 Pečetí Amenti.
 • Ztráta kolektivní (druhové) paměti nových lidských ras T-2 a jejich osobnostní dezintegrace směrem k individuálnímu, mentálnímu osamocení, zrod egoismu.
 • Kataklyzmatické změny na Zemi, posun magnetických pólů, nástup první doby ledové a první celosvětové potopy.
 • Vznik Fantomového matrixu, involučního vesmíru/matrixu Soupeřů.
 • Vytvoření ochranné a blokující frekvenční bariéry mezi Fantomovým matrixem a našim originálním vesmírem, tzv. Zdi v čase.

A je taky nutné si uvědomit, že prakticky všechny tyto výše uvedené destruktivní důsledky (s výjimkou situace kolem Sféry Amenti, která se ještě několikrát změnila) jsou ve hře do dnešních dnů. Nejsou to však ani zdaleka jediné neblahé důsledky, protože následující období přinesla mnohé další události a komplikace.

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

 

optimalizace PageRank.cz TOPlist