6. část

B. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.

Technika na uvolnění zkrystalizovaných myšlenkových vzorců z osobního morfogenetického pole DNA a matrice buněčné paměti

Vážení čtenáři, dovoluji si Vám opětovně vsunout do naší historické rekapitulace článek, který z této řady vybočuje. Již mnohokrát jsme společně zkonstatovali, že není na co čekat a protože to je holý fakt, na nic nečekám. Poslední "hvězdičková kauza" nám všem názorně ukázala, co to je být podprahově závislý na svých osobních (nejen) karmických zátěžích. Jak si v jejich důsledku ani nejsme sami sobě schopni přiznat, pro druhé do očí bijící, rozpor mezi vlastními slovy a myšlenkami, natož činy. Dovoluji si Vám proto nabídnout jednu z dalších základních bio-regeneračních technik, které jsou vhodné k práci s těmito vlastními brzdami a závažími. Nechť Vám i Vašim bližním jsou k užitku a radosti.

Takže pojďme rovnou na to.

Přesunutím své pozornosti do nižších dimenzionálních pásem jsme schopni dosáhnout toho, abychom tímto způsobem uvolnili tam bytující morfogenetické pole nežádoucích myšlenkových vzorců. Tímto způsobem jsme schopni uvolnit tyto myšlenkové vzorce ze své buněčné paměti dřív, než dojde k jejich manifestaci/fyzickém D3 projevení se  v našem těle či okolní realitě. Když relaxujeme, tempa naší mentální pozornosti, srdečního tepu i dechu se snižují, nicméně naše Vědomí činí právě naopak, své tempo navyšuje a expanduje. A právě v tomto stavu, jsme schopni vědomě přenést své Vědomí do nižších dimenzionálních pásem, kde bytují nežádoucí myšlenkové vzorce a tyto ze svého morfogenetického pole (aury) odstranit. Jak na to?

  • Začínáme tím, že si vizualizujeme jak naše Vědomí prochází temným tunelem se světlem na svém konci. Jedná se o stejnou vizi, kterou všichni lidé zažívají ve chvílích své fyzické smrti. V této chvíli přesuneme své Vědomí do světla na konci tunelu, které se postupně promění v světelnou kouli, podobnou sálajícímu slunci.
    Poznamenejme si, že temný tunel reprezentuje dimenzionální D4 pásmo a světlo na jeho konci frekvenční pásmo D5. Do této světelné koule zanoříme své Vědomí, čímž se s tímto světlem jakoby ztotožníme a toto je i to, co nás čeká při fyzické smrti. Nicméně my můžeme tuto skutečnost využít i během svého života a to pro celou řadu různých účelů, v tomto případě k rozpouštění nežádoucích energetických miasmů.
    V okamžiku tohoto sjednocení se se světelnou koulí jsme dosáhli D5 vibrační úrovně svého Vědomí.
  • Nyní si vizualizujeme vlastní postavu, jak vstupuje do tohoto slunce až je jím zcela obklopena a snažíme se procítit, jak světlo tohoto slunce prostupuje každou naší tělesnou buňku a zanořuje se do její DNA. V důsledku tohoto jakoby prosvícení celého svého těla, si nyní vizualizujume celé své tělo, přičemž pozornost věnujeme na povrch vystupujícím odstínům a barvám jednotlivých částí těla. Temnější plochy reprezentují části těla, která vibrují na nižších frekvencích a jsou jakoby úložišti karmických matric a miasmů, jichž se hodláme zbavit.
  • Nyní přesuneme svoji pozornost do některé z těchto temnějších ploch a snažíme se procítit její myšlenkový obsah a emocionální náboj. Snažíme se dokázat si uvědomit rozdílnosti ve vibrační úrovni svého Vědomí mimo a uvnitř této temné části těla. Snažíme se sjednotit své Vědomí s touto temnou oblastí a následně vycítit její kvalitativní obsah, přijímáním případných myšlenek, obrazů či emocionálních nábojů, které vyzařuje.

Opět si poznamenejme, že ono sjednocení se s touto temnou oblastí reprezentuje sestup svého Vědomí z D5 pásma, skrze D4 pásmo do vibrační úrovně temné oblasti, ve které je myšlenkový vzorec, dle své vlastní povahy, usídlen. V této chvíli se dostáváme do pozice Tvůrce myšlenkového vzorce a tím máme příležitost jej změnit. Přestože současní lidé nejsou většinově schopni plně pracovat se svým D5 Vědomím, je důležité tuto techniku cvičit, protože tato úžasná schopnost přímo úměrně narůstá s četností jejího cvičení

Snažíme se v tomto sjednocení i o vycítění tvaru a hranic myšlenkového vzorce a vyplnění tohoto objektu svým Vědomím, podobně jako bychom vyplňovali balónek vzduchem při jeho nafukování. Pouze, když takto vyplníme celý myšlenkový vzorec svým Vědomím, můžeme přistoupit k jeho změně.

  • K této změně budeme potřebovat světlo, které si k sobě přivoláme. Vizualizujeme si za tím účelem světelný proud v podobě paprsku, který vychází ze slunce umístěného nad aktuální pozicí našeho Vědomí. Nadechujeme tento světelný proud do svého Vědomí a prociťujeme, jak v jeho důsledku roste vibrační rychlost našeho Vědomí i myšlenkového vzorce, ve kterém je záměrně situováno. Vidíme, že temná oblast, kterou jsme v dané chvíli my sami se rozsvěcuje a prosvětluje. V tomto stahování světla do "sebe/temné oblasti" pokračujeme tak dlouho, dokud cítíme, že jím nejsme zcela naplněni. Přitom si všímáme případných zvukových efektů a pocitů, které se průběhu tohoto procesu účastní. Nakonec dosáhneme toho, že nežádoucí myšlenková struktura je naplněna maximem této UHF světelné energie, které je schopna pojmout.
  • Nyní si vizualizujeme, jak slunce nad námi sestupuje dolů do našeho Vědomí a temné oblasti myšlenkového vzorce. Ve chvíli, kdy slunce vstoupí do myšlenkové formy tato náhle exploduje a krystalická energetická substance, ze které bylo vytvořeno její morfogenetické pole se doslova jakoby vypaří. Tímto okamžikem tato myšlenková forma přestává existovat uvnitř našeho vlastního morfogenetického pole a dojde tak k jejímu uvolnění.

Poznamenejme si, že tímto energetickým procesem jsme vlastně provedli to, že světelnou a zvukovou energii D5 a D8 pásem, reprezentovanou sluncem a jeho světelným proudem jsme Vědomě použili jakoby k rozstřelení a následnému roztříštění myšlenkového vzorce podobně jako bychom zvukem roztříštili nějaký skleněný objekt. Tím jsem i zabránili tomu, aby se tento myšlenkový vzorec již nemohl manifestovat v našem těle a nebo okolní realitě (podílet se na holografické tvorbě reality). Tato exploze je ve skutečnosti výsledkem anihilačního procesu, kdy jsme skrze D5 a D8 ze slunce, způsobili setkání částicové a anti-částicové verze myšlenkového vzorce. Touto anihilací došlo ke vzniku výronu fotonové energie (v dimenzionálním pásmu likvidovaného myšlenkového vzorce), kterou použijeme v další, závěrečné části této techniky.

  • Na závěr této techniky zaměříme svoji pozornost na slunce, jehož světelný proud zapříčinil explozi nežádoucího myšlenkového vzorce. Vizualizujeme si, jak výron fotonové energie, který vznikl v okamžiku exploze myšlenkové formy prostupuje všemi tělesnými buňkami temné oblasti, ve které se likvidovaný myšlenkový vzorec nacházel a vyplňuje ji touto fotonovou radiací. Snažíme se vycítit tuto čistící energii, přičemž naše citlivost na ni bude stoupat úměrně tomu, jak usilovně budeme tuto techniku praktikovat. Dále si vizualizujeme, jak tato fotonická energie prostupuje naše tělo a vstupuje do DNA všech buněk, přičemž tuto infuzi doplňujeme mentálním záměrem, aby tělo využilo tuto energii k urychlení bio-regenerace DNA pod přímým vedením naší Duševní identity (Duše). Vizualizujeme si, jak tato energie prostupuje dvojšroubovicové DNA řetězce a rekonstruuje tam uspořádání jejich vazeb. Techniku uzavřeme tím, že si vizualizujeme, jak se naše Vědomí vrací do slunce a dál, skrze temný tunel zpět do D3 běžného vědomí. Na závěr samozřejmě poděkujeme.

© Ashayna Deane, Voyagers II, str.493-496, © překlad Petr Penguin

Pozn. překladatele: Tato technika je samozřejmě postavena na premise, že karmické dluhy, miasmy, myšlenkové vzorce a ostatní nežádoucí výsledky naší každodenní praktické činnosti se ukládají v osobním morfogenetickém poli každého jednotlivce a coby jeden ze zcela "hmatatelných výrobních filtrů" se nekompromisně podílí na holografické tvorbě reality každým, do inkarnace vstupujícím, Vědomím. Kdo tedy není s touto premisou a tímto karmickým principem ztotožněn, nechť prezentované cvičení ignoruje. V každém případě stojí za to se v této souvislosti poohlédnout na netu po starším článku pana Josefa Studeného, jednoho z klíčových žáků pana Květoslava Minaříka, s názvem "Jóga a genetika", co říká jejich škola ohledně těchto záležitostí. V současnosti je tento článek stále k vidění např. tady: jogaagenetika.

Nechť Vám tyto informace slouží stejně, jako ruka milujícího rodiče, vedoucího své dítko na první cestě do školy:)

S láskou a vděkem, že Vám mohu být užitečný. Váš PP:-)

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist