7. část

3.4 Etapy Záchranné mise Amenti ukončené Tisíciletými válkami (Druhé osídlení)

 Ve snaze oživit a rozpohybovat zastavenou pozemskou evoluci, vymyslel Koncil ze Síria způsob, jak restartovat a obnovit pozemskou lidskou evoluci a běh Záchranné mise Amenti v situaci, kdy na Zemi nebyla k dispozici Sféra Amenti. V podstatě vymyslel to, že lidské duše čekající ve Sféře Amenti kdesi v HU-2/D4 na opětovný návrat na Zemi (až ta bude schopna opět Sféru Amenti přijmout a tam odtud by pak vzestoupily na Taru) by nemusely dál čekat, ale vrátily by se na Taru prostřednictvím jiného interdimenzionálního portálu než Modrého plamene Sféry Amenti. Jako vhodnou planetu, skrze kterou by se tak konalo vybrali planetu v hvězdné soustavě Síria s názvem Sírius B. A tak zkonstruovali umělý portálový most mezi Síriem B, Sférou Amenti v HU-2/D4 a Zemí a malou část morfogenetického pole Sféry Amenti (tu která korespondovala s tam na inkarnaci čekajícími lidskými dušemi) umístili do jádra Síria B. Tento umělý portálový most byl v pozdějších dobách znám jako tzv. Síně Amorea. Během doby Atlantidy a starověkého Egypta byly tyto portály - Síně Amorea známy pod názvem Třetí Horovo oko a sloužily výhradně geneticky příslušně vybavené elitě (k průchodu tímto portálem bylo totiž nezbytné mít již opraveno 3.vlákno DNA). Dále zařídili, aby se jistá část z čekajících lidských duší zkombinovaly s éterickými vědomími/inteligencemi ze Síria B a společně tak dali vzniknout novému Síriánsko-lidskému hybridnímu druhu Vědomí - Duchovní rodiny, která vešla ve známost jako tzv. Kantariánci a kteří měli později velký vliv na pozemské události.

 Morfogenetické pole malé části čekajících a nevzestoupených duší z násilně ukončeného, předchozího Prvního osídlení tak přešlo na Sírius B v období cca před 4 miliony let (tj. po cca 1,5 milionu letech zastavené pozemské evoluce po Elektrických válkách) a odtud se začaly inkarnovat na Zem prostřednictvím Síní Amorea, do těl/ras na Síriu B nově vzniklé, malé skupiny lidských hybridů, kteří našli exil v Plejádském hvězdném systému v HU-1, kam odešli v průběhu či důsledku Elektrických válek. Tato hybridní rasa byla známá jako Euroferitesové či Eurisové. S pomocí Koncilu ze Síria přesídlili tito Euroferitesové z Plejád na Sírius B a zde se začali křížit s výše zmíněnými Kantariánci a tito kříženci vešli na Zemi ve známost jako tzv. Dagosové (Dogoni Roberta Templa). Tato rasa si však coby plejádsko-síriánsko-lidští kříženci, nesla ve svém morfogenetické matrici příslušné blokující genetické pečetě Amenti a Palaidor, což znemožňovalo inkarnátům do této rasy případný přímý průchod Modrým plamenem Sféry Amenti na Taru, čímž bylo dosaženo ochrany proti případné infiltraci tohoto projektu a zkompromitování Tary. Tato nově se na Zemi vyskytnuvší hybridní rasa se vyznačovala tmavě hnědou kůži a schopností interdimenzionální komunikace s Palaidoriánci. A tak se před cca 4 miliony let biologická rasa Dagosů začíná skrze Síně Amorea přesídlovat na Zem a svojí činností, spolu s Kantariánci a některými plejádskými genetickými liniemi, ve finále umožnila znovu, již podruhé začít s osídlováním Země novými lidskými rasami T-2 - tzv. kořenovými rasami (další mutace po mutaci způsobené důsledky Elektrických válek) a vytvořit tak podmínky pro opětovnou inkarnaci ve Sféře Amenti čekajících, stále ještě nevzestoupených taranských lidských duší. Příchod čekajících duší do těchto nových lidských ras (skrze křížení s Dagosy) byl postupný a korespondoval s postupem reinkarnačního čištění jejich morfogenetiky a nutností dosáhnout na vzestup postupným průchodem jednotlivými rasami T-2 a s tím korespondující reintegrací příslušného vlákna   DNA. Tedy přímo souvisel s morfogenetickým stavem ras T-2 z Prvního osídlení. Druhé, postupné osídlení planety Země tak probíhalo v těchto obdobích a rasách:

 • V období před 3,7 miliony let - přichází na Zemi rasa originálních Ur-Antriánců a ta dává vzniknout nové kořenové rase (RR3) známé jako Lumeriánci/Lamaniánci.
 • V období před 3 miliony let - přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Lamaniánců a originální rasa Breanoua, která dává vzniknout nové kořenové rase (RR4) známé jako Atlaniánci/Atlanťané.
 • V období před 2,5 miliony let - přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Atlaniánců.
 • V období před 1,5 miliony let - přichází na Zemi originální rasa Hibiru, která dává vzniknout nové kořenové rase (RR5) známé jako Aryánci/Ayriánci. 
 • V období před 1,27 miliony let - přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Ayriánců
  Pátá kořenová rasa Ayriánců, která byla odpovědná za opravy 4. astrálního vlákna DNA nyní byla tou, která měla ve svých rukou možnost pozdvihnout vibrační úroveň Země natolik, aby bylo možno Sféru Amenti (uschovanou kdesi v D4) přesunout zpět na Zemi a odstranit tak i její D4 Pečeť Palaidor.
 •  Pokud se týká originální rasy Melchizedeků, tito se v této době na Zemi v hromadném měřítku vůbec neinkarnovali, neboť jejich pokročilejší morfogenetika (orientovaná na opravy 5. vlákna DNA), nezatížená D4 Pečetěmi Amenti a Palaidor nebyla v této době přímo využitelná. V podstatě pouze pomáhali ke konci Druhého osídlení Hibiru/Ayriáncům s jejich reintegrací a opravami DNA vláken a jejich doba přišla až později v Třetím osídlení. V důsledku této své podpůrné činnosti, se inkarnovali do prostředí ostatních kmenů T-2, což postupně přineslo ten efekt, že o této rase později již nebylo možno hovořit jako o rase vyznačující se žlutou barvou kůže, protože splynuli s komunitou, do které vstoupili.
 • Další důležitou událostí se stalo to, že došlo ke zkombinování originálních ras Hibiru a Melchizedeků (s cílem akcelerace evolučního potenciálu Hibiru/Ayriánské rasy), což dalo vzniknout nové originální mix-rase, která vešla ve známost jako tzv. Hebrejci, s jejichž potomky se v podobě kořenových ras Essenských, Judaistických a Křesťanských rodových linií setkáváme dodnes, včetně mnoha problémů, které to přineslo.

 Etapa Záchranné mise Amenti v období před 3,7 miliony až 846 800 lety tak vešla ve známost jako tzv. Druhé osídlení planety Země. V průběhu této etapy Záchranné mise Amenti, zhruba v období před 1 milionem let se však situace na Zemi opět zásadně změnila a to když na Zemi poprvé přichází zcela nový, třetí systémový hráč - mimozemská, reptiloidní rasa známá jako tzv. Drakoniánci z Hvězdného systému Orion z HU-2. Od samého začátku svého příchodu se vůči lidstvu chovala nepřátelsky a prakticky ihned začala s manipulacemi lidských genetických kódů s cílem dosáhnout nad lidmi nadvládu a zcela si je podrobit. Vytvořili si zde novou, na Zemi se adaptující hybridní rasu (lidsko-drakoniánskou) nazvanou Drakosi, mající lidské tělo, ale nesoucí drakoniánské vědomí, bez frekvenčních bariér a implantátů, což jim dalo oproti lidstvu velkou výhodu. Drakoniánci ale i méně významní Phalzanti již od těchto prehistorických dob až do naší současnosti kooperují s dalším, lidstvu nepřátelsky nakloněným, ET druhem - známým jako Zeta Retikuli z planety Rigel hvězdného systému Orionu, na jejich škodlivých, protipozemských a protilidských záměrech. A tak se v našem vesmíru před cca 1 milionem let objevila vedle Belial agendy padlých andělských humanoidních legií Anunnaků, druhá protilidsky orientovaná strategie drakoniánsko-reptiliánské povahy - tzv. Černá agenda.

 Když se později Drakoniánci a jejich Drakosi stali pro lidstvo a úspěšný průběh Záchranné mise Amenti hrozbou, bylo rozhodnuto, že s pomocí Koncilu ze Síria, budu zničeny podzemní Drakonské lokality a základny. Bohužel tento plán v konečném důsledku selhal a obrátil se proti svým původcům, když způsobil v období před cca 956 500 lety explozi zemské kůry, po níž opět následovaly velké záplavy, další vychýlení pozemské osy a další neblahé celoplanetární důsledky. Většina Drakoniánců však byla tímto útokem donucena ze Země odejít a nebo byla zničena. Současně se však většina tehdejšího lidstva musela skrýt do podzemí před, na povrchu, zuřící další celosvětovou potopou.

 V období před 950 tisíci lety, po odeznění celosvětové potopy, se aktivit opět chopili rebelující Anunnakové a světlo pozemského světa spatřila další humanoidní hybridní rasa - tzv. Nefilimové, což byla anunnacko-humanoidní rasa, kterou tentokráte vytvořili Anunnakové a to prostřednictvím sexuálních praktik svých mužských příslušníků s vybranými lidskými ženami (zde se jedná o ono známé biblické braní si lidských dcer božskými syny). Tato nová nadřazená humanoidní rasa Nefilimů se tedy právě pro důsledky tohoto zdánlivě "polobožského" původu rychle stala vládci nad běžnou lidskou populací, přičemž právě s tímto lidstvu vládnoucím účelem byla stvořena. Podstata jejich nadřazenosti však nespočívala v tom, že by jejich otcové - Anunnaki byli skutečnými, lidstvu nadřazenými bohy, ale v tom, že oproti lidským rasám opět nebyli vybaveni frekvenčními blokacemi, limitujícími jejich interdimenzionální spojení s jejich, ve vyšších dimenzích bytujícími Anunnackými rodiči (podobně jako Drakoniánská hybridní rasa Drakosů mohla interdimenzionálně komunikovat se svými Drakoniánskými rodiči). Nicméně Pečetě Amenti i Palaidor jejich genom (coby lidských kříženců) obsahoval rovněž, takže k vzestupu skrze Modrý plamen Sféry Amenti rovněž nebyli kvalifikováni a Taru tak infiltrovat nemohli. Jejich role však spočívala v ovládnutí Země a nikoliv v průniku na Taru.

 Palaidoriánci a mezi nimi zejména Elohimové a Konfederace Ra s cílem vrátit věci zpět do přirozeného řádu a vymanit lidské rasy z geneticky nově implantovaného vlivu a závislosti na Anunnacích a Nefilimech, přikročili k vytvoření nové pokročilé lidské rasy, která vešla ve známost jako tzv. Serres/Egypťané, která byla odolná vůči vlivu Anunnaků a Nefilimů. Starověcí Egypťané se tak stali nositeli nejvíce pokročilých lidských genetických kódů, ale i novou nadějí pro další osud Záchranné mise Amenti. V období před 900 tisíci lety tak mohli Elohimové a Koncil ze Síria opětovně vrátit Sféru Amenti na Zemi, za účelem umožnění další vzestupné vlny lidských duší tohoto Druhého osídlení, přičemž při tom kooperovali se svými pozemskými, před-připravenými zasvěcenci z rasy Serres/Egypťanů (schopnými interdimenzionální komunikace). V opozici k těmto snahám se Anunnakové, kterým činnost Elohimů samozřejmě překážela v jejich záměrech s jejich lidstvu vládnoucí rasou Nefilim, rozhodli pokusit se o zničení či kontrolování vracející se Sféry Amenti a definitivně si tak podrobit lidi jako otroky a jednou provždy jim znemožnit vzestup a odchod ze Země. Tento střet nemohl dopadnout jinak než válkou. Tak vypukly téměř 1000 let trvající a podle toho i nazvané Tisícileté války mezi Nefilimy proti Serres/Egypťanům (odehrávající se na planetě Země) a Elohimy proti Anunnakům (odehrávající se v intergalaktickém prostoru). V období před 849 tisíci let nakonec musela být z bezpečnostních důvodů a vzniku vážného válečného stavu Sféra Amenti opět vyjmuta  ze Země a rovněž došlo i k ukončení možnosti nadále používat náhradní portál - Síně Amorea (Třetí Horovo oko) pro evoluční/vzestupné potřeby lidstva (a ten tak zůstal otevřen pouze jako pomocný průchod mezi Síriem B a Zemí zejména pro návštěvy Kantariánců v dobách následujícího osídlení). Pozemské lidské rasy v průběhu Tisíciletých válek hledaly exil na dalších planetách, přičemž i většina pozemských Nefilimů musela posléze přesídlit na Sírius A a z něj na planetu Nibiru.

 Znovu musela zasahovat vysoká inteligence Breneau z HU-5 a vyjednat války ukončovací smlouvu mezi soupeřícími stranami. Výsledkem těchto jednání byla tzv. Smlouva El-Annu, která mj. ustanovila podmínky pro pokračování Záchranné mise Amenti a opětovné osídlení Země lidskými rasami (třetí v pořadí) a to s tím, že Nefilimové se již nevrátí zpět na planetu Země (ze Síria A), ale "za to" nadále Anunnakům zůstane možnost vytvořit si novou pozemskou humanoidní hybridní rasu, která dostala pojmenování "Annu" a která mohla být vysazena na Zemi spolu s vrátivšími-se lidskými rasami T-2, ovšem s tou podmínkou, že se tato nová rasa bude striktně řídit Zákony Jednoty a vlastně tak vstoupí do bio-regeneračního režimu nápravy své, padlé a zkreslené Anunnacké genetiky (tzv. Program vykoupení). Tato smlouva však vytvořila mnoho vnitřních neshod uvnitř civilizace samotných Anunnaků ze Síria A a tak došlo k dalšímu zformování soupeřících stran a k dalšímu rozdělení ras Síriánských Anunnaků. Na jednu stranu se postavili zastánci tzv. Zákona Jednoty - zejména to byli Modří ze Síria (Sírius A) a dále to byli Kantariánci (Sírius B) a rovněž i stoupenci Koncilu ze Síria. Na druhé straně se i Soupeři nově vyprofilovali, kdy se spojili rebelující, Smlouvu E-Annu nerespektující, Anunnaki a Drakosové (kteří v průběhu Tisíciletých válek také odešli do exilu na Sírius A) a Drakoniánci, kteří tak, odteď již společně, chtěli i nadále realizovat svůj ďábelský plán na zničení či ovládnutí Sféry Amenti a převzetí kontroly nad lidstvem a planetou Země a propříště nerespektovali Smlouvu El-Annu ani Koncil ze Síria. Za účelem mít další vývoj a využívání pozemských hvězdných portálů pod kontrolou a nepřipustit další možnou pozemskou konfrontaci, Konfederace RA a Koncil ze Síria přišli s novou genetickou bezpečnostní modifikací - tzv. 1.Templářskou-Axionovou pečetí, známou jako značka šelmy "666", kterou implementovali do morfogenetického pole všech rebelujících a Smlouvu El-Annu odmítajících ras hybridních Drakosů i Nefilimů a to zejména za tím účelem, aby se tito již nemohli nadále úspěšně křížit s jinými druhy než mezi sebou a nemohli tak v budoucnu zneužít Sféru Amenti. A tak zůstalo jedinou nadějí rebelujících Anunnaků na udržení si možnosti dostat se zpět na planetu Země (po definitivním vyhoštění jejich "vlajkové lodi" - rasy Nefilim na Nibiru), cesta prostřednictvím jejich nové, Smlouvou El- Annu povolené pozemské genetické rasy známé jako tzv. "děti Annu", která byla svázána s morfogenetickým polem lidské kristovské T-2 rasy Melchizedeků a kteří později vešli ve známost jako tzv. Annu-Melchizedekové. Skrze tuto hybridní Anunnaki-Melchizedek rasu se tak mohly na Zemi inkarnovat (a vstoupit do bio-regeneračního Programu vykoupení) i Padlé andělské duše z předchozího období - a to zejména z prostředí Atlantsko-Egyptských Nefilim-Atonů, kteří však byli striktně smluvně vázáni podřízením se Zákonům Jednoty.

 Tisíciletými válkami před 848 tisíci lety tak skončila další etapa Záchranné mise Amenti známá jako Druhé osídlení a posléze musely začít být nově organizovány podmínky pro návrat lidských duší z exilu zpět na Zemi a obnovení lidských pozemských civilizací - tedy evolučního prostředí pro pokračování Záchranné mise Amenti a další návraty Propadlých duší na Taru. V období před 840 tisíci lety (tj. po asi dalších 8 tisíci letech od skončení Tisíciletých válek) došlo k vybudování dalšího, náhradního portálu pro potřeby tohoto následujícího - již Třetího osídlení Země a to mezi Sférou Amenti uschovanou v galaxii Andromeda a Zemským jádrem. Tento nový portál vešel ve známost jako tzv. Oblouk či Most úmluvy Palaidor. Jeho prostřednictvím tak mohla byla zahájena další etapa Záchranné mise Amenti, období rovněž známé jako tzv. Třetí osídlení planety Země. Pojďme si k tomuto období, které trvá dodnes říci něco bližšího. Ještě předtím si však zrekapitulujme, co podstatného se v průběhu Druhého osídlení odehrálo:

 • Zastavená pozemská evoluce je nově odstartována skrze Síně Amorea a pozemskou síriánsko-lidskou rasu Dagosů.
 • Úspěšný průběh Záchranné mise Amenti po cca 3 milionech letech provozu torpédují nově příchozí skupiny Soupeřů - Drakoniánci a jejich hybridní rasa Drakosové.
 • Útok Strážců a lidstva proti Drakoniáncům zapříčinil celosvětovou potopu a následný útěk lidstva do podzemí.
 • Návrat Anunnaků po potopě a instalace jejich nové, lidstvu vládnoucí hybridní rasy Nefilim.
 • Palaidoriánci (Elohimové) odpovídají novou lidskou rasou Serres Egypťanů, skrze níž organizují novou hromadnou vzestupnou vlnu a návrat Sféry Amenti na Zem.
 • Anunnakové a Nefilimové útočí v 1000 let trvajících válkách proti Elohimům a Serres Egypťanům v období SAC a možnému návratu Sféry Amenti na Zem.
 • Válka je ukončena až po zásahu z nejvyšších evolučních míst inteligencí Breneau a je dojednána Smlouva El-Annu, upravující další evoluční dění na planetě Země takto:
  • Pozemská evoluce lidstva a Záchranná mise Amenti bude pokračovat dalším novým osídlením planety lidskými rasami T-2 v podobě 12-ti kmenů či civilizačních center.
  • Nefilimové jsou trvale vykázáni na planetu Nibiru.
  • Pro účely nápravy Padlých andělských ras v bio- regeneračním Programu vykoupení je umožněno spolupracujícím Anunnakům vytvořit si novou hybridní humanoidní rasu známou jako Annu-Melchizedekové.
  • Smlouvu El-Annu nerespektující humanoidní i drako-niánské rasy jsou "signovány" značkou šelmy - známou dnes jako "666", které tak "z genetické podstaty" nemají možnost vzestoupit skrze pozemské Síně Amenti.
 • Došlo k vybudování nového hvězdného portálu, který opětovně nahradil nepřítomnou Sféru Amenti - tzv. Most úmluvy Palaidor a umožnil pokračování v Záchranné misi Amenti.

Pojďme se nyní podívat na to, jak probíhalo Třetí osídlení planety Země lidskými kristovskými rasami T-2 - 12-ti andělskými kmeny, tedy osídlení, které již nebylo násilně ukončeno a které trvá až do naší současnosti.

 

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist