8. část 

3.5 Současné, Třetí osídlení planety Země, nová úloha kristovského lidstva T-2

Jak jsme si již uvedli, v období před 849 tisíci lety byla Sféra Amenti v důsledku Tisíciletých válek opět přemístěna na bezpečné místo v galaxii Andromeda, které bylo chráněno Arkturiánci a Plejáďany. Proto bylo Strážci-Elohimy a Koncilem ze Síria přistoupeno ke zkonstruování nového portálového mostu mezi Zemí a Sférou Amenti což umožnilo zpětný přesun/inkarnaci z Tisíciletých válek uprchlých duší zpět na Zem. Tento nově zkonstruovaný portálový průchod/most byl nazván Most Úmluvy Palaidor a také je známý jako tzv. Oblouk či Most úmluvy. Na tento most byla umístěna speciální 5D pečeť, která z něj učinila "jednosměrné dveře", které umožňovaly, aby se násilně vyhoštěné duše po něm mohly vrátit/inkarnovat zpět na Zemi a pokračovat ve své evoluci/reintegraci, ale nemohly po něm vzestoupit v obráceném směru, pokud by neměly (nezískaly) příslušné přístupové 5D genetické kódy, tj. pokud by nedosáhly na reintegraci alespoň 5. vlákna DNA. Tato speciální ochranná pečeť vešla ve známost jako tzv. Oblouková pečeť. Ti, kdo drželi genetické kódy/klíče nezbytné k obousměrnému průchodu po Mostu úmluvy, tedy i v chráněném, vzestupném směru tj. ze Země na Andromedu se stali tzv. Strážci Mostu úmluvy. Je tedy zřejmé, že tento Most úmluvy byl tím klíčovým prostředkem, který umožnil opětovné osídlení planety Země lidskými dušemi po Tisíciletých válkách a tak jim umožnil pokračovat ve své reintegraci. Toto nové osídlování vešlo ve známost jako tzv. Třetí osídlení planety Země.
 Ale než budeme pokračovat v tom, jak probíhala tato další etapa návratů Propadlých duší na Zemi a jejich případný vzestup zpět na Taru či Gaiu, si ještě zrekapituluje výše uvedené jednotlivé etapy lidských dějin, potažmo Záchranné mise Amenti (MYA - před milionem let, TYA - před tisíci lety).

Rasy

Časová specifikace

Prameny

Vzestupný mechanismus

Ukončení etapy

Indiánská tradice

Védská tradice

T-1

560 - 550 MYA

Život na Taře

Království nebeské - Ráj

Kataklyzmatem Tary

První svět

Satja-juga

T-2

250 - 25 MYA

Paralelní Země

Jediná inkarnace

Přirozený vývoj

Druhý svět

Trétja-juga

25 - 5.5 MYA

1.osídlení Země

24 transmutací

Elektrickými válkami

Třetí svět

Dvápara-juga

3700 - 848 TYA

2.osídlení Země

Mnohonásobná reinkarance T-2

Tisíciletými válkami

Čtvrtý svět

Kali-juga

798 TYA - 2017

3.osídlení Země

Reinkarnace skrze Urtity a T-2

SAC 2000- 2022

2017 - budoucnost

Země v BZP

Reinkarnace skrze rasy T-2

Vzestup v SAC 4230

Pátý svět

Satja-juga

Fantomová Země

Reinkarnace bez vzestupu

Zkáza Země v 2976

Kali-juga2

Mezi na Zemi se vracejícími dušemi (po Tisíciletých válkách) získaly vůdčí postavení dvě   nové, pokročilé genetické skupiny - jednak to byli Serres-Egypťané a druhak to byli Hebrejci, což byli, jak již víme kříženci mezi originálními rasami Hibiru a Melchizedek. Na Zemi se mezi vracejícími se dušemi objevily ale i některé přeživší další skupiny lidí z předchozího 2. osídlení (Lamaniánci a Ur-Antriánci), se kterými se příslušníci novější rasy 3. osídlení Serres-Egypťanů posléze křížili a na Zemi tak v období před cca 800 tisíci lety vzniklo 5 nových ras známých jako Urtité či jako Kněžstvo Ur, kteří se stali hlavním želízkem v ohni Strážců-Elohimů v jejich další snaze úspěšně pokračovat v Záchranné misi Amenti. Urtité tak převzali pomyslný štafetový kolík v Záchranné misi Amenti a mj. spolupracovali s Palaidoriánci z 2. osídlení, kteří žili zejména v podzemí (kam odešli v dobách Tisíciletých válek) a kde dali vzniknout velké svébytné civilizaci později známé jako tzv. Vnitřní Země neboli tzv. Agarta. Toto zmíněné "podzemí" je však lépe chápat ve frekvenčně/dimenzionálním a tedy i časoprostorovém slova smyslu než v zeměpisném významu tohoto slova. Byli to právě Urtité, kdo spolupracoval na obnově Kněžstva Ur na Zemi a rovněž sloužili jako Strážci a průvodci po Mostu úmluvy Palaidor. Po vytvoření podmínek na povrchu planety vhodných k opětovnému masovému obydlení, začali Urtité organizovat tuto další etapu Záchranné mise Amenti a Třetí osídlení planety Země a to opět po celém povrchu planety, v návaznosti na strukturu Planetárních hvězdných bran (Planetárního chrámového komplexu hvězdných bran). Toto nové osídlování zeměpisně soustředili ale i na nová místa, korespondující s portálovými průchody do Vnitřní Země - Agarty, kterou z minulosti a z kontaktů s jejich obyvateli - Palaidoriánci dobře znali. Třetím osídlením planety tak rozumíme situaci, která nastala v období před 798 tisíci lety, kdy 5 nových, originálních ras Urtitů a 7 dosavadních (z exilu se postupně vracejících) lidských ras T-2 postupně zakládali nové civilizace na planetě, primárně ve 12-ti lokalitách korespondujících s portály/průchody mezi povrchem Země a Vnitřní Zemí - Agartou. Byli to tedy zejména tito Urtité, kteří svojí činností v období před 750 000 až 75 000 lety v podstatě opětovně vytvořili na Zemi podmínky pro možnost pokračování v Záchranné misi Amenti skrze nové inkarnace Propadlých duší z Alánie do pozemských ras T-2 Třetího osídlení.

 Vzhledem k tomu, že pro plné pochopení průběhu dalších událostí by bylo potřeba podstatně rozšířit výklad zejména z oblasti časoprostorové mechaniky, což je již mimo rámec tohoto textu, uveďme si zde nyní jen seznam hlavních událostí, které se odehrály v následujícím období. Jen si zde naznačíme, že celkově bylo a dodnes je Třetí osídlení z bezpečnostního hlediska organizováno sofistikovaněji než předchozí dvě osídlení, která byla ve válkách násilně ukončena. Tato sofistikovanější organizace spočívá v podstatě v tom, co je v Pramenech pojmenováno jako Kruhová strategie, kterou jsme výše již zmínili. Její hlavní myšlenka spočívá v tom, že další osídlení planety Země se provede ve čtyřech různých avšak vzájemně a zákonitě provázaných časových cyklech, které se nazývají KRUHY. A každý z těchto čtyř časových kruhů/cyklů bude vnitřně tvořen trojicí dalších samostatných časově-evolučních etap, které každá budou mít stejný společný cíl, přičemž bude stačit, když tohoto dílčího cíle dosáhne alespoň jedna kultura v jedné časově- evoluční etapě. Nebude tedy vadit, když druhé dvě případně neuspějí. Do každé časově-evoluční etapy bude nasazena geneticky jiná sestava humanoidních ras, která se v tom kterém kruhu na Zemi pokusí o splnění zadaného klíčového úkolu. S touto organizačně-inkarnační strukturou pak úzce koresponduje i struktura kristovské lidské duchovní rodiny, kdy do každé časově-evoluční etapy byli vysláni/inkarnováni zasvěcení příslušníci. Přitom smysl této strategie spočívá v tom, že se předpokládá, že Soupeři (na rozdíl od sofistikovaně strukturované inkarnace lidské duchovní rodiny) nebudou schopni být simultánně přítomni ve všech těchto různých časoprostorových údobích/lokalitách a tak nebudou schopni zablokovat dosažení vytyčeného cíle ve všech paralelně probíhajících etapách/časoprostorech. Tímto klíčovým cílem či úkolem, mám samozřejmě na mysli dokončení Záchranné mise Amenti, ale mimo to i nově potřebnou rekonstrukci morfogenetického pole planet Tara a Země, které bylo v předchozích Tisíciletých válkách opětovně poškozeno. Tato nová lidská úloha/agenda vešla ve známost jako tzv. Planetární štítová klinika a k její úspěšné realizaci byla a dodnes je nezbytná spoluúčast pozemského andělského kristovského lidstva.  Tato nová klíčová role kristovských 12-ti vláknových ras T-2 je známá jako tzv. Posvátná kristovská rehabilitační mise a je i tím primárním důvodem, proč se Soupeři trvale snaží o likvidaci kristovských humanoidních andělských ras. Bez nezmutovaného lidstva se morfogenetické pole planet Země a Tara prostě nedá plnohodnotně opravit a zabezpečit. A tak 12-ti vláknová morfogenetika kristovských ras a 12-ti prvková morfogenetická struktura Planetárních štítů Země i Tary, jakož i 12 osídlovacích lokalit a kmenů a 12 základních prvků holografické anatomie manifestovaných objektů spolu úzce a významně souvisejí.

 Aniž bych zacházel do podrobností, pouze pro správnou, byť hrubou představu zmíním, že jde o to, že každý z těchto čtyř evolučních Kruhů (a 12-ti časově-evolučních etap) je určen k tomu, aby se v rámci něj (v kterékoliv jeho časově-evoluční etapě) podařilo zakotvit do pozemského Planetárního štítu, specifickou část souboru jistých interdimenzionálních frekvenčních vzorců, programů či implantátů, přičemž závěrečné zkompletování těchto dílčích částí souboru energií ze všech čtyř časových Kruhů v planetárním štítu Země, vytvoří aktivační podmínky, které umožní andělským lidským rasám naplnit svoji Posvátnou kristovskou rehabilitační misi - opravu pozemského Planetárního štítu a v jejím důsledku zbavit planetu Země nežádoucího vlivu ze strany Soupeřů (odvrácení jejich agendy směřující k tzv. posunu elektromagnetických pólů, provázeného katastrofickými, klimatickými, průvodnímu jevy) a tak se opět stát plnohodnotnými Strážci opětovně zabezpečené planety a nakonec i celého našeho vesmíru/matrixu. Tento postup tak byl samozřejmě vymyšlen zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany před vlivem a diskreditací této "rehabilitační snahy" ze strany Soupeřů. Přenos a ukotvení těchto specifických frekvenčních vzorců prostřednictví lidských ras T-2 do Planetárního štítu se děje skrze "překopírování" příslušného vzorce z vláken lidské světelné DNA (což je jediné místo, kde může být umístěn) do Planetárního štítu. A právě proto, se v každém simultánním Kruhu a časově-evoluční etapě na Zemi/Zemích vyskytují lidské rasy/kmeny a inkarnovaní avataři s jinou strukturou aktivních vláken DNA, protože výsledná kompletace je podmíněna jejich dynamicky řízeným, postupným a kompletním souběhem, o kterémžto průběhu nejsou Soupeři informováni. Předpokládám že je nyní již zřejmější, proč Soupeři vždy vynakládali takové úsilí při svých útocích proti lidstvu. Ano, vždy byli motivováni snahou nalézt a doslova genocidně vyhladit zejména ty rodové linie, které ve své morfogenetice nesly příslušné genetické konfigurace. Předmětné specifické morfogenetické/frekvenční konfigurace nesené v aktivních vláknech 12-ti prvkové kristovské DNA - jsou v podobě skalárního, (podélně se nešířícího, stojatého) světelně-zvukového frekvenčního vzoru známy jako tzv. Sekvence ohnivých písmen. Úspěšná kompletace této úlohy totiž zajistí takovou úroveň ochrany morfogenetiky Země a Tary (ochrana 12-té stupně), že ji nebude možné ze strany Soupeřů opětovně zdolat a poškodit a tak se vytvoří dostatečně zabezpečené podmínky pro úspěšné dokončení Záchranné mise Amenti a současně se planety a lidstvo zbaví nežádoucího vlivu ze strany Zákony Jednoty neakceptujících, rebelujících kolektivů Soupeřů. Podrobnější informace ohledně oněch specifických frekvenčních vzorcích - Sekvencích ohnivých písmen již jdou nad rámec tohoto textu. Snad jen pro inspiraci a nasměrování případných zájemců uvedu, že spolu úzce souvisí pojetí v genetice používaných čtyř písmen abecedy (T,G,A,C) a písmen ve zde zmíněné Sekvenci ohnivých písmen. Lidských andělských kmenů, DNA vláken, sekvencí i písmen je celkem dvanáct, což nám kombinačně opět dává nám již známá čísla kristovské Duchovní rodiny 12-144-1728. Druhou indicií nechť je povědomost o tom, že výše zmíněné přenosy/kopírování příslušných frekvenčních vzorců Sekvencí ohnivých písmen z morfogenetiky lidstva a jednotlivců do morfogenetiky planety jsou aktivovány postupnými hvězdnými vysokofrekvenčními infuzemi vyskytujícími se v "transformačně/seberealizačních, zeropointově/vzestupných" obdobích SAC.

3.6 Čtyři kruhy Třetího osídlení

 Dále si nyní uveďme, chronologický přehled hlavních dějepisných událostí v těchto čtyřech Kruzích s tím, že pro naši současnou realitu je klíčový 4. Kruh, časoprostor ve kterém se realizuje naše současnost a chvíle závěrečného souběhu/průsečíku Posvátné kristovské rehabilitační mise - SAC 2000-2022. Je potřeba mít na paměti poměrně těžce představitelnou skutečnost, že události v těchto Kruzích běží simultánně a na sobě relativně nezávisle v menších časových cyklech Euiago, s výjimkou svých styčných zeropointů (počátečních/koncových období - změny barvy viz. obrázek níž), až se celkové výsledky dění v jednotlivých kruzích vzájemně prolnou a tak udělají co mají a mj. i determinují výchozí podmínky pro další cyklus. Tuto obtížně pochopitelnou skutečnost si lze velmi zjednodušeně ilustrovat níže uvedeným obrázkem, kde čtyři kružnice představují naše čtyři samostatné Kruhy a jejich jednotlivé barevně označené části korespondují s jednotlivými samostatně běžícími procesy/časoprostorovými cykly Euiago, přičemž vše simultánní a podřízeno nadřazenějším tvůrčím cyklům nádechů a výdechů. Jako podstatné je potřeba ještě uvést, že části Posvátné kristovské rehabilitační mise přináležející předchozím třem Kruhům, již byly úspěšně završeny a dnes se čeká již jen na nás, na to, jak to zvládne současné lidstvo, které to má ovšem o to složitější, že pracuje v podmínkách invertované/reverzní osobní morfogenetiky všech ras T-2. Pozn. - tipnete si, kde se na tomto zjednodušujícím, přesto použitelném, obrázku nachází naše současné období SAC 2000-2022:-)? 

https://www.osud.cz/cs/img_clanek/4782_four_round.jpg
Čtyři časové kruhy po šesti evolučních cyklech

 • Kruh 1 - období 798 000 př.n.l. až 208 216 př.n.l.
  • 798 000 př.n.l.- Startuje Třetí osídlení novou andělskou humanoidní rasou Urtitů.
  • 669 000 př.n.l. až 250 000 př.n.l. - Chrámové války, kdy došlo k pozemské invazi rebelujících Anunaků i Drakoniánců a dalším vleklým válkám.
  • 246 000 př.n.l.- Palaidoriánci přinášejí na Zemi novou verzi mírové Smaragdové smlouvy, vstupují do ní všechny andělské humanoidní rasy a také skupina Thoth-Enki Anunnaků, kteří vstupují do Programu vykoupení skrze bio-regeneraci DNA. Opoziční část kolektivu Jehoviánských Anunnaků zůstala i nadále mimo Smaragdovou smlouvu.
  • 208 216 př.n.l. - V období tohoto SAC cyklu, kdy mělo dojít k úspěšnému završení bio-regeneračních programů, došlo naopak k invazi Drakoniánců na Zem, která zapříčinila neúspěch tohoto SAC a způsobila i k další posun magnetického pole Země. Od tohoto neúspěšného SAC nedošlo až do naší současnosti k žádné další příležitosti k hromadnému vzestupu v období přirozeného SAC! Všechny individuální vzestupy se odehrávaly výhradně prostřednictvím Mostu úmluvy.
 • Kruh 2 - období 208 100 př.n.l. až 75 000 př.n.l.
  • 208 100 př.n.l. - Nastává znovuosídlení Země rasou Urtitů, avšak tentokrát v "podzemních" lokalitách civilizace Agarty.
  • 155 000 př.n.l. - Začíná bio-regenerační program Anunnaků dle nové verze Smaragdové úmluvy, který byl ovšem brzy zkompromitován a vyústil v hybridizační program Soupeřů, kteří si tak chtěli "vyšlechtit" své pozemské rasy, které by jim umožnily obejít signování "666" a dosáhnout na vzestup z D3. Postupně tak dochází k pěti genetickým mutacím ras Soupeřů a pozemských hominidních ras (Lulcus/Neandrtálci -> Kromaňonci -> Nefité -> Leviatánci), do kterých se zapojili jak rebelující Anunnaki tak i Drakoniánci. Jako výchozí rasy byly použity otrocká Anunnaki humanoidní rasa Lulcus a pozemská, hominidní (ne kristovská) rasa nativních Neandrtálců. Tyto mutace dávají vzniknout pozdějšímu rasovému "zmatku" v pozemské situaci ohledně toho, kdo je kdo. V každém případě výsledkem těchto tisíciletí trvajících genetických manipulací bylo vytvoření cílové humanidoní rasy typu Annu-Melchizedeka - tzv. iluminátských Leviatánců, kteří byli předurčeni k dalšímu soupeření s lidstvem ras T-2 a svoji sílu ukázali v atlantských dobách.
  • 150 000 př.n.l. - Zákon Jednoty tehdy respektující Anunnaki jsou poraženi soupeřícími Drakoniánci a rebelujícími Anunnaki, kteří se opět chytali zmocnit Země včetně Vnitřní Země - Agarty. Tomu se Strážcům podařilo zabránit, nicméně ve výsledku došlo k nástupu další doby ledové.
  • 148 000 př.n.l. až 75 000 př.n.l. - tzv. Anu okupace Země. Soupeři opět přepadli Zemi a rozpoutali na ní genocidní program s cílem vyhubit andělské humanoidní rasy, přičemž se fakticky ujali kontroly nad planetou. Lidstvo a Palaidoriánci opět odešli do exilu a do "podzemí" a na povrchu Země se opět rozpoutaly vleklé války, tentokrát mezi dvěma hlavními frakcemi Soupeřů - Padlými andělskými legiemi rebelujících Anunnaků a Drakoniánci o nadvládu nad planetou Země.
  • 75 000 př.n.l.- Rebelující Anunnaki se pokusili obsadit portály do Vnitřní Země - Agarty. Rasy z Agarty (jedna z nich je známá pod jménem Shambala) se však spojily se Strážci zvenku a společně svrhli okupační nadvládu rebelujících Anunnaků na povrchu planety a zahájily její opětovné obsazení a osídlování i na povrchu.
 • Kruh 3 - období 75 000 př.n.l. až 2017 n.l.
  • 75 000 př.n.l. - Ur-Antriánci - v reinkarnační posloupnosti třetí originální rasa přichází na planetu Zemi a je zde dodnes, připravena využít nejbližší SAC ke svému vzestupu.
  • 74 000 př.n.l. - Breanoua - v reinkarnační posloupnosti čtvrtá originální rasa přichází na planetu Zemi a je zde dodnes, připravena využít nejbližší SAC ke svému vzestupu.
 • Kruh 4 - období 71 000 př.n.l. až 2017 n.l. a dál
  • V tomto našem současném Kruhu přišly na Zem andělské humanoidní rasy, které měly ze spodní šestice aktivní pouze 2 až 6 vláken a rovněž vlákna 7-12. Avšak pozor - všechny vlákna 7-12 obsahovaly a dodnes obsahují nesprávné, reverzní kódování. A co to konkrétně znamená pro nás si ale vysvětlíme až později, v každém případě mějme na paměti, že to souvisí s oněmi Sekvencemi ohnivých písmen a naplněním Posvátné kristovské rehabilitační mise.
  • 73 000 př.n.l. -  Na planetu Zemi přichází originální rasa Ur-Antriánců.
  • 72 000 př.n.l. -  Na planetu Zemi přichází originální rasa Breneau.
  • 70 000 př.n.l. -  Na planetu Zemi přichází originální rasa Hibiru.
  • 71 000 př.n.l. - Na povrchu planety Země pokračuje osídlování, tentokrát kořenovými humanoidními andělskými rasami - jako první přichází kořenová rasa RR3 - Lamaniánci/Lemuriánci a to do prostředí Lemurie, kontinentu v Tichém oceánu a pohoří And.
  • 68 000 př.n.l. - Jako druhá přichází kořenová rasa RR4 - Atlaniánci/Atlanťané - do prostředí Atlantidy, kontinentu v Atlantickém oceánu a Egypta.
  • 66 000 př.n.l. - Na povrch planety přicházejí Hibiruánci - do prostředí Lemurie, kontinentu v Tichém oceánu a pohoří And.
  • 63 000 př.n.l. - Na povrch planety přichází kořenová rasa RR5 - Ayriánci/Aryánci - do prostředí Černého moře a pohoří Karpat.
  • 66 000 př.n.l - Příslušníci hybridní rasy Annu-Melchizedek byli vysazeni do prostředí Atlanťanů, ale stále si udržovali i spojení na své Síriánsko-Anunnacké rodiče, což se ukázalo jako klíčové v dalším průběhu událostí.
  • 33 000 př.n.l. - Na povrch se inkarnovala 1.vlna originálních Melchizedeků - známých jako kořenová rasa RR6 - Muvariánci - do prostředí Atlantidy s cílem opět býti nápomocni vzestupné vlně v blížícím se SAC 28000 př.n.l. Zakládají zde spirituální, na vzestup orientovanou školu známou jako tzv. Kněžstvo Melchizedeka, které získalo pověření dohlížet na blížící se vzestupnou vlnu. Nicméně postupem času a i vlivem infiltrujících se příslušníků rasy Annu-Melchizedeka se toto Kněžstvo Melchizedeka stalo patriarchálně a diskriminačně orientované. Výrazem nesouhlasu s touto orientací se stalo rozštěpení této rasy, kdy v období cca 30 000 př.n.l. vznikla druhá samostatně operující skupina Melchizedeků - tzv. Izolovaná rodina Melchizedeka, kteří byli podstatně blíž naukám Zákona Jednoty než Kněžstvo Melchizedeka. O tomto rozštěpení rasy Melchizedeka, které přineslo mnoho dodnes funkčních neblahých důsledků si později řekneme více.
   Druhá 2. vlna Melchizedeků přišla na Zemi v období 1500 př.n.l. do prostředí Egypta a to v souvislosti s misí faraona Achnatona a 3. vlna pak začala před cca 250 lety a pokračuje dodnes po celé Zemi, opět samozřejmě ve vazbě na právě probíhající SAC 2000-2022..

 V této chvíli se ještě na chvíli vraťme a podívejme se do období, kdy se lidským rasám z Agarty podařilo porazit na povrchu planety dominující rebelující Nibiruánské Anunnaki a ukončit tak cca 73000 let dlouhé období Anu okupace Země (148 000 př.n.l. - 75 000 př.n.l.). Tímto vítězstvím v podstatě byly vytvořeny podmínky pro opětovné osídlení povrchu planety Země humanoidními andělskými rasami T-2 a možnost získat zpět pod kontrolu situaci na povrchu Země z rukou Soupeřů. V období po svržení Anu okupace, tak došlo k velkému rozvoji Urtitské kultury (doslova se dá říci, že Země se stala novou kolébkou civilizace) a postupně na Zemi docházelo k inkarnacím do dalších, vzestup podmiňujících, ras T-2 v rámci 3. a 4. kruhu (viz. výše), v jehož finále se právě nacházíme. Těmto nově vznikajícím a rozkvétajícím lidským civilizacím byly ze strany jiných hvězdných ras předány různé technologické dary jako např. technologie pro čerpání energie z pozemského jádra a její ukládání/akumulaci do křišťálových výkonových (napájecích) generátorů (něco jako pokročilá verze dnešních elektrických elektráren a rozvodných sítí), které jim pomáhaly v budování jejich kultur. V tomto období bylo po celé Zemi vybudováno mnoho sofistikovaných civilizací - dokonce pokročilejších, než je civilizace dnešní. Centrem tehdejšího světa byla Atlantida - kontinent v dnešním Atlantickém oceánu, přičemž příslušníci hybridní rasy Annu-Melchizedeků a originálních Hebrejců byli těmi, kdo byli pověřeni strážením sestupného/vzestupného portálu Mostu úmluvy Palaidor. Pozemská strana Mostu úmluvy byla umístěna - ukotvena uvnitř Atlantského kontinentu.

 Strážci nyní mohli opětovně nastartovat Záchrannou misi Amenti, přičemž první vhodný SAC se vyskytoval v období 48 882 př.n.l.. Předchozí SAC (75 438 př.n.l.) jak je zřejmé, teprve vedl k rehabilitaci humanoidních ras T-2 na povrchu planety a vyhnání rebelujících Anunnaků z planety a tudíž ještě jej nebylo možné pro tyto účely masově využít. Nicméně, protože poražení Soupeři se se situací nesmířili, pozemským dramatům zdaleka nebyl konec. V každém případě lze říci, že v těchto emancipačních dobách byly dány základy civilizacím a kulturám, které jsou našimi přímými předky a to civilizaci a kultuře Lemurské a Atlantské. Dostáváme se tak do období příprav na SAC 48 882 př.n.l., do doby, kdy světu opět vládly lidské kristovské civilizace v Lemurii a Atlantidě. Interdimenzionální umělý hvězdný portál Most úmluvy byl ukotven v Atlantském kontinentu a na Zemi se postupně začaly inkarnovat i jiné, starší T-2 rasy než Urtité, chystající se na svůj finální vzestup. Vše se připravovalo na zahájení další etapy Záchranné mise Amenti.

 V období 55 000 př.n.l. se však začali rebelující Anunnakové opět infiltrovat a aplikovat svoji parazitující, korodující a zrádcovskou strategii do Atlantského prostředí, kde tehdy v rámci bio-regeneračního Programu vykoupení konstruktivně působili příslušníci "jejich" rasy Annu-Melchizedeka, kteří se ale stále řídili Zákonem Jednoty a začali skrze ně postupně vychylovat tamější běh událostí natolik, že ve výsledku Atlantida téměř zanikla. S pomocí Drakoniánců a Drakosů, kterým umožnili tajně se vrátit na Zemi, se nově padlí příslušníci rasy Annu-Melchizedeka - tzv. Leviatánci, záludně vetřeli mezi Atlanťany, začali se s nimi křížit a zkreslovat učení Zákona Jednoty. Smyslem těchto jejich genetických manipulací bylo zbavit se nežádoucí, vzestup blokující 1.Templářské-Axionové pečetě - značky šelmy - "666", jimiž byli blokováni v období po Tisíciletých válkách. A jak to pokračovalo dál si řekneme v další části našeho vyprávění.

 

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist