Gíza - pyramida

Pyramidy v Egyptě jsou viditelné dokonce i z vesmíru. Jsou to úžasné stavby. Kdo a proč je postavil? Archeologové se shodují, že jsou to hrobky faraonů… Je to možné, ale proč tak obrovské? Dnešní civilizace neumí vysvětlit, jak byly tyto kolosy vystavěny bez použití jakékoliv těžké stavební techniky. Podle odhadu badatelů stojí v Egyptě ještě stále něco kolem stovky těchto staveb. Přesný počet, kolik pyramid bylo v Egyptě postaveno, však dnes už neznáme. Plno jich už neexistuje, některé jsou doloženy písemně, po jiných se už slehla zem. Dnes nejznámější pyramidy - Chufuova, Rachefova a Menkaureova vznikly v Gíze ve vrcholném období stavitelů pyramid - za tzv. vlády 4. dynastie. Tak to tvrdí historikové, kteří se egyptologií zabývají. Tyto tři pyramidy jsou označovány za první, a vlastně do dnešních dnů jediný zachovalý  div světa. Chufuova, neboli Cheopsova (1), aneb Velká pyramida vznikla cca kolem roku 2600 před naším letopočtem. Jiní badatelé však tvrdí, že je o mnoho tisíců let starší, a v tomto období byla pouze opravena. Je opředena spoustou tajemství, kvůli kterým je téměř neustále obléhána archeology a různými badateli, kteří by je rádi rozluštili. Cheopsova pyramida byla vystavěna s obdivuhodnou přesností. Základna každé z jejích čtyř stěn měří 230 metrů, pyramida byla původně vysoká 146 metrů. Odchylky jsou pouze v několika centimetrech. Téměř všechny kvádry, ze kterých je pyramida postavena, jsou pravoúhlé, a jsou tak dokonale sesazené, že spáry mezi nimi jsou téměř nepostřehnutelné. Stěny pyramidy jsou postaveny přesně jakoby podle kompasu. Hlavní chodba pyramidy je dlouhá 47 metrů, a vysoká 8,5 metru. Plocha všech stěn má rozlohu 89 tisíc m2. Původně byly všechny čtyři stěny pokryty vysoce leštěným bílým kamenem, na vrcholu černým dioritem, takže když na ně posvítilo slunce, třpytily se do daleka. Uvnitř Cheopsovy pyramidy je taková spleť chodeb, místností a průchodů, že připomíná spíše bludiště. Vstup do nitra pyramidy je asi 18 metrů nad zemí. Uvnitř vede jedna chodba dolů, až pod zem, a druhá stoupá prudce nahoru, do středu pyramidy, do obloukové galerie, kde je vstup do Faraonovy komory. Ta je, na rozdíl od ostatních prostor, vystavěna z červené žuly. Uprostřed je umístěn dutý žulový kvádr, sarkofág, ovšem bez víka, a prázdný. Někdy v 70. – 80. letech 20. století byl v okolí pyramidy učiněn průzkum podzemním radarem SIRA, při kterém byl objeven obrovský komplex několikaúrovňové podzemní metropole staré minimálně 15 tisíc let. Kromě podzemních vodních kanálů byly objeveny sály o rozměrech odpovídajících nynějším největším katedrálám, které jsou zdobeny obrovskými plastikami podobnými jako na povrchu. Výzkumníci našli i několik zapečetěných komor, kde bylo nalezeno mnoho depozitářů se záznamy a artefakty. Dr. Jim Hurtak popsal tento nález jako „odkrytí kořenů čtvrté kultury“, takzvané Atlantské civilizace, která měla zaniknout v posledním kataklyzmatu (2). Zvláštností je, že tyto informace nejsou téměř nikde publikovány, a spíše jsou jakoby zatajovány. Přesto lze informace na internetu „vygooglit“. Ovšem pravdou je, že v okolí pyramidy neustále probíhají „nějaké“ výzkumy, a do mnoha lokalit nemá veřejnost vůbec přístup.

Dále bylo zjištěno, že z hlediska fyzikálního a matematického v sobě pyramidy obsahují ohromné množství prvků, které jsou součástí tzv. "posvátné geometrie", zrcadlí pozice planet,  a celé řady hvězdných systémů, napodobují harmonii čaker a dutin lidského těla. Speciálně u Cheopsovy pyramidy se zjistilo, že celá řada jejích komponentů je naladěna na určitou frekvenci hudebních tónů. Například sarkofág uvnitř této pyramidy je nastaven na frekvenci tlukotu lidského srdce. Dr. Hurtak ve své vědecké práci popisuje jak pomocí experimentů se svým týmem právě v Cheopsově pyramidě, (ale i v prostředí jiných podobných staveb, a to např. i ve Střední Americe) zjistil, že lze jisté pyramidální komponenty aktivovat pomocí lidského hlasu. Jeho tým je přesvědčen o tom, že pyramidy jsou mezi sebou propojeny určitým systémem, a představují tak jakousi síť hlasově aktivovaných geofyzikálních počítačů. A objevy, které následovaly, naznačují, že starověcí kněží využívali uvnitř chrámů jakýsi druh harmonické zvukové technologie.

Další zajímavostí je zakomponování čísla pí do celé pyramidální konstrukce. Dospěl k tomu například matematik John Taylor (3) již v polovině 19. století. Toto číslo se nachází v celé struktuře pyramidy. Zajímavostí jistě je, že k určení tohoto čísla pí je potřeba znát přesné rozměry Země. To znamená, že ten kdo tuto pyramidu konstruoval, musel mít znalosti nejen o tom, že Země je kulatá. Jiným odhalením je atmosféra uvnitř pyramidy, která má přirozené konzervační schopnosti. Pokud tedy jakýkoliv tvor uvnitř zemře, bude uchován stejným způsobem, jako by jej staří Egypťané mumifikovali. Nás však nejvíce zajímá jiná věc, a tou je časová linie, neboli jakýsi kalendář. Tato linie je vytesána do kamene a probíhá různými komnatami, síněmi a chodbami, a jsou na ní zaznamenány nejpodstatnější události této civilizace od počátku až do jejích posledních dnů.

Každá komnata, síň i chodba v Cheopsově pyramidě má své jméno. A tak se můžeme dozvědět, že časová linie, probíhající Stoupající chodbou a Velkou galerií má jako měřítko jeden palec  (pyramidový – vlastně délka normálního palce ), rovná se jeden rok naší civilizace. V Předsíni a Královské komnatě už jeden palec znamená jeden měsíc. Vyznačeny jsou ovšem jen významné roky, a jen na určitých místech. První bod nalezneme po vstupu do Stoupající chodby. Je tam číslo 1486. Pravděpodobně půjde o rok 1486 př. n. l., tedy dobu kdy mělo dojít v Egyptě ke vzpouře a údajný Mojžíš měl odtud vyvést izraelity. Jiné prameny (4) sice tuto vzpouru popisují trochu jinak, ale to není předmětem tohoto zjednodušeného rozboru. Na schodišti, nesoucím název Velká galerie můžeme na jednom schodu najít číslo 33. Pokud budeme opět hledat v bibli, nalezneme zde souvislost s Ježíšem Kristem (4).  Poté se dostáváme do Předsíně a Královské komnaty. Celá předsíň ohraničuje jedno období, a tím je srpen 1914 až listopad 1918, neboli období 1. světové války. Dalším číslem je 1936. V tomto roce se dostává k moci Adolf Hitler, a začíná se schylovat ke 2. světové válce. Posledním bodem této linie je září 2001. Zdálo by se tedy, že buď něco chybí, anebo Egypťané špatně počítali. Jistě si však všichni vzpomeneme, co se 11. září 2001 stalo. Ano, došlo k útoku na světové obchodní centrum ve Spojených státech Amerických. A dalo by se říci, že tímto datem začal jakýsi závěrečný cyklus našich dějin. Pokud se na toto datum podíváme z numerologického hlediska, uvidíme několik zajímavých věcí. Jako první vezmeme číslo 11. Pomineme – li, že v roce 2001 zbývalo do roku 2012 přesně 11 let, pak nás zcela jistě zaujme, že okamžik, kdy přesně mají být všechny planety naší sluneční soustavy v jedné přímce se středem Mléčné dráhy, je 21.12.2012 v 11:11 hodin. Kombinace čísel 111 (11.9.2001) považuje numerologie za symbol Nového cyklu. Můžeme se tudíž domnívat, že v tento den začala nová éra našich dějin. Číslo 9 (11.9.2001) je přitom v numerologii označováno jako symbol duchovna. Může to být tedy odkaz na duchovní vzrůst lidstva, či jeho transformaci. Mimochodem – vchod do Cheopsovy pyramidy je vysoký přesně 112 centimetrů, což se dá také vyjádřit 1,12 metru. Co když je to šifra, která ukazuje jak na 11. září 2001, tak na rok 2012?

Možná nás překvapí, že Egypťané nevyznávali ideu života po životě, ale snažili se o vytvoření vyššího lidského typu. Stejně jako jiné starověké kultury, i oni věřili, že pochází z hvězd, a že se mají ke hvězdám vrátit. I v bibli nalezneme u proroka Enocha stať, kde říká: „Můžeme se stát většími než andělé.“ Egypťané často hovoří „o těch, kteří chodí po hvězdách“. Tedy o jedincích, kteří čas od času putovali „za velkou zřítelnici Oriona“ a vrátili se, aby žili jako bohové mezi lidmi. Může být tedy možné, že je nám souzeno „stát se takovými, jako byli bohové“? Některé legendy hovoří o pravidelných návratech těchto bytostí vždy na počátku a konci každého cyklu. To je v době, kdy naše sluneční soustava, po 13 000 letech, dorazí do poloviny oběhu kolem galaktického centra. Je zajímavé, že  podle kalendáře v Cheopsově pyramidě končí tento cyklus v roce 2012. Není to jasná naděje pro nás pro všechny?

  

(1) - Podle egyptologů ji vystavěl faraon Chufu, jehož celé egyptské jméno znělo Chnemchufui, a řecká forma zní Cheops (wikipedie)

(2) - Kataklyzma: (řec. potopa, ničivá povodeň) znamená živelní pohromu, velkou a náhlou přírodní katastrofu nebo rozsáhlý přírodní děj spojený s velkými změnami v přírodním prostředí apod. Někdy je pojem kataklyzma spojovám s obavami o osud lidstva či s představami o jeho zániku, nebo také s obavami o zánik všeho života na Zemi. (wikipedie)

(3) - Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 55 (1926), No. 2, 185 - 196

(4) - Série článků „O čem to všechno je“ přináší poněkud jiné vysvětlení

 

Čerpám zde:

Gnosis9

wikipedia

www.desperado.cz

encyklopedie Navajo

Dovolená Egypt

Časopis  WM Magazín

Paul White

 

optimalizace PageRank.cz TOPlist