10. část

4. Lemurie

4.1 Infiltrace Drakoniánců, zkáza Lemurie, přestěhování Mostu úmluvy do Egypta

V období 52 000 př.n.l. se zformovala od Zákona Jednoty se odklonivší skupina hybridní rasy Annu-Melchizedeka a ta založila rebelující skupinu, tzv. Chrám Annu-Melchizedeka. Mezi Atlanťany postupně působili coby na vlivných místech infiltrovaní "potížisté", přičemž jejich stoupenci nakonec umožnili zakázaným Drakoniáncům a Drakosům vrátit se tajně na Zem. Následně jim dokonce pomáhali s infiltrací Lemurského kontinentu s názvem Muarivhi v Tichém oceáně a získat tak tam pro ně, v podzemních prostorách kontinentu, stálou domácí základnu na Zemi. Svojí činností začali posléze ohrožovat i přípravy na úspěšný průběh příštího SAC v období 48 882 př. n. l. Lidé ve snaze zbavit se v podzemí zabydlených Drakosů zamýšleli využít krystalové generátory k vyslání směrovaných EM pulsů do jejich podzemních základen, které by je zlikvidovaly. Výše zmíněné křišťálové generátory nakonec byly skutečně použity s tímto účelem, ale plánovaný záměr bohužel selhal. Došlo k něčemu jako neplánovaná řetězová reakce, v jejímž důsledku došlo k obrovské katastrofě, která zničila celý Lemurský kontinent Muarivhi, včetně všech jeho spojení s Atlantidou. Masivní exploze vyvolala velké zemětřesení a další velkou potopu. Po této katastrofě se sice Drakosové museli evakuovat ze Země pryč, ale cena za to byla příliš vysoká. Po celé jedno dlouhé období se musely napravovat škody, které exploze způsobila a pozemské civilizace se již nikdy nedostaly na civilizační úroveň před zánikem Lemurie. Mnoho lidí odešlo do Vnitřní Země - Agarty, nicméně rebelující stoupenci Chrámu Annu-Melchizedeka si udrželi i nadále své elitní postavení a vliv v Atlantské a Egyptské kultuře. Samozřejmě, že příležitost k využití SAC 48 882 př.n.l. se stala ztracenou a bezpředmětnou. A protože zánikem Lemurie došlo i k porušení stability ukotvení Mostu úmluvy Palaidor a nestabilitě pozemského elektro-magnetického pole v oblasti Atlantidy, byl tento v období 51 750 př. n. l. Strážci přesunut do Egyptské kultury, kde nad ním tamější Serres-Egypťané převzali ochranářské pověření a kontrolu. Tím se změnilo a přestěhovalo i centrum pozemského života z Atlantidy do Egypta. Spolu s tímto přestěhováním do Egypta došlo k přestěhování do Egyptské kultury i mnoha (skrytě) rebelujících a zasvěcených příslušníků Chrámu Annu-Melchizedeka a i mnoha originálních Melchizedeků a Hebrejců. Stručně si tedy zrekapitulujme, co stálo za zničením tak vysoce rozvinuté kultury, jakou Lemurská zajisté byla:

  • Zpronevěra skupiny Annu-Melchizedeků svému bio-rege-neračnímu Programu vykoupení.
  • Infiltrace mezi atlantskou elitu, sabotáže, záškodnictví, manipulace a nakonec zrada této vládnoucí skupiny společnosti.
  • Tajné vpuštění Drakoniánců a Drakosů na planetu Země.
  • Chybné lidské rozhodnutí, jak se s těmito Dakoniánskými Soupeři v dané chvíli vypořádat.

 

4.2 Budování Egyptské civilizace a pyramid, rozštěpení originální rasy Melchizedeka

 Po těchto vynucených změnách a po nápravě zničením Lemurie napáchaných škod, opětovně začala prosperovat jak Egyptská kultura, tak i kultura Atlantská, kde mezitím došlo k opravě krystalových generátorů a tyto se opět byly schopny nabíjet mutidimenzionálními frekvencemi skrze, nyní již v Egyptě umístěný, Most úmluvy Palaidor. Dá se říci, že provoz další, snad již 6. etapy Záchranné mise Amenti byl opětovně obnoven s tím, že místem vzestupu se nově stal Egypt. Nicméně příslušníci rebelujícího Chrámu Annu-Melchizedeka (jejichž genom, jak víme, byl kontaminován a tím zabezpečen proti vzestupu skrze Most úmluvy 1.Templářskou-Axionovou pečetí "666" z doby po Tisíciletých válkách), pokračovali ve svých podvratných praktikách i nadále. V Egyptě, kde se tyto záškodnické praktiky objevily poprvé, však byly tyto aktivity Serres-Egypťany včas rozpoznány a jejich protagonisté byli z Egypta brzy vypoklonkováni. A tak se rebelanti opětovně soustředili na Atlantskou kulturu, kde již měli delší tradici se svými manipulačními a infiltračními praktikami (dokonce již z dob kataklyzma Tary, kdy takto fungovali v roli "zrádcovské" skupiny tzv. Zasvěcenců chrámu slunce). Jejich cílem se stalo plně ovládnout Atlantskou kulturu, udělat si z ní silnou vlastní pozemskou základnu a odtud dobýt civilizaci ve Vnitřní Zemi - Agartu a posléze i Egypt. Měli v úmyslu využít/zneužít Atlantské krystalové generátory, které by jim umožnily odstranit elektromagnetické ochranné bariéry chránící portálové vstupy vedoucí do této Vnitřní Země.

 Za účelem demonstrovat svoji sílu rebelující Anunnakové překvapili Strážce - Koncil ze Síria tím, že jako přehlídku své síly si obnovili své vojenské základny na Marsu, které tam existovaly ještě z dob Tisíciletých válek, s cílem využít je pro svůj další útok proti lidstvu.
V období 48 500 př.n.l. s cílem zabránit tomuto stoupajícímu vlivu rebelujících Anunnaků, pověřil Koncil ze Síria své loajální Anunnaki členy, aby "osobní návštěvou" obnovili pořádek v lidských organizacích, které měli na starosti - tj. zejména u stoupenců rebelujícího Chrámu Annu-Melchizedeka. Za tím účelem se tito pověřenci inkarnovali na Zem a v pozemských tělech navštívili Atlantskou i Egyptskou kulturu a z pozice zasvěcenců zde nově obnovovali učení Zákona Jednoty a odstraňovali vliv stoupenců Chrámu Annu-Melchizedeka. Koncil ze Síria jako odpověď na opravu základny na Marsu rebelujícími Anunnaky, postavil ochranné pyramidové struktury po celém povrchu Země a to zejména v těch místech, kde byly umístěny přístupy a vchody k časoprostorovým portálům Planetárních hvězdných bran a k portálům do Vnitřní Země Agarty (šlo o 2 x 12 hlavních pozemských lokalit a spoustu dalších sekundárních a terciálních míst, o čemž svědčí nebývalé rozšíření pyramidálních staveb po celém světě).

 Pyramidální struktury jsou Síriánsko-Anunnacká "ochranná známka". Velká pyramida v Gize (postavená v období 48 459 př.n.l.) byla postavena nad pozemskou stranou tehdy nově ukotveného Mostu úmluvy Palaidor v Egyptě a měla jej chránit před případnými útoky rebelujících Anunnaků. Velká pyramida pak byla později (v důsledku následujících válečných událostí v Atlantidě) několikrát zrekonstruována (10 550 př.n.l. a 9 000 př.n.l.). Jako první však byla postavena Sfinga (s tělem lva a hlavou Anunnaki bojovníka) a to nad pozemským vstupem/portálem do Vnitřní Země - Agarty jako symbolický hold a vazba na Koncil ze Síria a "odstrašující" odkaz rebelujícím Anunnakům na monumentální, kristovské Síriánské dědictví a jeho originálního lvího (nepřemožitelného) charakteru, které za nimi - tedy Koncilem ze Síria v jejich střetu s nimi (rebelanty) stojí. Zároveň pyramidy i Sfinga sloužily jako ochrana a úkryt pro tzv. Knihovnu záznamů a pro antigravitační 5D UHF energetická zařízení známá jako "Ankh", která byla používaná při budování pyramid. Tyto Ankhy se staly známé jako symboly Mostu úmluvy - největšího antigravitačního zařízení, přičemž skutečná identita Mostu úmluvy coby časoprostorového, vzestup umožňujícího portálu byla časem ztracena. Přitom to byly klíčové nástroje pro takové účely jako antigravitační manipulace, ovlivňování počasí, léčení a interdimenzionální přenosové zařízení - teleporty. Velká pyramida tak sloužila primárně jako ochrana pozemské části portálu Mostu úmluvy Palaidor a tedy jako mezihvězdné teleportační centrum. Její účel coby pohřební hrobky tak samozřejmě neodpovídá skutečnosti a patří mezi mystifikační výmysly. Pyramida tak umožňovala Strážcům rychlou a bezpečnou reakci - dopravení se na Zemi ze Síria B (a dalších hvězdných systémů) a zabránění tomu, aby se Most úmluvy Palaidor případně dostal pod kontrolu rebelujících Anunnaků. Místo na kterém byla Velká pyramida v Gize postavená a tedy i místo pozemské strany Mostu smlouvy Palaidor je známé jako pozemská 4. srdeční čakra umístěná na čtvrté zemské energetické tzv. Ley linii.

 Jako teleportační a vzestupné centrum skrze Most úmluvy sloužila Velká pyramida od doby svého zhotovení až do doby 28 000 př.n.l., kdy výbuch v Atlantidě (a teď trochu předbíháme) vychýlil pozemskou osu a tím pádem i seřazení Velké pyramidy na Sírius B, čímž došlo k jejími znefunkčnění. Muselo pak dojít k jejímu novému znovuseřazení/synchronizaci tak, aby byla v zákrytu a synchronní s hvězdou Alkyon v souhvězdí Plejád. Nicméně to již tehdy byla pro dohlížející návštěvníky ze Síria B - příslušníky Koncilu ze Síria "velká zajížďka" a tak propříště (tedy od doby po katastrofálním výbuchu v Atlantidě v období 28 000 př.n.l.) byly další návštěvy ze Síria B na Zemi obtížnější a méně časté. Po celou dobu provozu Velké pyramidy tato samozřejmě rovněž sloužila i jako místo pro vzestup na Taru skrze Most úmluvy, iniciační a zasvěcovací škola a prostředí pro zasvěcovací genové akcelerace a sebe-zdokonalování. Vše pod dohledem Strážců - Elohimů a Koncilu ze Síria, přičemž Zákonům Jednoty odporujícím knězům Chrámu Annu-Melchizedeka byl přístup do pyramidy zapovězen. Toto vytvořilo mnoho nového nepřátelství mezi chráněnými a Zákon Jednoty vyznávajícími Serres-Egypťany a originálními T-2 Melchizedeky versus stoupenci Zákona duality - pečetí 666 signovanými příslušníky hybridní rasy Chrámu Annu-Melchizedeka.

 S blížícím se dalším obdobím SAC se na Zemi v období cca 33 000 př.n.l. se začala na Zemi inkarnovat první vlna inkarnátů originální T-2 rasy Melchizedeka (tzv. Muvariánci - zde je namístě upozornit na jmennou podobnost s rodokmenem Merovejců), kteří na rozdíl od ostatních, dosavadních ras T-2 měli svoji genetiku již bez starověkých bloků - tedy bez Pečetí Amenti a Pečeti Palaidor (zavedených po Elektrických válkách). Jejich úkolem bylo začít opětovně vyučovat čisté nauky Zákona Jednoty s cílem podpořit úspěšný průběh blížícího se období SAC a podpořit tak úspěch této etapy Záchranné mise Amenti a hromadného vzestupu. Takto to šlo po dobu cca 5 000 let, ve kteréžto době však postupně narůstalo již zmíněné nepřátelství mezi - pod ochranou Strážců - Koncilu ze Síria pracujících Egypťanů a těmito Muvariánci versus staršími příslušníky signovaného hybridního Chrámu Annu-Melchizedeka. V důsledku záškodnické činnosti v této době rovněž došlo k neblahé a dalekosáhlé události v podobě rozštěpení originálních Melchizedeků na dvě samostatně pracující skupiny - postupně infiltrované a Zákon Jednoty obcházející, patriarchálně, rasově a diskriminačně se profilující tzv. Kněžstvo Melchizedeka a Zákon Jednoty trvale respektující tzv. Izolované rodiny Melchizedeka. Evidentně se schylovalo k dalšímu dramatu. Toto další veliké drama vešlo ve známost jako tzv. Atlantská konspirace a o ní si budeme povídat v následující části našeho příběhu.

 

© Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist