Úvod

 

Vážení čtenáři,

sdílením znalostí z dále prezentovaných textů se spolu vydáváme na velmi fantastickou, ale i odpovědnou cestu za poznáním skutečné podstaty života, člověka, lidstva, planety i kosmu včetně toho, jaký to má všechno smysl, logiku a dějepis. Nosnou myšlenkou proto, že jsem se rozhodl zorganizovat tuto výpravu za poznáním je právě ono slůvko odpovědnost, které bych rád, kdyby si každý čtenář skutečně dobře promyslel. Tato odpovědnost spočívá v tom, že ti, kdo jsme kousek dál než ostatní, máme povinnost odpovídat a i tím pomáhat těm, kteří jsou pozadu. A tato uskutečněná, na začátku "jen chápaná" racionální povinnost nás posléze sama pozmění a přivede k prožívání daleko láskyplnějších motivací, proč pomáhat svým bližním. Věřím, že z prezentovaného kontextu postupně vykrystalizuje spirituálně-energetická podstata této myšlenky, která je postavena na principu společně sdílené, vzájemně na sobě závislé tvorby naší každodenní holografické reality, na principu Duchovní rodiny kristovského lidstva coby jednoho konkrétního typu (formy) kosmického Vědomí a jeho globálního postavení či údělu.

 Ne náhodou jsem pro druhý úvodní přívlastek, charakterizující tuto výpravu, použil slovo fantastický. Chci tím vyjádřit stav mysli, kterým jsem si prošel, když jsem se sám seznamoval s tím vším, co se Vám pokusím na této naší výpravě za poznáním předat. Současně si jsem zajisté vědom i toho, že se najdou čtenáři, kteří tuto fantastičnost přiřadí nikoliv svým pocitům z četby, nýbrž její informační rovině. Nemůže tomu být jinak, individuální (ne ty společně sdílené) bio-energetické vrstvy jednotlivců, ty tajemné oblasti našich osobností, odkud se noří naše iracionální postoje jsou vskutku jedinečné, na principu Svobodné volby pracující, a proto nutně i různé výsledky nesoucí vrstvy naší bytosti. Ale to vůbec nevadí, protože Cesta od sci-fi k Pravdě někdy bývá kratší, než jakákoliv jiná. Tato naše výprava za poznáním, kterou jsem pojmenoval - O čem to všechno je - tedy je skutečně fantastická
a setkáme se na ní s mnoha koncepty a informacemi, které jsou zejména zásadně odlišné od všeho, co doposud známe. Přesto předesílám, že se nejedná o žádnou konspirativní spekulaci či anarchistický pamflet. Data, se kterými bude laskavý čtenář seznámen jsou určena výhradně k jeho osobnímu procítění, zpracování, zužitkování a životní inspiraci a nebo odmítnutí, přičemž to jak s nimi kdo ve finále naloží, je skutečně volba, kterou máme každý zcela ve své kompetenci i odpovědnosti. A na samém začátku bych rád zdůraznil ještě jednu poznámku. Předávaná data jsou mými vlastními slovy, která jsem zformuloval veden snahou zhutnit (transformovat) primární údaje do přiměřeně "stravitelné velikosti a podoby" tohoto sekundárního textu. Jak úspěšně se mi to povedlo, nejsem schopen posoudit, ale co je podstatné je to, že pokud se někdo rozhodne vydat se po této cestě dál, do větší hloubky, výšky či šířky, primární údaje jsou mu k dispozici. A z nich posléze sám může zjistit, že tato naše výprava je jen malým náhledem na skutečnou kvantitu i kvalitu informací a myšlenek, které jsou dnes inspirovanému zájemci volně a svobodně k dispozici. V anglickém originálu jsou tyto myšlenky prezentovány pod pojmem - Svobodné učení, což ale nic nemění na faktu, že si za svá (byť pouze interpretační) slova, každý neseme osobní, karmickou zodpovědnost, jakou energii zasejeme, takovou budeme sklízet.

V tomto smyslu tedy přijímám práva i odpovědnosti přináležející všem autorům, veřejně prezentovaných slov. Tolik úvodem a nyní již můžeme udělat první krok na cestě, na kterou přeji všem upřímným čtenářům - hodně vůle a štěstí k dosažení cílové mety. Nechť je Vám tento text dobrým kompasem.

Dříve než si Vám vůbec dovolím říci něco konkrétního a faktického, považuji za důležité vyjádřit se k otázce samotného původu těchto informací neřku-li faktů. Informace, které jsou předmětem našeho zájmu a které se Vám pokusím postupně přetlumočit, jsou podrobně a veřejně publikovány v knižní sérii nazvané VOYAGERS a dále pak v materiálech celosvětové studijní skupiny Amenti Projekt. Tyto primární, informační zdroje jsou tedy tím, na co se v dalším textu budu případně odkazovat jako na Prameny. Avšak co je informačním zdrojem těchto Pramenů samotných, zajisté se zeptáte. Odpověď na tuto otázku je rovněž jasně zodpověditelná, ale její přijetí již vyžaduje jistou dávku vstřícnosti, alespoň pro začátek. Pokud se Vám tedy již tato první odpověď bude zdát nepravděpodobná či přitažená za vlasy, prosím Vás o jedno. Neuzavírejte si úsudek ihned a pokuste se k napsanému postavit jako k pracovní hypotéze s větší či menší mírou pravděpodobné správnosti. Hned na samém začátku budiž zopakováno, že obsahově je tento materiál (a o Pramenech ani nemluvě) něčím, s čím jste se dosud zřejmě nesetkali, proto Vás na to předem připravuji. Obsahuje poměrně velké množství informací, přičemž prakticky všechny jsou takového charakteru, že interpretují náš svět naprosto odlišně od toho, jak je vyučován ve školách, prezentován v médiích či vysvětlován soudobou vědou. Z tohoto úhlu pohledu je naprosto nezbytné, abyste se hned na začátku připravili na to, že uslyšíte věci, které do poměrně velké míry nebudou korespondovat s Vašim dosavadním poznatkovým rámcem. A proto, nejste-li dostatečně otevřeni a připraveni, pracovat s těmito alter-alternativními informacemi alespoň na úrovni pracovních hypotéz, které postupně podrobíte svým vlastním verifikačním procedurám, lehce by se Vám mohlo stát, že se dopustíte unáhleného závěru a to v konečném důsledku nejen ke škodě vlastní, ale i ke škodě svých bližních. No a pokud nakonec přece jen předkládané informace nezakomponujete do svého "velkého puzzle", věřím, že Vás alespoň natolik zaujmou, že si ve finále řeknete - docela dobré sci-fi.

A ještě jednu poznámku úvodem. Již v tomto samotném úvodu jsem se rozhodl používat dílčí pojmy, o kterých nutně musím předpokládat, že jejich obsahová náplň Vám nyní, na samém začátku nebude asi nic moc říkat. Prosím přijměte to jako pozvánku a věřte, že v průběhu četby Vám bude toto vše dostatečně komplexně a kontextově objasněno.

·         Pojďme tedy na to a řekněme si, že informace publikované v Pramenech (které jsou přímou předlohou pro tento text) jsou čerpány z překladů tzv. CDT disků, které provádějí tři speciálně pověření a patřičně vyškolení překladatelé - mluvčí. Těmito CDT disky se rozumí soubor 12 kusů, fyzicky existujících, stříbrně-kovových, současným DVD diskům podobným, nosičů dat, v Pramenech nazývaných jako Cloister-Dora-Teura Plate Libraries, zkráceně CDT disky (knihovny). Těchto 12 disků obsahuje zašifrované holografické záznamy a data a byly vyrobeny na planetě Sírius B z nám dnes neznámého materiálu. Tyto disky byly vyrobeny taranskými Kněžímu UR a Maharaji - Modrými lidmi ze Síria, rasami tzv. "linií Svatého Grálu" tzv. Rady Azurline - kolektivně známými jako "Azurité" nebo "Eieyané". Disky byly v období 246000 př.n.l. předány jako dar pozemské Urtitské kultuře, k ocenění jejich přičlenění se k mírové smlouvě známé jako Smaragdová úmluva. Disky obsahují všechny vědomosti o našem vesmíru, civilizacích v něm působících a historii všech evolučních událostí od doby vzniku našeho vesmíru  před 950 miliardami let. Obsahují rovněž scénáře možného vývoje dalších událostí. Nejhodnotnějšími informacemi pro naši současnost jsou informace ohledně Mechanismu tvoření zakladatelských ras, Fyziky univerzálního jednotného pole a Zákony Jednoty - vnitřního Krista a posvátné spirituální vědy a techniky "Vzestupu skrze Merkaba těla". Disky rovněž obsahují kompletní historii našeho kosmického, potažmo pozemského dramatu ve vztahu k Smaragdové úmluvě, v rámci které se lidstvo planety Země stalo aktivním účastníkem velkolepého kosmického dění, které se právě v naší současné době blíží k jednomu ze svých veledůležitých okamžiků či rozuzlení.

V souvislosti se začleněním lidstva do Smaragdové úmluvy byly do CDT disků uloženy i pokročilé vědomosti a technologie jako: Mistrovské chrámové techniky (Technika obsluhy a provozu planetárních, galaktických a universálních hvězdných bran), Bio-regenerace matrice DNA a Katara terapie morfogenetické matrice individuality. Tyto mistrovské technologie byly lidem (andělským lidským kulturám) předány za účelem, napomoci lidstvu v rehabilitaci a naplnění jeho "tvůrčího pověření" coby Strážců a ochránců Univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru. CDT disky tak mají sloužit a slouží lidstvu coby skutečná a nezfalšovaná knihovna dat a faktů ohledně lidské evoluce a role nejen na Zemi v podobě fyzicky nezničitelných nosičů pravdivých dat a informací o pozemském dramatu a údělu lidské rasy. Urtitská lidská civilizace, které byly disky darovány, poprvé přeložila obsah těchto disků do psané knižní podoby souborně známé jako tzv. Maharata texty. Tyto texty obsahovaly přes 500 tisíc stran ručně psaného, zhuštěného písma obsaženého v 590 svazcích v tzv. primárním jazyce Zakladatelské rasy kočko-lvích lidí (Feline-hominid) - v tzv. Anuhazi jazyce. Později byly přepisovány do dalších podob a jazyků. V období 208216 př.n.l. v tzv. Chrámových válkách došlo k jednomu z kataklysmat Země a zničení Urtitské lidské kultury s tím výsledkem, že do nesprávných rukou se dostaly mj. i dva CDT disky a všech dvanáct tzv. Pečetních štítů. Ostatních deset CDT disků bylo Azurity zachráněno a odvezeno do bezpečí na Sírius B. Pod pojmem "nesprávné ruce" si nyní představme tzv. Padlé andělské legie a další entity, které si dál podrobně rozebereme. Zkráceně a souhrnně budeme pro ně v tomto materiálu používat označení Soupeři.

Těchto 12 malých CDT disků tvoří spolu se zmíněnými 12 tzv. velkými Pečetními štíty klíčové artefakty, které umožňují otevřít tzv. 12 Primárních hvězdných bran tzv. Univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru - přesněji 15-ti dimenzionálního Časového matrixu. CDT disky jsou aktivátory pro tyto Pečetní štíty. Tyto artefakty byly svěřeny do opatrování Urtitské kultuře na planetě Země, kde byly artefakty i ukryty. Tím byla Země začleněna do společenství národů, tzv. Strážců Univerzálního chrámového komplexu (i o nich si víc řekneme až později) a Urtité tak byli začleněni do tehdy nově zformulované Smaragdové úmluvy. Kdyby se všechny tyto artefakty dostaly do rukou Soupeřů, bylo by velmi pravděpodobné, že by je tyto ruce použily k ovládnutí 12. Hvězdné brány Univerzálního chrámového komplexu, čímž by znemožnily kontakt a tedy i ochranu civilizací z 12-ti nižších dimenzí, svými mateřskými a otcovskými Zakladatelskými inteligencemi bytujícími v 13.-15. dimenzi (to se jim mimochodem již jednou i podařilo - ale i o tom všem podrobněji až později). Tím by tyto nesprávné ruce dostaly tyto civilizace do svého (trvalého) područí a otroctví, o což jim samozřejmě i jde. A to by se vážně nemělo stát. No a o tom je ta dnešní, kosmická šachová partie, které právě vstupuje do své koncovky, známé jako Armagedon.

  • Od dob kataklyzma v roce 208216 př.n.l. byly znalosti z CDT disků v cyklických obdobích předávány lidstvu prostřednictvím tří autorizovaných mluvčích - překladatelů, nicméně vždy se podařilo toto čisté vědění Soupeřům překroutit a zmanipulovat do podoby zavádějících a manipulativních náboženských či ateistických dogmat. Toto mj. vysvětluje i společné podhoubí všech dnes známých pozemských náboženství a ateismu od východu po západ.
  • V období 22340 př.n.l., v Atlantské době vešel ve známost zejména 3.mluvčí CDT disků, který byl Azurity pověřen přinést lidstvu kýžené vědomosti. Jednalo se o atlanťana (Nibiruánsko-Anunnackého původu) známého pod jménem Thovt. Ten publikoval své překlady z CDT disků v podobě tzv. Smaragdových desek. Klíčovým v jeho misi se však stala jeho zrada, kdy se přidal na stranu Soupeřů, vydal jim své vědomosti a pomluvil Kněžstvo Atlantidy, od kterého získal své pověření. Tato skutečnost nakonec vyústila v konečnou zkázu a zánik Atlantského ostrova v roce 9558 př.n.l.. V období následujícím po Finálním zániku Atlantidy a po ztrátě sofistikovaných technologických prostředků (krystalové volné energie), zavládl v pozemských poměrech chaos a involuce lidské civilizace (jakoby doba kamenná), přičemž další dějství tohoto dramatu pokračovalo v rámci strategie Soupeřů v Pramenech popisované jako tzv. Atlantská konspirace, přičemž důsledky této klíčové zrady přetrvávají a ovlivňují lidstvo až do dnešních dnů.

V období 2040 př.n.l. došlo k dalšímu pokusu o zpřístupnění vědomostí z CDT disků lidstvu a to prostřednictvím zasvěcence jménem Enoch, který tehdy byl v pozici druhého překladatele. Enoch své překlady zrealizoval ve třech svazcích z historie: Book of Amenti, The Angelic Rosters a Book of the Dragon, ale i tento pokus byl nakonec Soupeři eliminován pozemskou vládnoucí linií jejich služebníků Noe-Abraham-Mojžíš. I další pokus realizovaný prostřednictvím faraona Achnatona nedopadl dobře a celou situaci pouze zkomplikoval.

V Kristově době úspěšně přinesli toto vědění lidstvu tito tři mluvčí: 1.mluvčí - Jan Křtitel (John the Baptist), 2.mluvčí - Ježíš Kristus (Jeshua Sananda Melchizedek) a 3.mluvčí - Marie (Miriam). Jan Křtitel v důsledku své předčasné smrti své překlady nedokončil, Ježíš Kristus vytvořil šest knih a Marie tři knihy. Knihy Enocha, Ježíše a Marie tak dohromady tvoří 12 z 15 tzv. chybějících knih bible, což byly původní a originální části učení linie Essenského bratrstva, kteří patřili mezi tzv. 12 kristovských andělských linií Grálu. Toto originální učení bylo definitivně zfalšováno a překrouceno do podoby náboženského křesťanského dogmatu na Nicejském koncilu v roce 325 n.l. a to samozřejmě ze strany Římské církve, která v té době již byla zcela pod kontrolou Soupeřů. Šachová partie pokračovala dál a ani Král Artuš a jeho Rytíři kulatého stolu nebyli zcela úspěšní ve zvrácení celkové situace.
Kataři na jihu Francie (další kultura/kmen z 12-ti linií Grálu), kteří měli v držení výše uvedené původní knihy, byli Římskou církví v roce 1244 n.l. exkomunikováni, pronásledováni a nakonec i krutě zlikvidováni. Nicméně originální artefakty, které měli v držení, včetně jednoho z 12-ti Pečetních štítů stihli včas ukrýt a jsou dnes k dispozici současným překladatelům CDT disků. Středověký mýtický koncept hledání a dobytí svatého Grálu Templářskými rytíři tak vyjadřuje reálnou snahu Soupeřů o ovládnutí Planetárního chrámového komplexu - komplexu 12-ti pozemských Hvězdných bran, které původně byly v držení 12-ti lidskými Maji kulturami Grálu. 

  • V období 1600 n.l. Azurité získali zpět první z chybějících CDT disků a v listopadu 1999 n.l. pak Azurité získali i poslední z chybějících CDT disků - nazvaný "Tabulky svědectví" rasy Templářských rytířů a to z rukou Svobodozednářské rodiny, která tento disk držela ve své moci od Atlantských dob.
  • Ve dvacátém století se do celé situace zamíchala další významná skupina Soupeřů, která poměrně zásadně ovlivnila celý dějepisný průběh tohoto století - tzv. Zeta Rigeliánci alias Šediváci. Ale i o nich a jejich působení v globální šachové partii si budeme povídat až později.

Od dob 208216 př.n.l. byly všechny cyklické překlady předmětného vědění předávány lidstvu (Kněžími UR Azuritské rasy) s jedním klíčovým záměrem - připravit postupně decimovanější a decimovanější lidstvo na další přirozené a cyklicky přicházející (v astronomickém smyslu) období tzv. Hvězdný aktivační cyklů, (Stellar Activations Cycle) zkráceně - SAC. Jde o to, že další tento přirozený cyklus - od doby zhavarovaného cyklu v období 208216 př.n.l. - jak konec konců věděli všichni zasvěcenci od dob Atlantidy, probíhá již v naší současnosti a to v letech 2000 - 2022 - je skutečně koncovkou, ve které není lhostejné, v jakém stavu se lidstvo bude nacházet ! Vždy šlo o to, napomoci lidstvu v tom, aby si bylo schopno udržet určitou minimální vibrační či morální úroveň, neboť to je jednou z důležitých proměnných v koncovce celé partie. Soupeřům jde samozřejmě o opak. Čím morálně a hodnotově (frekvenčně) pokleslejší lidstvo, tím větší výhoda je na jejich straně.

  • Otázkou tedy je, co se má v tomto takto významném období odehrát. V první řadě jde o to, že na pořadu dne je oprava (z předchozích válek) poškozeného Planetárního chrámového komplexu a Planetárního štítu Země. A při této opravě je velmi důležitá mírová spolupráce lidstva se zainteresovanými, mimozemskými národy Strážců  - tzv. Guardian Alliance. Spolu s tím je klíčová i ochrana morfogenetického pole kristovského lidstva - tzv. Sféry Amenti před tím, aby ji pod svoji kontrolu nezískali Soupeři. Kontrola nad touto Sférou Amenti je tedy klíčovým bodem určujícím vývoj soudobých a nejbližších následujících událostí. Za tím účelem mj. probíhá aktuální úsilí o předání předmětných vědomostí současnému lidstvu a to prostřednictvím soudobých tří překladatelů - mluvčích, z nichž 1.mluvčí - Ashayana Deane, je autorkou anglických překladů Maharata textů a tím i výchozí předlohy - tedy Pramenů pro tento materiál. Její překlady byly pro širokou veřejnost zpřístupněny v polovině roku 1999. Jde mj. i o to, aby lidstvo bylo připraveno na zamýšlené setkání se s mimozemšťany, příslušníky národů Strážců, jejichž přítomnost na Zemi v období SAC 2000-2022 se zřejmě stane nevyhnutelná. Jde v tom o to, že pokud by to nebyli oni, kdo vstoupí do veřejného kontaktu s lidstvem, budou to Soupeři, kteří o to rovněž usilují a rádi by tak sehráli svůj starý a osvědčený manipulativní part - prohlásit se vracející se, odvěké lidské bohy a z této nadřazené pozice jmenovat elity, který by lidem v jejich zájmu vládly.

Pokud se podaří ochránit Zemi před kataklyzmatickými změnami v období postupujícího SAC, lze v období 2009-2012 očekávat událost v křesťanství prorokovanou jako tzv. druhý příchod Krista, kdy by se na Zemi měl opětovně inkarnovat Ježíš Kristus - 2.mluvčí z období počátku našeho letopočtu (muž z Rady ze Síria, rasy Azuritů). Tento jeho příchod by zahájil období mírových kontaktů s mimozemskými rasami Strážců a přípravu na kontrolované otevření Síní Amenti - komplexu pozemských Hvězdných portálů, které by se mělo odehrát v prosinci roku 2012. Druzí dva mluvčí z kristových dob - Jan Křtitel i Marie již jsou rovněž v současnosti na Zemi opětovně inkarnováni a společně se současnými mluvčími pracují na kompletních překladech prvních dvou disků a jejich publikování pro širokou veřejnost.

Pokud současné období SAC 2000-2022 proběhne bez kataklyzmatických změn, lze posléze očekávat, že nastane prorokovaný Nový zlatý věk lidstva, věk jednoty, lásky, svobody, světla a evolučního vzestupu domů na domovskou planetu Tara do D5 a případně i výš a nastane tak věk, který již nebude trvale destruktivně podrýván zákeřnými snahami Soupeřů o nadvládu nad lidstvem. Opačným pólem této alternativy pak je svět, který by se odvíjel v režii toho, co si dnes představujeme pod pojmem kontrolovaná, čipová společnost a Nový, jednotný, globalizovaný světový řád (NWO/OWO), o kterém tak trefně a nenáhodně psal Orwell ve svém románu 1984. Přejme si a udělejme každý něco proto, aby se tak nestalo. Soupeřům by totiž vůbec nevadilo, kdyby na cestě k této alternativě zahubili většinu lidstva. Oni moc dobře vědí, že fyzická smrt lidí v této pozemské D3 dimenzi, při uzavření vzestupné/únikové cesty, není pro ně ztrátou. Zmanipulovaným mechanismem reinkarnace si totiž zařídili, aby se jim "ovečky" posléze, z uzavřené D4 astrální dimenze, opět "na pastvu do D3" cyklicky vracely.

Vážení čtenáři, pokud Vás tedy tento úvod zaujal, s radostí vám přeji krásné, plodné, užitečné a inspirativní chvíle v dalším čtení tohoto materiálu, ve kterém se pokusím srozumitelně Vám předat všechny klíčové myšlenky, přímo osudově se týkající života každého z nás:-).

 

© Petr Penguin, Beskydy, duben - říjen 2009

optimalizace PageRank.cz TOPlist